Procedury
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

PROCEDURY POSTĘPOWANIA nauczycieli


w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

ZSPIG w Emilianowie

SPIS TREŚCI:

1. Zamiast wstępu...

 

2. Podstawy prawne stosowanych procedur

 

3. Słownik pojęć

 

4. Sytuacje problemowe ( w ramach procedur) występujące w szkole

 

5. Procedury postępowań w przypadku gdy uczeń ”

 

a. Spożywa alkohol, zażywa narkotyki lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia (teren szkoły) - Procedura I

 

 b.  Jest podejrzany o przebywanie na terenie szkoły bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających - Procedura II

 

 c.  Uczeń posiada alkohol , narkotyki, środki odurzające lub jest podejrzany o ich posiadanie - Procedura III

 d. Uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji: wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego, rażące łamanie norm społecznych (wulgaryzmy, obsceniczne gesty), palenie papierosów, udział w grupach destruktywnych - Procedura IV

e. Jest sprawcą czynu karalnego ( np. bójki, kradzieże. niszczenia mienia, wandalizm, znęcanie psychiczne ( w tym przy wykorzystaniu Internetu), zastraszanie, groźby, rozprowadzanie środków psychoaktywnych, fałszowanie dokumentów szkolnych - Procedura V

f. Jest ofiarą czynu karalnego, jest zaniedbywany wychowawczo przez rodziców, prawnych opiekunów - Procedura VI

 

6. Procedury postępowań w przypadku gdy:

a. na terenie szkoły znaleziono narkotyki lub inne środki odurzające - Procedura VII

b. stwierdzono naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika Gimnazjum nr 1 w Myślenicach - Procedura VIII

7. Baza lokalnych instytucji interwencyjnych i pomocowych oraz telefonów interwencyjno-konsultacyjnych.


1. Zamiast wstępu…

Nauczyciel ma obowiązek reagowania na niepokojące sygnały niewłaściwego zachowania uczniów. Aby nauczyciel nie czuł się bezradny i osamotniony w swoich działaniach wprowadzono ustawowy obowiązek postępowania wg określonych przez prawo procedur dostosowanych do wymogów każdej szkoły. Właściwa reakcja, dostosowana do sytuacji, pozwala zwiększyć skuteczność oddziaływań, a dobrze przeprowadzona interwencja z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców, pozwoli na pełne poczucie bezpieczeństwa w naszej szkole.

2.Podstawy prawne stosowanych procedur

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 4.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

5.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.

 1. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

8 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 1. Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.


3. Słownik pojęć

Agresja - określenie zachowania ukierunkowanego na zewnątrz lub do wewnątrz, zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach. Ma na celu także spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej.

Zachowania agresywne zaliczane są do objawów niedostosowania społecznego.

Czyn karalny - czyn zabroniony przez ustawę jako: przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w art.: 51, 69, 74, 76, 85, 87,119, 122, 124, 133, 143.UPN:

zakłócenie porządku publicznego, niszczenie i uszkodzenie znaków umieszczonych przez organ państwowy, uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu, rzucanie kamieniami do pojazdów będącymi w ruchu, samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych, prowadzenie pojazdów przez osobę będący po użyciu alkoholu, kradzieże lub przywłaszczenie mienia, paserstwo, niszczenie lub uszkodzenie mienia, spekulacja biletami wstępu, utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego.

Demoralizacja - łamanie ogólnie panujących norm społecznych, tj. tzw. niedostosowanie społeczne, a w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.

Interwencja - to reakcja na zdarzenie naruszającego normy prawa lub zasady współżycia społecznego w celu czynnego przeciwdziałania mu lub wywarcia nań wpływu i przywrócenia stanu poprzedniego. Polega na ustaleniu rodzaju zdarzenia i podjęciu na miejscu zdarzenia czynności usuwający powstałe zagrożenie oraz przekazaniu w tym zakresie informacji wychowawcy, dyrektorowi szkoły.


Małoletni - osoba, która nie ukończyła lat 18, nie zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje pełnoletniość.

Mobbing - wytworzenie się wokół ofiary atmosfery zagrożenia, która ma na celu wyłączenie jej z grupy koleżeńskiej lub z życia społecznego.

Do najczęstszych form mobbingu zalicza się:

-  szykanowanie,

-  izolowanie,

-  wyśmiewanie, wyszydzanie,

-  obmawianie, plotki, ubliżanie,

-  szantaż,

-  przemoc fizyczna – popychanie, bójki, zaczepki, wrogie gesty.

Nieletni - osoba, która dopuściła się karalnego po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 lat.

Przemoc- wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną. Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, krzyczenie na kogoś, obelga, straszenie (np. użyciem przemocy fizycznej) i molestowanie psychiczne

Ofiara przemocy - to osoba słabsza (ofiara) poddana przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy), wykorzystującej swoją przewagę nad drugim człowiekiem: fizyczną, emocjonalną, społeczną, duchową.

Procedura – zespół zasad regulujących  postępowanie w jakiejś dziedzinie, życiu społecznym,

szkole.


4. Sytuacje problemowe (w ramach procedur) występujące w szkole.

W celu uporządkowania informacji o sytuacjach problemowych, co do których zostają wprowadzone procedury zostały one podzielone na trzy grupy:

1.PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

 • rodzice lub prawni opiekunowie odmawiający współpracy ze szkołą

 • dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych pozbawione opieki, nie leczone)

 • nieuregulowana sytuacja prawna dziecka

 • rodzice dziecka lub prawni opiekunowie uzależnieni od alkoholu lub narkotyków lub innych środków psychoaktywnych lub od czynności (np. hazard, komputer)

 • rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych

 • dziecko odmawia powrotu do domu

 • pijani rodzice lub prawni opiekunowie w szkole albo brak kontaktu z rodzicami lub opiekunami po zajęciach

 • brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (np. rodzice przebywający za granicą)

 • zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (tzw. sekty, gangi, pseudokibice, subkultury przestępcze),

 • groźby, zachowania autodestrukcyjne (w tym zachowania samobójcze i ich zapowiedzi)

 • rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły

 • niebezpieczne przedmioty i substancje w szkole (np. ostre, przypominające broń palną, kije bejsbolowe, rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje silnie żrące)

2.DEMORALIZACJA

 • wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki

 • posiadanie przez małoletniego alkoholu

 • posiadanie i palenie papierosów

 • rażące łamanie norm społecznych, np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty

 • udział w grupach destruktywnych (np. grupy lub subkultury przestępcze)
 • prostytucja


 • uczeń w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych (np. narkotyków)

3.PRZESTĘPCZOŚĆ

 • bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśnika lub dorosłego, w tym przemoc fizyczna

 • znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela przez dziecko lub dorosłego

 • kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy)

 • znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego zachowania wbrew jego woli, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów)

 • zniszczenie mienia, wandalizm

 • posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychoaktywnych (np. narkotyków)

 • fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur, oświadczeń, usprawiedliwień od rodziców, podpisów w dzienniczku

 • przestępczość seksualna (w tym zgwałcenie, zmuszanie do innych czynności seksualnych, molestowanie)

 • zamieszczanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych, w tym poprzez Internet, telefon komórkowy


5.Procedury postępowań

 


Procedura I

Uczeń spożywa alkohol, zażywa narkotyki lub inne środki w celu wprowadzenia się w

stan odurzenia (teren szkoły)

Krok 1 ZABEZPIECZENIE
 •   nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy
 •   nauczyciel w obecności innej osoby może polecić uczniowi wydanie
substancji, alkoholu
Krok 2 POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY
Krok 3 POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA
 •    dyrektor powiadamia rodziców dziecka
 •   dyrektor w obecności pedagoga szkolnego przeprowadza rozmowę z
rodzicami  i  uczniem  i  zobowiązuje  ucznia  do  zaniechania
negatywnego postępowania,  rodziców zaś bezwzględnie motywuje
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem
  do  czasu przybycia Policji uczeń powinien przebywać w obecności
nauczyciela
Krok 4 POWIADOMIENIE POLICJI
  dyrektor  przekazuje  zabezpieczoną  substancję,  alkohol  oraz
informację dot. okoliczności zdarzenia

UWAGA: TYLKO POLICJANT MA PRAWO PRZESZUKAĆ UCZNIA


Procedura II

Uczeń jest podejrzany o przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu,

narkotyków, innych środków odurzających.

Krok 1 ZABEZPIECZENIE
  Nauczyciel  powiadamia  o  swoich  przypuszczeniach  wychowawcę
klasy, dyrektora szkoły.
  nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go
samego
  nauczyciel w obecności innej osoby może polecić uczniowi wydanie
substancji, alkoholu jeżeli ją zauważy
Krok 2 POMOC MEDYCZNA
 •    wezwać lekarza w przypadku gdy uczeń swoim zachowaniem stwarza
zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia
Krok 3 POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY
Krok 4 POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA
  dyrektor powiadamia rodziców dziecka
  dyrektor w obecności pedagoga szkolnego przeprowadza rozmowę z
rodzicami   i   uczniem.   Zobowiązuje   ucznia   do   zaniechania
negatywnego postępowania, a rodziców bezwzględnie motywuje do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem
  zobowiązać rodziców do odebrania ucznia ze szkoły
Krok 5 POWIADOMIENIE POLICJI
  w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia
  gdy  rodzice  odmówią  odebrania  dziecka  ze  szkoły  a  ono  jest
agresywne, swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo
zagraża życiu lub zdrowiu innych osób
  do czasu przybycia Policji uczeń powinien przebywać w obecności
nauczyciela
  dyrektor  przekazuje  zabezpieczoną  substancję,  alkohol  oraz
informację dot. okoliczności zdarzenia


Procedura III

Uczeń posiada alkohol , narkotyki, środki odurzające lub jest podejrzany o ich posiadanie

Uwaga: Należy dążyć do zapewnienia obecności dorosłego świadka.

Uwaga: TYLKO POLICJANT MA PRAWO PRZESZUKAĆ UCZNIA podczas trwania procedur

Krok 1 ZABEZPIECZENIE
  nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy
  nauczyciel w obecności innej osoby może polecić uczniowi wydanie
substancji, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie,
co do ich związków z podejrzaną substancją
  nauczyciel ma prawo żądać, aby uczeń pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży),
  należy zabezpieczyć substancję przed dostępem osób niepowołanych
 •   umieścić substancję w papierowej torebce, woreczku foliowym
 •   przenieść substancję w bezpieczne miejsce
  nauczyciel próbuje ustalić do kogo należy znaleziona substancja
Krok 2 POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY
Krok 3 POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA
  dyrektor powiadamia rodziców dziecka
  do czasu przybycia Policji uczeń powinien przebywać w obecności
nauczyciela
Krok 4 POWIADOMIENIE POLICJI
  dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję, alkohol oraz
informację dot. okoliczności zdarzenia


Procedura IV

Uczeń uprawia nierząd, przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji: wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego, rażące łamanie norm społecznych (wulgaryzmy, obsceniczne gesty), palenie papierosów, udział w grupach destruktywnych.

Krok 1 POWIADOMIENIE PEDAGOA SZKOLNEGO
Krok 2 POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY
Krok 3 POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA
  dyrektor w obecności pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy
przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem. Zobowiązuje ucznia
do   zaniechania   negatywnego   postępowania,   a   rodziców
bezwzględnie motywuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem
  zastosowanie  wobec  ucznia  terenie  szkoły  doraźnych  działań
mających pomóc mu w rozwiązaniu problemu
  zaproponowanie rodzicom skierowania dziecka do specjalistycznej
placówki
Krok 4 POWIADOMIENIE POLICJI
  w przypadku nieskuteczności zastosowanych środków
wychowawczych
Krok 5 POWIADOMIENIE SĄDU RODZINNEGO
  gdy rodzice odmawiają współpracy a proces demoralizacji ucznia
postępuje
  w przypadku nieskuteczności zastosowanych środków
wychowawczych


Procedura V

Uczeń jest sprawcą czynu karalnego (np. bójki, kradzieże, niszczenia mienia, wandalizm, znęcanie psychiczne (w tym przy wykorzystaniu Internetu), zastraszanie, groźby, rozprowadzanie środków psychoaktywnych, fałszowanie dokumentów szkolnych

Krok 1 ZABEZPIECZENIE
  zapewnić  pomoc  lekarską  pokrzywdzonemu  jeżeli  zachodzi  taka
potrzeba
  przekazać sprawcę dyrektorowi
  w miarę możliwości sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność
informacji, ustalić okoliczności świadków zdarzenia
Krok 2 POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY
Krok 3 POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA - sprawcy
  dyrektor w obecności pedagoga szkolnego przeprowadza rozmowę z
rodzicami  i  uczniem.  Zobowiązuje  ucznia do  zaniechania
negatywnego postępowania, a rodziców bezwzględnie motywuje do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem
  w zależności od przewinienia ustala sposoby naprawienia szkody,
zadośćuczynienia, itp.
  zastosowanie wobec uczniów na terenie szkoły doraźnych działań
mających pomóc mu w rozwiązaniu problemu
Krok 4 POWIADOMIENIE POLICJI
Krok 5 ZABEZPIECZENIE PRZEDMIOTU
 •   rzeczy pochodzące z przestępstwa pozostawić w miejscu znalezienia
(zabezpieczyć przed zniszczeniem)


Procedura VI

Uczeń jest ofiarą czynu karalnego, jest zaniedbywany wychowawczo przez rodziców,

prawnych opiekunów
Krok 1 POMOC MEDYCZNA
  Udzielenie  pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej) bądź zapewnienie
jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, ewentualnie karetki pogotowia w
przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń
Krok 2 ZABEZPIECZENIE
  w miarę możliwości sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji,
ustalić okoliczności, świadków zdarzenia
Krok 2 POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY
Krok 3 POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA
  przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniami
Krok 4 POWIADOMIENIE POLICJI
  w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne
zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych
świadków zdarzenia
Krok 5 ZABEZPIECZENIE PRZEDMIOTU
 •   rzeczy  pochodzące  z  przestępstwa  pozostawić  w  miejscu  znalezienia
(zabezpieczyć przed zniszczeniem)


6. Procedury postępowań

 


Procedura VII

Na terenie szkoły znaleziono narkotyki lub inne środki odurzające.

Krok 1    ZABEZPIECZENIE

 • substancję zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych

 • umieścić substancję w papierowej torebce, woreczku foliowym

 • przenieść substancję w bezpieczne miejsce

 • nauczyciel próbuje ustalić do kogo należy znaleziona substancja

Krok 2    POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY

 • nauczyciel przekazuje dyrektorowi zabezpieczoną substancję oraz informację z dotychczasowych ustaleń

Krok 3  POWIADOMIENIE POLICJI

 • dyrektor wzywa do szkoły Policję

 • dyrektor przekazuje Policji substancję oraz informację o okolicznościach zdarzenia

UWAGA: TYLKO POLICJANT MA PRAWO PRZESZUKAĆ UCZNIA

Procedura VIII

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej

nauczyciela lub innego pracownika ZSPiG w Emilianowie

Krok 1 ROZPOZNANIE SYTUACJI:
Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły
uznaje się:
 •   lekceważące i obraźliwe zachowania wobec nauczyciela lub innego
pracownika szkoły wyrażone w słowach lub gestach;
 •   lekceważące  i  obraźliwe  zachowania  ucznia  w  stosunku  do


nauczyciela lub innego pracownika szkoły w obecności osób trzecich;

 • prowokacyjne zachowanie wyrażone w słowach lub gestach;

 • nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;

 • naruszenie prywatności i własności prywatnej tych osób;

 • użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej;

 • pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników; naruszenie ich nietykalności osobistej poprzez upublicznianie nieautoryzowanych informacji w Internecie i innych mediach.

Krok 2    POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY

 • w przypadku jego nieobecności wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.

Krok 3  POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA

 • dyrektor w obecności pedagoga szkolnego, wychowawcy, przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców bezwzględnie motywuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem

 • w zależności od przewinienia dyrektor udziela kary statutowej uczniowi,

 • w zależności od przewinienia dyrektor ustala z uczniem i rodzicami sposób naprawienia szkody, zadośćuczynienia, itp.

Krok 4            POWIADOMIENIE POLICJI LUB SĄD RODZINNY

 • W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk)

 • Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły, który dokonuje wiążącej pracownika interpretacji przepisów prawa


7. Baza lokalnych instytucji interwencyjnych i pomocowych oraz telefonów interwencyjno - konsultacyjnych.

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzie ży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży.

800 100 100 – helpline.org.pl

Zadzwoń lub napisz do Zespołu helpline.org.pl jeśli korzystasz z Internetu i telefonu komórkowego i dzieje si ę coś co Cię niepokoi, np. ktoś bez Twojej zgody rozsyła Twoje zdjęcia, czy ktoś obraża Cię w Internecie. Możesz tam zadzwonić równie ż wtedy, gdy masz obawy, że zbyt często korzystasz z telefonu lub internetu. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 (połączenie bezpłatne). W tych samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl

Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dzie cka

Tu równie ż możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.

Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiek unów, którym zagin ęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które m ogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne). www.zaginieni.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

801 120 002            Ogólnopolski     Telefon      dla      Ofiar      Przemocy      w      Rodzinie

„Niebieska Linia”

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obra ża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. http://www.niebieskalinia.org/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


800 120 226 –  Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat pro cedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inn e podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

801 190 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki –     Narkomania”

Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomó c sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest c zynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dz woniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

22 635 9 3 92      -        Telefon        grupy        edukatorów        seksualnych         "PONTON"

Raz w t ygodniu, w piątek pod tym numerem w godzinach 16:00-20:00 wolontariusze - edukator zy seksualni Grupy "Ponton" odpowiadają na wasze p ytania związane z seksualnością, dojrzewaniem, antykoncepcją itp. Opłata za połączenie z numerem zgodnie z cennikiem operatora.www.ponton.org.pl

Pomoc dla młodzieży

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodz inie w Gostyninie

Dyrektor

Klementyna Glinka

tel. (24) 235 06 71

 Zastępca Dyrektora

Barbara Budner

tel. (24) 235 22 92 wew. 6

Zespół do spraw pieczy zastępczej i świadczeń

tel. (24) 235 22 92  wew. 5

Stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej

i pomocy osobom niepełnosprawnym

tel. (24) 235 22 92 wew. 3

Zespół finansowo - księgowo - administracyjny

tel. (24) 235 22 92 wew. 2

ADRES:
09-500 Gostynin, ul.Ozdowskiego 1a
tel/fax 024 –235–22–92
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY URZĘDOWANIA PCPR:
Pon. – pt. od 7.30 do 15.30

GODZINY URZĘDOWANIA SPECJALISTÓW:
Terapeuta - pon. – 15.30-17.30 raz w tyg.
Prawnik- wtr. – 15.30-17.30 raz w tyg.
Psycholog - czw.- 16.00-18.00 raz w tyg.
Skorzystanie z porad w/w specjalistów możliwe jest po wcześniejszym skontaktowaniu się z PCPR

POWIAT GOSTYNIŃSKI OBEJMUJE MIASTO GOSTYNIN I GMINY:
Gostynin, Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Ozdowskiego 1a
09-500 Gostynin
tel/fax 024-235-22-92

 

8. ZAKOŃCZENIE

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach (...)" albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.