Procedury
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.
Udział uczniów w dorocznej akcji "SadziMY" drzewa
Nauka zdalna-kliknij w baner
Nowe regulacje prawne-kliknij w baner
Kanał edukacyjny TVP

Aktualności

 • opłata za obiady
 • Regulamin-obiady
 • [kl_0]
 • Powszechny Spis Rolny
 • [kl_I]
 • [PP]
 • [kl_II]
 • [kl_III]
 • [kl_IV]
 • [kl_V]
 • [kl_VI]
 • [kl_VII]
 • [kl_VIII]
 • [PEDAGOG]
 • kl_IV MATEMATYKA
 • kl_VIII_mat i fiz
 • GEOGRAFIA
 • kl_IV J.POLSKI
 • kl_V_MATEMATYKA
 • kl_VI MATEMATYKA
 • kl_VII_VIII_CHEMIA
 • przyroda_biologia
 • kl_IV_TECHNIKA
 • kl_VI_HISTORIA
 • kl_IV_V_W-F
 • PLASTYKA

Przewidywane opłaty za obiady - abonament miesięczny

Koszt 1 obiadu od 01.09.2021 wynosi 4,50 zł.

Miesiąc IX X XI XII  
Liczba obiadów
  w miesiącu
 14    
Cena 1 obiadu 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł  4,50 zł  
Kwota do zapłaty  63,00 zł

 

p.o Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie informuje, że wpłat za obiady należy dokonywać przelewem

na rachunek bankowy nr : 95 1020 3541 0000 5102 0342 3589

Odbiorca: GMINA GOSTYNIN

Tytuł: WPŁATA ZA OBIADY, NAZWA SZKOŁY, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ZA MIESIĄC oraz KLASA

lub w kasie Urzędu Gminy Gostynin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 w pokoju nr 7

 

Wpłat na konto dokonujemy najwcześniej po zakończonym miesiącu

(np. za miesiąc wrzesień płacimy do 5 października)

Read More


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU WYDAWANIA OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW 1 GRUDNIA 1939R. W EMILIANOWIE

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Punkt wydawania obiadów w Szkole Podstawowej w Emilianowie jest miejscem spożywania / wydawania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni Szkoły Podstawowej w Lucieniu

2. Punkt funkcjonuje w dni nauki szkolnej.

3. Punkt nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

4. Obiady wydawane są zgodnie z harmonogramem.

5. Regulamin korzystania z punktu wydawania obiadów, harmonogram oraz kwota należności za obiady za każdy miesiąc umieszczane są na stronie internetowej szkoły - www.emilszkola.pl a także wywieszone są na tablicy informacyjnej w szkole.

§ 2

Uprawnieni do korzystania z punktu wydawania posiłków

Do korzystania z obiadów przygotowywanych w kuchni Szkoły Podstawowej w Lucieniu uprawnieni są:
a) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie wnoszący opłaty indywidualne;

b) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie , których obiady finansowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Gostyninie;

c) pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie.

§ 3

Zasady korzystania z obiadów

1. Zgłoszenie korzystania z obiadów wymaga złożenia „Deklaracji zgłoszenia ucznia na obiady do punktu wydawania obiadów. Deklaracja jest składana jednorazowo na dany rok szkolny do 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia korzystania z obiadów.

2. Rezygnację z całkowitego korzystania z obiadów należy zgłosić do sekretariatu szkoły, najpóźniej na 7 dni do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego miesiąca.

3. Rezygnacja z korzystania z obiadów w punkcie wydawania posiłków wymaga złożenia „Karty rezygnacji z obiadów”. W przypadku rezygnacji z obiadów i braku zgłoszenia rodzic/prawny opiekun będzie pokrywał koszty przygotowanych obiadów.

§ 4

Odpłatność za obiady

1. Punkt wydawania obiadów zapewnia jeden gorący posiłek.

2. Obiady wydawane w punkcie są odpłatne.

3. Cena jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

4. Nie ma możliwości korzystania z obiadów na wynos.

5. Informacja o wysokości opłat za obiady za dany miesiąc jest umieszczana z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole.

§ 5

Wnoszenie opłat za obiady wydawane w punkcie

1. Opłaty za obiady dokonywane są konto bankowe Gmina Gostynin

Gmina Gostynin

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

95 1020 3541 0000 5102 0342 3589

w treści przelewu należy koniecznie wpisać:

wpłata za obiad, za miesiąc, imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły oraz klasa.

lub w kasie Urzędu Gminy Gostynin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 w pokoju nr 7

2. Wpłaty za obiady dokonywane w sekretariacie szkoły muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca, w którym obiady będą spożywane.

3. Rodzice uczniów, którzy będą dokonywać wpłat na konto bankowe szkoły wypełniają „Oświadczenie o wpłacie za obiady na konto bankowe”.

4. Wpłat na konto bankowe można dokonywać najwcześniej od 1 dnia miesiąca a najpóźniej do 10 dnia miesiąca, w którym obiady będą spożywane.

5. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Gminy Gostynin.
6. W przypadku rodziców/prawnych opiekunów mających więcej niż jedno dziecko, można dokonać jednego przelewu wpisując w tytule przelewu imiona i nazwiska dzieci oraz klasy, do których uczęszczają oraz miesiąc i nazwę szkoły.

7. Nieobecność ucznia w szkole oraz wolne od zajęć dydaktycznych, np. ferie zimowe nie zwalniają z konieczności przestrzegania terminu, o którym mowa w § 5 punkt 2 i 4.

8. W przypadku braku wpłat lub nieprzestrzegania terminów wpłat, uczeń może zostać wypisany z obiadów.

§ 6

Zwroty za niewykorzystane obiady

1. Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki i innych przyczyn losowych.
2. Rodzic może zgłosić nieobecność dziecka powyżej dwóch dni nieobecności

3. Nieobecność musi być zgłoszona najpóźniej do godziny 13.00 w dniu poprzedzającym nieobecność -zmiany zgłaszamy pod numerem telefonu: 531-252-698

4. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

5. Odliczenie stawki dziennej następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

6. Odliczenie za niewykorzystane posiłki należy uzgodnić w sekretariacie szkoły. Nie należy samodzielnie odliczać należności za niewykorzystane obiady.

7. Niezgłoszone nieobecności na obiedzie nie mogą być podstawą odliczenia.

8. Nauczyciel organizujący wycieczkę lub inny wyjazd musi zgłosić nieobecność uczniów na 3 dni przed planowanym wyjazdem.


                                                                                               § 7

Wydawanie posiłków


1. Obiady wydawane są w godzinach od 10.30 do 12.00

2. Obiady wydawane są według harmonogramu.

3. Przed punktem wydawania posiłków jest wywieszony jadłospis.          

§ 8

Zasady zachowania w punkcie wydawania obiadów

1. Podczas spożywania obiadów obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Nad bezpieczeństwem uczniów spożywających obiady czuwają nauczyciele i pracownicy szkoły.

3. Po wejściu do punktu wydawania obiadów uczniowie zajmują miejsce wskazane im przez nauczyciela / pracownika szkoły.

4. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia kurtek i plecaków przed punktem wydawania obiadów (w szafkach szkolnych).

4. W miejscu wydawania obiadów obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

6. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w punkcie osobom, które nie spożywają posiłków.

8. O nagannym zachowaniu w punkcie informowani będą: wychowawca, rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrekcja szkoły.  

                                                                                                 § 9

Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją punktu wydawania obiadów decyduje dyrektor Szkoły

Read More

JĘZYK ANGIELSKI

Moi kochani w ostatnim tygodniu nauki, serdecznie zachęcam do wspólnego tańca i śpiewu wspólnie z bohaterami piosenki

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q

 

 

 


08-10.06.2020 r.

 

Piękna nasza Polska cała

Dziecko pozna mapę Polski, zdobędzie wiedzę o regionach Polski oraz o ukształtowaniu powierzchni. Powtórzy wybrane nazwy miast, rzek, morza i gór. Dowie się, czym jest Park Narodowy i czym różni się od parku miejskiego. Utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

zdalne lekcje: Piękna nasza Polska cała

 

 JĘZYK ANGIELSKI

 

Action Verbs

 

 

Moi kochani w tym tygodniu powtórzymy sobie czasowniki ( action verbs), zachęcam do wspólnej zabawy z bohaterką filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo

walk – chodzić

stomp- tupać

waddle- kaczy chód

stand – stać

run- biegać

jump - skakać

hop - kicać

fly - latać

dance - tańczyć

climb – wspinć się

clap – klaskać

swim – pływać

Let’s get up and move……podnieś się i ruszaj …..razem z bohaterami piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A

 


 

02-05.06 2020 r.

 

Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci

 

Dziecko pozna kulturę innych narodów i dzieci z najodleglejszych krańców świata. Pozna literę “Z” oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy i powtórzy określenia dotyczące wielkości: większy – mniejszy, wyższy – niższy. Poćwiczy ułożenie obiektów wg kolejności oraz utrwali wiedzę o figurach geometrycznych. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

 

zdalne lekcje: Dzień Dziecka - święto wszystkich dzieci

 

 


 

25-29.05.2020 r.

Na łące

 

Dziecko powtórzy i poszerzy wiedzę na temat środowiska łąki i żyjących tam organizmów. Pozna literę „Ż” jak żaba oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych dotyczących mieszkańców łąki. 

 

zdalne lekcje: Na łące

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Mother’s Day ( Dzień Mamy)

Moi kochani, w tym tygodniu a mianowicie 26 maja obchodzimy „Dzień Mamy” jest to jedno z najpiękniejszych i niepowtarzalnych świąt w roku ..... z tej okazji pragnę złożyć wszystkim mamom moc najserdeczniejszych życzeń, dużo uśmiechu , radości i niekończących się pokładów energii …..

A Was moi drodzy zachęcam do wysłuchania historyjki „ A special Mother’s Day” https://www.youtube.com/watch?v=fVzWGtzjLj0

Następnie zachęcam do wspólnej zabawy przy piosence „ Happy Mother’s Day” https://www.youtube.com/watch?v=RQ-h6WCVm6Q

 

RELIGIA

 

Katecheza 28.05.2020

Temat : Dziękuję, że zawsze jesteś Panie Jezu.

 1. 1.Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotykał się z uczniami przez 40 dni. Uczniowie zmartwili się, gdy powiedział im, że wkrótce odejdzie do nieba. Pan Jezus obiecał im, że choć nie będą Go widzieć, to będzie z nimi aż do skończenia świata. W niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 2. 2.Narysuj chmurkę, a na niej dużą literę P jak Pan Jezus, pod spodem zaś ziemię.
 3. Drogim Mamusiom z okazji ich dzisiejszego święta życzę wielu łask Bożych oraz zadowolenia z dzieci :)

 

 

Katecheza 29.05.2020

Temat: Czy warto być upartym?

3-4 latki   „Domek na skale" - o upartości


https://view.genial.ly/5ec…/interactive-image-domek-na-skale

 


18 MAJA 22 MAJA

Moja rodzina

 

Dziecko powtórzy nazwy członków rodziny. Pozna literę „R”, „r” oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Pozna bohaterów książki „Nasza mama czarodziejka”. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Powtórzy nazwy i kolejność dni tygodnia. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Będzie też mogło stworzyć własne drzewo genealogiczne. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym dotyczące najbliższej rodziny. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, zaplanuje niespodzianki dla mamy w związku z jej świętem. 

 

zdalne lekcje: Moja rodzina

 

JĘZYK ANGIELSKI

18.05-22.05

 

Moi kochani w tym tygodniu przypomnimy sobie nazwy dzikich zwierząt    (Wild Animals) po angielsku.

Będą to : the Lion ( lew), the Elephant (słoń), the giraffe (żyrafa), the monkey (małpa), the crocodile (krokodyl), the gorilla(goryl) , the zebra (zebra) , the tiger (tygrys), the rhinoceros   ( nosorożec), the Bear(niedźwiedź) , the Wolf (wilk)

 

Serdecznie zachęcam do wyprawy do dżungli wraz z bohaterką filmiku J

 

https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo

 

RELIGIA

Katecheza 21.05.2020

Temat: Bardzo ważne słowo „dziękuję”.

 

 1. Pan Jezus swojemu Tatusiowi Panu Bogu oraz Mamie i Opiekunowi Józefowi często dziękował. Jezus uczy nas, że wdzięczność jest piękną cnotą, dlatego należy często mówić „dziękuję”.
 2. Wykonaj zadania w podręczniku na str. 77.

Katecheza 22.05.2020

Temat: Poznajemy ważność słowa „przepraszam”

 

 1. Pan Jezus uczy nas, że oprócz słów „proszę” i „dziękuję” jest jeszcze słowo „przepraszam”. To bardzo ważne słowo. Pomaga ono pogodzić się, gdy pokłóciłeś się z kolegami, koleżankami czy rodzeństwem, gdy byłeś nieposłuszny rodzicom. Postaraj się go zawsze używać, gdy źle postąpisz.
 2. Obejrzyj bajkę o Misiu Uszatku o przepraszaniu:   https://www.youtube.com/watch?v=xe53tTle7h8

11 MAJA 15 MAJA

Warzywa i owoce na talerzu

 

Dziecko utrwali wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Rozpozna i nazwie wybrane warzywa i owoce. Pozna literę „P”, „p” oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z tematyką warzyw i owoców.

zdalne lekcje: warzywa i owoce na talerzu

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Moi kochani w tym tygodniu przypomnimy sobie części ciała w języku angielskim ( parts of the body). Serdecznie zachęcam do powtarzania słówek i wskazywania wymienionych części ciała wraz z bohaterką naszego nagrania

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

 

A teraz troszeczkę się poruszamy przy angielskiej wersji piosenki : głowa, ramiona, kolana, palce (head, shoulders, knees and toes)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw

 

RELIGIA

 

Katecheza 14.05.2020

Temat: Historia objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

 1. Trójce pastuszków: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi objawiła się Matka Boża w Fatimie. Prosiła dzieci o modlitwę na różańcu o nawrócenie ludzi. Wczoraj właśnie minęła 103 rocznica tych objawień. Obejrzyjcie sobie film przedstawiający te wydarzenia.
 2. https://www.youtube.com/watch?v=A7wDtlgbu4M
 3. Wydrukuj i pokoloruj obrazek lub sam narysuj drzewo, a na nim literkę M jak Maryja.

 

fatima

 

Katecheza 15.05.2020

Temat: Jan Paweł II – rocznica urodzin.

 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Kiedy został wybrany na papieża przyjął imię Jana Pawła II. W tym roku mija 100-lecie jego urodzin. W związku z tym obejrzyjcie sobie audycję dla dzieci o tym wyjątkowym człowieku.

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

 

 


05  MAJA - 08 MAJA

Jestem Europejczykiem

Dziecko pozna nazwy krajów sąsiadujących z Polską. Utrwali wiedzę na temat innych krajów Unii Europejskiej. 
Rozróżni przedmioty: globus i mapę. Pozna wybrane budowle, symbole i utwory literackie innych narodów. Utrwali alfabet, poćwiczy aktywne słuchanie, korzystając z dostępnych słuchowisk, bajek i filmów.
Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory.
Pozna cyfrę 9, utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy umiejętność przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość.
Przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym.
Obejrzy program telewizyjny oraz wysłucha audycji radiowej o innych krajach europejskich. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych.

zdalne lekcje: Jestem Europejczykiem

 

RELIGIA

 

Katecheza dn. 07.05.2020

 

Temat: Matka Boża Królową Polski.

 1. Maryja jest nie tylko Matką Pana Jezusa. Jest także nazywana Królową Polski. To ona opiekuje się naszą Ojczyzną. W trudnych chwilach powinniśmy modlić się do Niej o opiekę. Trzeciego maja obchodziliśmy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Tego dnia wywiesiliśmy flagi narodowe, a przydrożne kapliczki przystroiliśmy.
 2. Wykonaj zadanie w podręczni kuna str. 123.

Obraz Maryi Królowej Polski 

 maryja

Katecheza dn. 08.05.2020

 

Temat: Kapliczka Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

 

 1. W miesiącu maju spotykamy się w kościele, przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach, aby wspólnie poprzez modlitwę i śpiew wychwalać Maryję. Mamy za co dziękować i o co prosić Matkę Bożą. To właśnie Ona objawiła się w Gietrzwałdzie i poprosiła ludzi, aby w tym miejscu wybudowali kapliczkę przy której będą się modlić do Maryi. Podobne kapliczki mijacie jadąc do szkoły.
 2. Wykonaj zadane w podręczniku na str. 129.

 

JĘZYK ANGIELKI

 

Moi kochani, w tym tygodniu zachęcam do wysłuchania i obejrzenia pięknej historyjki „ O Motylu” oczywiście w języku angielskim J

 

https://www.youtube.com/watch?v=EU4I7K2vQcY

 

Poniżej przesyłam link do tej samej historyjki w języku polskim :)

https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE

 

27 KWIETNIA - 29 KWIETNIA

Kto Ty jesteś?

 

Dziecko utrwali wiedzę ma temat symboli narodowych (godła, flagi, hymnu). Wysłucha hymnu narodowego, przyjmując przy tym właściwą postawę. Rozpozna i nazwie symbole narodowe: flagę, godło, hymn. Pozna ciekawostki historyczne o początkach państwa polskiego oraz legendy o Lechu i powstaniu Gniezna. Nauczy się na pamięć wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” („Kto ty jesteś, Polak mały”). Utrwali poznane litery, poćwiczy aktywne słuchanie, korzystając z dostępnych słuchowisk, bajek i filmów. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Obejrzy spektakl teatralny online. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z polskimi symbolami narodowymi.

zdalne lekcje: Kto Ty jesteś?

 

20 KWIETNIA - 24 KWIETNIA

 

Jestem małym ekologiem

 

Dziecko zdobędzie wiedzę o cyklu życia produktów i nauczy się, jak segregować śmieci.

Dowie się, jak dbać o środowisko. Utrwali poznane litery, poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy.

Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory.

Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy umiejętność przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty.

Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z dbałością o środowisko naturalne.

zdalne lekcje: Jestem małym ekologiem

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Moi kochani w tym tygodniu dowiemy się jakie zwierzęta zamieszkują farmę J zapewne wszyscy znacie te zwierzątkaJ oczywiście my będziemy uczyć się ich nazewnictwa w języku angielskimJ w tym celu zachęcam wszystkich do obejrzenia dwóch filmów edukacyjnych „ Farm Animals” oraz do zaśpiewania piosenki „ Walk around the farm” Życzę przyjemnej zabawy i nauki.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM

 

RELIGIA

 

Katecheza dn. 23.04.2020

 

Temat: Pomóż mi uwierzyć.

 

 1. Zapoznaj się z historią św. Tomasza, apostoła czyli ucznia Pana Jezusa – https://www.youtube.com/watch?v=a0yE-gZraxw
 2. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 95.
 3. Przypomnij sobie piosenkę pt. „Bóg nie umarł” https://www.youtube.com/watch?v=Y9KSEdBizTY

Katecheza dn. 24.04.2020

 

Temat: Z Tobą, Panie Jezu, wszystko się uda!

 

 1. Pan Jezus chodząc po ziemi czynił wiele cudów. Jednym z nich jest uciszenie burzy na jeziorze.
 2. Zaśpiewaj piosenkę, którą już wcześniej poznaliśmy pt. „Na jeziorze wielka burza”: https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
 3. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 67.
 4. W zeszycie narysuj lub wydrukuj obrazek Jezusa na jeziorze

 

 

jezus jezioro

 


 

15 KWIETNIA - 17 KWIETNIA

Obserwujemy pogodę

Dziecko rozwinie umiejętności obserwowania pogody. Dostrzeże zmiany zachodzące w przyrodzie.

Nazwie zjawiska pogodowe: pogoda słoneczna, deszczowa, burzowa, zachmurzenie, nauczy się symboli, za pomocą których opisuje się pogodę.

Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty.

Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym.

Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z obserwacjami pogodowymi.

Propozycja dostępna na stronie portalu

 

zdalne lekcje: Obserwujemy pogodę

 

RELIGIA

 

Katecheza dn. 16.04.2020

 

Temat: Pan Jezus żyje!

 

 1. Trzeciego dnia po swojej śmierci, w niedzielę rano Pan Jezus własną mocą wstał żywy z grobu czyli zmartwychwstał. Pierwszymi osobami, które się o tym dowiedziały były kobiety. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy co roku Wielkanoc.
 2. Otwórz podręcznik na str. 92-93 i wykonaj polecenia.
 3. Wysłuchaj piosenki pt. „Bóg nie umarł” i postaraj się ją zapamiętać: https://www.youtube.com/watch?v=Y9KSEdBizTY
 4. Dla chętnych: narysuj w zeszycie lub wydrukuj zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 

jezus

 

 

Katecheza dn. 17.04.2020

 

                     Temat: Niedziela Miłosierdzia Bożego.

 

 1. Otwórz podręcznik na str. 120. Niech rodzice przeczytają Ci historię powstania obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Święta Miłosierdzia Bożego.
 2. Opowiedz historyjkę obrazkową na str. 120.
 3. Wykonaj polecenie z podręcznika na str. 121.

 

 

jezus2

 


06 KWIETNIA - 08 KWIETNIA

Świąteczne zwyczaje

Dziecko pozna zwyczaje i tradycje świąteczne. Utrwali wielką i małą literę „J, j”, poćwiczy aktywne słuchanie, poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. 
Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory.
Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy spostrzegawczość oraz umiejętność przeliczania i logicznego myślenia.
Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym.
Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z Wielkanocą.
Zdalne lekcje: Świąteczne zwyczaje

JĘZYK ANGIELSKI

 

Witam Moi drodzy, wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne.

Poniżej podsyłam dwa filmiki.

W pierwszym filmiku wraz z lektorem poznacie słownictwo związane z Wielkanocą, natomiast drugi to świetna piosenka tematyczna, która troszkę Was rozrusza. Życzę świetnej zabawy z bohaterami piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE

https://www.youtube.com/watch?v=JkW5t1UsDw0

 


 30 marzec - 3 kwiecień

Woda - źródło życia


Dziecko dowie się, dlaczego woda jest ważna dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jak krąży w przyrodzie.

Utrwali wielką i małą literę „W, w”, a także poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy.

Rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie.

Utrwali cyfry 7 i 8 oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość.

Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych.

Zajęcia dostępne są na str.

Zdalne lekcje: Woda - źródło życia

 

 

 

 

Już przyszła wiosna


W tym tygodniu dziecko pozna, jakie są pierwsze oznaki wiosny i czym są zwiastuny wiosny,

utrwali wielką i małą literę "C,c", poćwiczy aktywne słuchanie, poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy.

Rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie.

Utrwali cyfrę 0 oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość.

Dziecko założy hodowlę rzeżuchy lub innych roślin oraz przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty.

Nauczy się lub posłucha kilku, tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym.

Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych.

Zachęcam dzieci i rodziców do skorzystania ze strony:

zdalne lekcje: Już przyszła wiosna

 

RELIGIA

 

KATECHEZA DN. 02.04.2020

Temat: O Panie, dobry jak chleb

 

 

 

1. W Wielki czwartek czcimy Pana Jezusa. On podczas Oststniej Wieczerzy okazał, jak nas kocha. Dał nam siebie, żebysmy mogli być z Nim zawsze. Przemienił chleb      i wino w swoje Ciało i Krew. To teraz czyni w jego imieniu kapłan

 

wieczerza

1.  Niech rodzice przeczytają Ci fragment Pisma św. z podręcznika na str. 86.

2. Wykonaj polecenie z podręcznika na stronie 87.

3. Pokoloruj obrazek przedstawiający Ostatnią Wieczerzę.

 

wieczerza2

 

 

KATECHEZA DN. 03.04.2020

Temat: Śmierć Pana Jezusa

1. W   Wielki Piątek źli ludzie skazali Pana Jezusa na śmierć. Umarł na krzyżu na górze Kalwaria. W Wielką Sobotę idziemy do kościoła z koszyczkiem, aby kapłan je poświęcił. Tego dnia modlimy się przy grobie Pana Jezusa, czekając aż wstanie żywy z grobu. W tym roku nie będziemy mogli pójść ze święconką do kościoła, rodzice sami pobłogosławią pokarmy w domu.

2. Wykonaj polecenie w podręczniku na stronie 91.

3. Pokoloruj obrazek ( przypomnienie kolorów po angielsku) lub sam narysuj krzyż w zeszycie.

4. Podczas wieczornej modlitwy przeproś Pana Jezusa za wszystkie złe rzeczy, które ostatnio popełniłeś, a które zraniły Jezusa. Zaśpiewaj: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami x3

 

krzyz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

 

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym PSR 2020 – szkolny dziennik elektroniczny, data publikacji: wybrany dzień drugiego tygodnia października (5-11 października 2020 r.)


Szanowni Rodzice,


Wiadomość kierujemy do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.


Cały czas trwa Powszechny Spis Rolny. Jeśli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza spisowego, może zadzwonić do Państwa rachmistrz w celu przeprowadzenia spisu. Rachmistrz może zadzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.


Nadal można skorzystać z formularza online dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – najwygodniejszej formy przekazania danych. Wypełniając ankietę mogą Państwo samodzielnie, bez udziału osób trzecich, przekazać dane o swoim gospodarstwie. Wcześniejsze przygotowanie informacji o np. powierzchni działki, uprawach, nawozach znacznie usprawnia i przyspiesza wypełnianie formularza. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1.


Gmina, w której Państwo mieszkacie bierze udział w konkursie dla Gminnych Biur Spisowych w województwie mazowieckim. Nagrodą dla zwycięskiej gminy jest aż 50 zestawów sportowych dla szkół i atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Zasady konkursu są bardzo proste: nagrodę wygrywa gmina z najwyższym odsetkiem rolników spisanych samodzielnie przez Internet. Jeżeli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza, nie ma na co czekać. Jego wypełnienie nie zabiera wiele czasu, natomiast z nagród może skorzystać wiele dzieci.


Jeżeli nie prowadzą Państwo gospodarstwa rolnego, ale w rodzinie, sąsiedztwie lub okolicy mają Państwo znajomych rolników, prosimy o przekazanie im informacji o konkursie. Każdy wypełniony formularz zwiększa szansę na wygraną atrakcyjnych nagród dla miejscowych szkół i przedszkoli.


Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

Read More

PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA

 dzien dziecka

 

Kochane Dzieci, Kochani Uczniowie,

 

Uśmiech dziecka jest bezcenny!

szczególnie dzisiaj - gdy obchodzimy  

Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Z całego serca życzę Wam radości, uśmiechu, cudownego dzieciństwa, mnóstwo zabawy, wiary we własne siły i możliwości oraz nieustannej ciekawości odkrywania świata. Szczególnie logicznego myślenia i nie ulegania negatywnym wpływom.

Miejcie szeroko otwarte oczy, ale patrzcie sercem na świat, który Was otacza. 

Ten wyjątkowy dzień spędźcie w gronie kochających Was bliskich oraz oddanych przyjaciół.

Z serdecznymi pozdrowieniami i uśmiechem.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Marzenna Kozłowska

 

RELIGIA

 

Katecheza 02.06.2020

Temat: Nabożeństwo czerwcowe ze św. Małgorzatą

 

 

1.     Przepisz temat do zeszytu.

2.     Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie Marii Alacoque i poprosił ją, aby nauczyła ludzi szacunku do Najświętszego Serca Jezusowego. Jest ono symbolem Jego wielkiej miłości do ludzi. Przez cały czerwiec odprawiane jest w kościołach nabożeństwo czerwcowe o godz. 18.00, które kończy się odmawianą Litanią do Najśw. Serca Jezusowego.

3.     Wykonaj zadania w ćwiczeniu na str. 140.

4.     Chętni, którzy się nudzą mogą narysować serce Pana Jezusa z koroną cierniową.

 

 

Gimnastyka korekcyjna 02.06.2020

 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe z obciążeniem.

Na dzisiejszą gimnastykę korekcyjną proponuję zestaw ćwiczeń na wzmocnienie Waszych mięśni pośladkowych. Powodzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=FrqW7TubkTs

 


 

RELIGIA

 

Katecheza 26.05.2020

Temat : Maryja naszą mamą.

 1. 1.Przepisz temat do zeszytu.
 2. Maryja od śmierci swojego Syna Jezusa stała się też i naszą mamą. To ona poprzez swoje ziemskie życie pokazuje i uczy nas, jak mamy postępować, aby zasłużyć na niebo. Kiedy jest nam smutno czy też wesoło Ona chętnie nas wysłucha. Przekazuje też nasze prośby Panu Jezusowi. Z okazji dzisiejszego Dnia Matki podziękuj w wieczornej modlitwie Matce Bożej za opiekę, oraz poproś Ją, aby opiekowała się też twoją Mamą.

 1. Wykonaj polecenia w podręczniku na str.136.

 

Katecheza 28.05.2020

Temat : Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Obejrzyj prezentację „Chleb jest darem Boga"https://view.genial.ly/5ec78a37f3aac90d3…/presentation-chleb
 3. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 114-115.

Gimnastyka korekcyjna 26.05.2020 r.

Kochane dzieci, na ten tydzień wysyłam do Was filmik z gimnastyką korekcyjną z ćwiczeniami koordynacyjnymi. Zachęć do wspólnych ćwiczeń mamę z okazji jej dzisiejszego święta. Najlepszy prezent to dbanie o zdrowie naszych mam :-)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn7Hc_xRLIA

                           

 

 

                                                                             


 

 

 RELIGIA

 

Katecheza 19.05.2020

Temat : Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Mówiąc: PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE postanawiaj z całej duszy, że będziesz zmieniał się na lepsze. Że będziesz posłuszny rodzicom i starszym, że nie będziesz krzywdził słabszych, obmawiał kolegów itd.. Że podejmiesz walkę z najważniejszymi w sobie wadami, a wokół rozdawać będziesz radość, życzliwość i uśmiech. Czyli po prostu, że będziesz starał się miłować każdego człowieka – o co tak bardzo prosił nas nasz kochany, dobry dla wszystkich Ojciec Święty Jan Paweł II. To będzie twój wkład w budowę Królestwa Bożego na Ziemi. Królestwa pokoju, radości, dobra, miłości wszystkich nawzajem ludzi i stworzeń.
 3. Wykonaj polecenia w podręczniku na str.109-111.

 

Katecheza 21.05.2020

Temat : Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi...

 1. 1.Przepisz temat do zeszytu.
 2. Katechezę o trzeciej prośbie z Modlitwy Pańskiej poprowadzi ks. Biskup Jan Długosz https://www.youtube.com/watch?v=eQCn2a64dbw
 3. Wykonaj polecenia w podręczniku na str.112-113.

 

Gimnastyka korekcyjna 19.05.2020

 

Dzisiaj przesyłam Wam zestaw ćwiczeń korekcyjnych na wysunięte do przodu barki oraz odstające łopatki:

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGkrAheQQIU&list

 

Każde ćwiczenie wykonujemy licząc powoli do 20. Powtarzamy je trzykrotnie! Powodzenia J

 

 


 

RELIGIA

 

Katecheza 12.05.2020

Temat: Ojcze nasz, święć się Imię Twoje...

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Obejrzyj katechezę ks. Bp Antoniego Długosza na temat dzisiejszej katechezy:
 1. https://www.youtube.com/watch?v=5qsy4RErrA4
 2. Wykonaj zadania w podręczniku na str. 108.

 

 

Gimnastyka korekcyjna 12.05.2020

 

Kochane dzieci! Przesyłam Wam filmik z kolejnymi zestawami ćwiczeń. Tym razem przy wykonaniu niektórych z nich muszą Wam pomóc rodzice bądź starsze rodzeństwo. Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=YwSqNTCxGy8 (do 40 min.)

 

RELIGIA

Katecheza 14.05.2020

Temat: Św. Jan Paweł II – nasz niezwykły skarb.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Obejrzyj audycję o św. Janie Pawle II

     https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

 1. Narysuj tort z okazji 100 – lecia urodzin Jana Pawła II
 2. Dla chętnych na dodatkową 6: Narysuj portret Jana Pawła II.

 


 

RELIGIA

 

Katecheza dn. 05.05.2020

Temat: Nabożeństwo majowe poświęcone Maryi.

 1. W miesiącu maju spotykamy się w kościele, przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach, aby wspólnie poprzez modlitwę i śpiew wychwalać Maryję. Mamy za co dziękować i o co prosić Matkę Bożą. To Ona może się za nami wstawić do Swego Syna Jezusa. Św. Jan Paweł II całe swe życie poświęcił Maryi.
 2. Przepisz temat do zeszytu, a pod nim narysuj piękny bukiet dla Maryi.
 3. Wykonaj zadania w podręczniku na str. 133-134.

 

Katecheza dn. 07.05.2020

Temat: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Od dzisiejszej katechezy będziemy omawiać modlitwę „Ojcze nasz”, którą inaczej nazywamy Modlitwą Pańską. Nauczył jej sam Pan Jezus. Składa się ona z siedmiu próśb.
 3. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 105-106.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

dn. 05.05.2020

Na dzisiejsze zajęcia przygotowała dla Was zestaw ćwiczeń w formie zabawy , wycieczki do zoo:

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8.

Powodzenia J

 


 

Katecheza dn. 28.04.2020

Temat: Matka Boża Królową Polski.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Maryja jest nie tylko Matką Pana Jezusa. Jest także nazywana Królową Polski. To ona opiekuje się naszą Ojczyzną. W trudnych chwilach powinniśmy modlić się do Niej o opiekę. Trzeciego maja obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Tego dnia wywieszamy przed naszymi domami flagi narodowe, a przydrożne kapliczki przystrajamy.
 3. Narysuj w zeszycie dużą niebieską literę M jak Maryja, a nad nią piękną koronę.
 4. Obraz Maryi Królowej Polski.

maryja

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KL. I-II DN. 28.04.2020

Tym razem przesyłam filmik z ćwiczeniami korekcyjnymi na płaskostopie. Pamiętajcie, aby często wykonywać ćwiczenia. Tylko w ten sposób przynoszą efekty.

https://www.youtube.com/watch?v=U5_73l2bN48

 

 

Katecheza dn. 21.04.2020

Temat: Święta Faustyna Kowalska.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. W niedzielę obchodziliśmy święto Miłosierdzia Bożego. Dziś dowiecie się w jaki sposób świat usłyszał o Jezusie Miłosiernym. Poznacie też historię siostry zakonnej św. Faustyny Kowalskiej:

           https://www.malygosc.pl/doc/959438.SWIETA-FAUSTYNA

 

 1. Wykonaj zadania w podręczniku na str. 41-42.
 2. Narysuj w zeszycie dużą literę P (jak Pan Jezus) i odchodzące od niej promienie czerwone i niebieskie.

Katecheza dn. 23.04.2020

Temat: Bóg moim Ojcem.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Od momentu chrztu św. możemy się do Pana Boga zwracać Ojcze, jako dzieci Boże.
 3. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 102-103

 


 

 RELIGIA

 

Katecheza dn. 15.04.2020

 

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Pan Jezus trzy dni leżał w grobie. W niedzielę rano zmartwychwstał tzn. własną mocą wstał żywy z grobu. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Wielkanoc.
 3. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 127-128.
 4. Narysuj w zeszycie jeden z symboli wielkanocnych przedstawionych w podręczniku na str. 128.
 5. Wysłuchaj piosenki pt. „Bóg nie umarł” i postaraj się ją zapamiętać: https://www.youtube.com/watch?v=Y9KSEdBizTY

 


                                                                                                                                    

06 KWIETNIA - 08 KWIETNIA

Głośne czytanie wiersza pt. ,, Na wielkanocnym stole''.

Wypowiedzi na temat przygotowań do Wielkanocy i tradycji związanych z tymi świętami.

Opisywanie wielkanocnego stołu .

Wykonanie ozdobnego wielkanocnego jaja zgodnie z instrukcją.

Opracowanie rysunkowego przepisu na wielkanocne danie.

Układanie i rozwiązywanie zadań.                                                                        

Wypowiedzi na temat zwyczajów wielkanocnych na podstawie ilustracji i uzyskanych wiadomości.

Ustalanie zawartości wielkanocnego koszyczka. Grupowanie zgodnie  ze wskazaną liczba.

Obliczenia pieniężne- zabawa w sklep.      

 

RELIGIA

Katecheza dn. 07.04.2020 r.

Temat: Wielki Czwartek i Wielki Piątek

 

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 126. Dzieci niestety nie wkleją naklejek ponieważ są one w szkole.
 3. Dla chętnych do obejrzenia film o Wielkim Czwartku( Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu oraz zdrada):https://www.youtube.com/watch?v=0nVRJehVy1c

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w dn. 07.04.2020

Kolejny zestaw ćwiczeń korekcyjnych znajdą państwo na stronie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP07hsaQiUM

 

Z tymi ćwiczeniami na pewno dzieci sobie poradzą. Najważniejsze, aby systematycznie ćwiczyły.

 

JĘZYK ANGIELSKI

08.04.2020 (środa)

Temat zajęć: Easter - lekcja rozwijania słownictwa.

 

Tematyka świąteczna, dlatego też proszę o zrobienie mairę możliwości ćw. 1 str. 70, w którym należy posłuchać nagrania i powiedzieć właściwy numer. Kolejne ćw. 2 str. 70 (posłuchaj, wskaż i zaśpiewaj). W ćw. 3 str. 71 należy znaleźć pięć różnic. 

W zeszycie ćwiczeń do zrobienia będzie ćw. 1,2 str. 69.

Dla chętnych: wykonać kartę świąteczną.

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości także proszę o kontakt. 

Poza tym zachęcam do oglądania powiązanych z tematem filmików np. na Youtube. Powodzenia:)

Dziękuję i pozdrawiam.

Aneta Marcinkowska

 

 


 

31 MARCA - 04 KWIETNIA

Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu.

Nazywanie elementów garderoby.

Wprowadzenie dwuznaku ,,sz"  , ,,SZ"  (szafa).

Wyrazy wieloznaczne. Ćwiczenia ortofoniczne z głoskami s, sz.

Ćwiczenia w głośnym czytaniu. Wprowadzenie liczby 15- aspekt główny i porządkowy: obliczenia pieniężne.  

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

31.03/03.04.2020 (środa/piątek)

W tym tygodniu powtarzamy słownictwo z rozdziału 4 “Food”.

Proszę o powtórzenie kolorów, liczb od 1 do 10, nazw produktów spożywczych, wyrażanie upodobań kulinarnych I like.../I don’t like.., Do you like…?.

Proszę o nagranie krótkiego filmu, w którym uczeń:

-  liczy do 10,

-  nazywa produkty spożywcze, które wcześniej narysował (14 nazw, które są w słowniku w zeszycie ćwiczeń),

-  używa zwrotów np.: Do you like pizza? Yes, I like pizza/No, I like spaghetti.

(tutaj proszę o przygotowanie krótkiego mini dialogu z udziałem ulubionych zabawek:)).

Korzystając ze strony internetowej Pearson (instrukcja i kod powinny znajdować się w zeszytach ćwiczeń lub jest możliwość logowania bez tego kodu), jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie się zalogować i wysłuchać nagrań, które są potrzebne do realizacji naszych ćwiczeń w zeszytach ćwiczeń, pobrać karty pracy itp.

W celu sprawdzenia prześlijcie proszę efekty swoich prac, używając komunikatora messenger lub wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .

Jeśli jednak jest to niemożliwe, to zróbcie notatki w zeszytach ćwiczeń.

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości także proszę o kontakt.

Poza tym zachęcam do oglądania powiązanych z tematem filmików np. na Youtube. Powodzenia:)

Dziękuję i pozdrawiam.

Aneta Marcinkowska

 

RELIGIA

 

Katecheza kl. I w dniu 31.03.2020

 

Temat: Niedziela Palmowa

 

1. Przepisz temat do zeszytu.

2. Otwórz podręcznik na str. 123 i opowiedz rodzicom, co przedstawia obrazek.

3. Niedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę historycznego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Tłumy ludzi witali Go jako Króla. Tego dnia idziemy z palemką do kościoła, gdzie następuje jej poświęcenie, a potem procesja wokół kościoła. Niestety w tym roku nie możemy uczestniczyć we Mszy św. w kościele. Wspólnie z rodzicami możesz obejrzeć transmisję Mszy św. w telewizji.

4. Obejrzyj przedstawienie kukiełkowe:

https://view.genial.ly/5e7bd8d255b9c70e3f3e543b/social-horizontal-post-niedziela-palmowa-pierwszaki?fbclid=IwAR2NVW6bghc26bzPjgZ5Aba0htXAchiPCrdzPJ1z_QS2257c6QpIzO518ms

5. Wykonaj polecenia w podręczniku na stronie 124.

6. Narysuj w zeszycie palemkę.

 

 

Katecheza kl. I w dniu 02.04.2020

 

Temat: Droga Krzyżowa Pana Jezusa

 

1. Przepisz temat do zeszytu.

2. Otwórz podręcznik na str. 98. Wpatrując się w obrazek posłuchaj fragmentu Ewangelii o śmierci Pana Jezusa: https://www.biblijni.pl/J,19,17-24

3. Pan Jezus szedł z ciężkim krzyżem ulicami Jerozolimy. Na swojej drodze spotkał: Maryję, Szymona, który pomógł Mu dźwigać krzyż, św. Weronikę, która otarła Mu twarz i płaczące niewiasty. Dotarł na górę Golgotę gdzie Go o godz. 15 ukrzyżowano.

4. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 99

5. Wydrukuj i pokoloruj obrazek, a potem wklej do zeszytu (powtórzenie kolorów z angielskiego J). Jeśli to jest niemożliwe, sam narysuj krzyż i go ozdób.

6. Wieczorem przeproś Pana Jezusa za wszelkie zło które popełniłeś, a przez które musiał On cierpieć i umrzeć na krzyżu.

Czekam na zdjęcia wykonanych poleceń J

 

krzyz1

 

 

 

Temat: "Gdy jesteśmy chorzy"

 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności matematycznych- obliczenia w zakresie 10.

Słuchanie opowiadania ,,Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?".

Opowiadanie historii wróbelka na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji uporządkowanych zgodnie z kolejnością wydarzeń.

Wypowiedzi na temat dbania o zdrowie zimą i wczesną wiosną- sposoby zapobiegania przeziębieniu i jego leczenia.

Odgrywanie scenek kukiełkowych z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych lalek z kartonu.

 

JĘZYK ANGIELSKI25.03/27.03.2020 (środa/piątek)

Zachęcam do ćwiczeń w mówieniu, fizycznych i śpiewania:

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

https://www.youtube.com/watch?v=dxdm00GEWjo

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/animals-zwierzeta-nauka-jezyka-ang

https://www.youtube.com/watch?v=7yP_0knzff8&list=PLUsJfF9ySPwoX4sPpGjkV6Ms9vXjjDnGc

https://www.youtube.com/watch?v=lCIQ5W8VHis

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg.

Treści zawarte w nagraniach powiązane są z tematyką godzin realizowanych   w ramach podstawy programowej.

Korzystając ze strony internetowej Pearson (instrukcja i kod powinny znajdować się w zeszytach ćwiczeń lub jest możliwość logowania bez tego kodu), jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie się zalogować i wysłuchać nagrań, które są potrzebne do realizacji naszych ćwiczeń w zeszytach ćwiczeń, pobrać karty pracy itp.

W celu sprawdzenia prześlijcie proszę efekty swoich prac, używając komunikatora messenger lub wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli jednak jest to niemożliwe, to zróbcie notatki w zeszytach ćwiczeń.

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości także proszę o kontakt.

Poza tym zachęcam do oglądania powiązanych z tematem filmików np. na Youtube. Powodzenia:)

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Aneta Marcinkowska

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI KLAS I- III

 

W DNIACH 30.03-03.04.2020

 

Zachęcam do ćwiczeń korygujących Wasze wady postawy. W tym tygodniu ćwiczenia znajdziecie na stronie:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

 

Pamiętajcie, aby systematycznie ćwiczyć w domu. Najlepiej codziennie po parę zestawu ćwiczeń. Powodzenia J

 

 


 

Religia na ten tydzień 23-27.03.2020                                      

  

Katecheza

Temat: Przepraszam Pana Jezusa i ludzi.

 

Z pomocą rodziców zapoznaj się z poniższym opowiadaniem:

Drewniany płot

Marek nie miał łatwego charakteru. Jego ojciec dał mu pewnego dnia worek gwoździ i kazał wbijać w okalający ogród płot - każdy brak cierpliwości, każdą kłótnię miał dokumentować jeden gwóźdź w płocie.
Pierwszego dnia wbił ich 37. W następnych tygodniach nauczył się panować nad sobą i liczba wbijanych gwoździ malała z dnia na dzień: odkrył, że łatwiej jest panować nad sobą niż wbijać gwoździe.
Wreszcie nadszedł dzień, w którym nie wbił ani jednego. Poszedł więc do ojca i powiedział mu to. Wtedy ojciec kazał mu wyciągać z płotu jeden gwóźdź każdego dnia, w którym nie straci cierpliwości i nie pokłóci się z nikim.
Mijały dni…… i w końcu Marek mógł powiedzieć:
- Wyciągnąłem z płotu wszystkie gwoździe.
Wtedy ojciec zaprowadził go przed płot i rzekł:
- Spójrz ile w płocie jest dziur. Płot nigdy już nie będzie taki, jak dawniej.

Kiedy się z kimś kłócisz, kiedy kogokolwiek i w jakikolwiek sposób obrażasz, zostawiasz w nim ranę. Możesz wbić człowiekowi nóż, a potem go wyciągnąć, ale rana pozostanie. Nieważne, ile razy będziesz przepraszał, rana pozostanie; rana zadana słowem boli tak samo, jak rana fizyczna.

Mów więc ludziom miłe rzeczy, uśmiechaj się zamiast martwić i denerwować, nie narzekaj, nie patrz na wroga wilkiem, a jeśli to możliwe postaraj się zrobić coś, co wywoła choć niewielki uśmiech na jego twarzy. Wiem, to nie jest łatwe, ale nikt nie mówi, że życie jest usłane różami i nie wymaga od nas żadnego wysiłku.

Autor nieznany

Pan Jezus zachęca nas do czynienia dobra, do pojednania, gdy ktoś kogoś zrani. Przez tydzień na wzór Marka zamiast wbijania gwoździ w płot, za każde brzydkie słowo, za każdy zły uczynek możesz na kartce narysować duży płot, na którym będziesz rysować gwoździe. W następnym tygodniu za każdy dobry uczynek czerwoną kredką otocz w kształcie serca poszczególne gwoździe. Zobaczmy czy uda Cię zamienić zło w dobro.

plot

Wykonaj w podręczniku zadanie na stronie 93.

 

Katecheza                                          

Temat: Rekolekcje wielkopostne

Obejrzyj jeśli to możliwe na kanale youtube filmik:

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI #skracamydystans 2020 - DZIEŃ I

Zrób rysunek do obejrzanych rekolekcji.

Jeśli ktoś z Państwa posiada Messengera lub e-maila to proszę przesłać mi zdjęcie rysunku dziecka.

Mój adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Read More

PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA

 

Temat: Pożegnanie z zabawkami

1. Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce

https://m.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

2. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej pt. „Zabawkowe smutki”

https://www.youtube.com/watch?v=4u61GxE_aro

Rozmowa na podstawie opowiadania :

Rodzic zadaje pytania:

Co przytrafiło się lalce Rozalce, misiowi Łatkowi i wyścigówce podczas zabaw z dziećmi?

Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami będziecie tęsknić w czasie wakacyjnej przerwy?

3. Półka z zabawkami- określenie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Rodzic prosi, aby dziecko określiło, w którym miejscu na półce znajduje się np. samolot, lalka, miś itd. Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko używało zaimków „ nad”, „ pod”, „ obok”

4. Odnajdywanie zabawki po opisie słownym

Rodzic opisuje wybraną zabawkę , a dziecko zgaduje co to za zabawka i odnajduje ją w pokoju. Następnie , zamiana ról: dziecko opisuje zabawkę a rodzic jej szuka

5. Karta pracy nr 1 – nad, pod, obok

 

stół

 

Dziecko wskazuje gdzie znajduje się piłka względem stołu, następnie koloruje obrazki.

6. Wypowiadanie się na temat ulubionej zabawki.

Rodzic pyta dziecko jaką zabawkę lubiło się najbardziej bawić podczas pobytu

w przedszkolu i dlaczego. Następnie Rodzic proponuje dziecku wykonanie pracy plastycznej na temat ,, Moja ulubiona zabawka z przedszkola" za pomocą dowolnej techniki.

 

 

WTOREK 23 CFZERWCA

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Moi kochani w ostatnim tygodniu nauki, serdecznie zachęcam do wspólnego tańca i śpiewu wspólnie z bohaterami piosenki

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q

 

Temat: Bezpieczne wakacje

 

1. Na początku zachęcam do zabawy przy znanej wszystkim piosence: „Idziemy do zoo”
piosenka Idziemy do zoo
- https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

2. Następnie zapraszam do wysłuchania wiersza B. Szelągowskiej Bezpieczne wakacje.

Jak wspaniale! Już wakacje.
To najlepsza w roku pora!
Można pływać sobie w morzu
albo wskoczyć do jeziora…
Na szczyt w górach wspiąć się warto!
Jak tam pięknie i wysoko!
W zeszłym roku po raz pierwszy
zobaczyłem Morskie Oko!
Ale zawsze pamiętajmy,
by dorosłych się pilnować.
Chodzić w górach – lecz po szlakach,
kremem z filtrem się smarować.
Czapkę nosić – taką z daszkiem
– porażenia się unika.
Kąpać się w strzeżonych miejscach
i pod okiem ratownika.
I rodziców trzeba słuchać.
Kto tak robi, ten ma rację.
Ach jak miło, jak wesoło,
bo już przecież są wakacje!

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych?
Co to są górskie szlaki?
Dlaczego trzeba się ich pilnować?
Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem?
Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem?
Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik?
Jakie macie rady dla innych dzieci na wakacje? Co można robić, a czego nie wolno?

3. Zabawa dydaktyczna Znam... Przypominamy dziecku, że nigdy nie wolno oddalać się od opiekunów. Gdyby jednak tak się stało, warto znać swoje imię i nazwisko oraz swój adres – informacje, które możemy podać policjantowi. (Ważne, aby przypomnieć, że nie podajemy tych informacji osobom nieznajomym). Możemy sprawdzić, czy dziecko zna swoje dane.

4. Zabawa dydaktyczna Numer alarmowy.

Na kartce papieru zapisujemy numer alarmowy 112. Odczytujemy go, a następnie dziecko robi to samo i mówi, w jakich sytuacjach powinno się pod niego dzwonić. Następnie opowiadamy dziecku jakie służby ratunkowe, można wezwać, dzwoniąc pod numer 112. Proponuję wysłuchanie piosenki:
piosenka Numer alarmowy -
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw


5. Zachęcam do ćwiczeń w wycinaniu. Z linku poniżej możemy wydrukować szablony do wycinania. Polecam szablon głowy i dłoni:
ćwiczenia w wycinaniu - https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/12/nauka-wycinania/

6. Zabawa przy piosence:
piosenka Bezpieczne wakacje - https://www.youtube.com/watch?v=4isV0WWOO5E

ŚRODA 24 CZERWCA

 

Temat: Powitanie lata - miło spędzamy czas.

,, Przesyłam do Was promyk uśmiechu, niechaj powróci do mnie w pośpiechu.’’
– Witajcie!
Oto propozycje zabaw na dziś.

 • Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

– O czym jest ta piosenka?
– Jak można spędzać́ czas na wakacjach?
– Dokąd można wyjeżdżać na wakacje?
– Czy ta piosenka jest wesoła, czy smutna? Dlaczego?

 • Ćwiczenia dotykowe „Wakacyjne akcesoria”.

Mała walizka, przedmioty, które kojarzą̨ się̨ z wakacjami, np.: okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, chusteczka na głowę, kapelusz, piłka plażowa, sandały i inne dostępne rzeczy oraz opaska do zasłonięcia oczu.
Rodzic daje do ręki dziecku z zasłoniętymi oczami dowolny przedmiot. Zadaniem dziecka jest określenie, co to jest i do czego służy. Po odsłonięciu oczu następuje weryfikacja udzielonych odpowiedzi.

 • Ćwiczenia słuchowe „Co to za słowo?”

Rodzic dzieli słowa rytmicznie (na sylaby), np. ka-pe-lusz, czap-ka , mo- rzei inne wyrazy związane z latem i wakacjami a zadaniem dziecka jest powiedzieć́ całe wyrazy.

 • Zabawy badawcze z wodą– „Co będzie pływać, a co nie?”
  Potrzebne będą: dwa szklane pojemniki z woda
  ̨ (ciepłą i zimną), lekkie przedmioty (kawałek kartki, mała plastikowa nakrętka, piłeczka pingpongowa) i ciężkie przedmioty (drewniany klocek, metalowy samochodzik, mały kamyk).
  Dziecko dotyka najpierw ciep
  łej wody, a potem zimnej wody i określa, jaka jest zwykle woda w morzu. Następnie umieszcza w jednym z pojemników kilka przedmiotów i próbuje określić́, dlaczego jedne toną, a inne nie.
  Wniosek: Przedmioty, kt
  óre są̨ lekkie, unoszą się̨ na wodzie, a przedmioty cięższe opadają̨ na dno pojemnika.
 • Zabawa matematyczna „Muszelki”.
  Potrzebujemy pięć muszelek rożnej wielkości.( Mogą to być narysowane muszelki na kartce papieru)
  Rodzic rozkłada kolejne muszelki, mówiąc, że pochodzą
  ̨ one znad morza.
  Prosi, aby dziecko opisało ich wygląd, a następnie ułożyło je od najmniejszej
  do największej. Dziecko liczy muszelki od prawej strony i od lewej strony.
  Ustala, że bez względu na kierunek liczenia jest ich tyle samo.
 • Gimnastyka z Kubusiem „Kubuś nad jeziorem”
  https://kubus.pl/cwicz/kubus-nad-jeziorem/
 • Praca plastyczna „Nad jeziorem”. (dla chętnych)
  Potrzebne  będą: niebieskie koło z papieru, nożyczki, klej, kredki, kartki, gazety.
  Rodzic prosi, aby dziecko przykleiło koło na środku kartki. Następnie z gazet wycięło dowolne elementy, które mogą znajdować się nad jeziorem. Dziecko może także dorysować elementy.
 • Obejrzenie filmu edukacyjnego „Letnie zabawy”- Kubusiowi Przyjaciele Natury
  https://kubus.pl/bajka/letnie-zabawy/

 

CZWARTEK 25 CZERWCA 

 

Temat: Wakacji nadszedł czas

1. Ćwiczenie Leniwa ósemka- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

Rodzic układa na stole kartkę z narysowaną na niej czarnym mazakiem ósemką w układzie poziomym. Dziecko na zmianę wodzi palcem po wzorze raz jedną, raz drugą ręką, a potem obiema rękami

2. Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej „ Uprzejmość”

https://www.youtube.com/watch?v=Sln40uyuc44

Rozmowa na temat wiersza:

Rodzic zadaje pytania:

Co robiła Zuzia na plaży?

Co robił Krzyś?

Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku?

Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia?

3. Utrwalenie zasad zachowania podczas posiłków- quiz na temat „ Wiem, jak zachować się przy stole

Przykłady zdań:

- Przed każdym posiłkiem myję ręce

- Ziemniaki jem łyżką

- Po zjedzeniu obiadu mówię „ dziękuję”

- Mówię z pełną buzią

- Obiad jem palcami

- Uważam, aby nie rozlewać zupy

- Kładę głowę na stole

4. Bajka czytana- Pucio na wakacjach

https://www.youtube.com/watch?v=MApX18w_ZTY

5. Wakacje w górach- karta pracy nr 1

 

gory

 


 

PONIEDZIAŁEK 8 CZERWCA

 

Temat: Podróż samolotem

 

1. Zabawy przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

2. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Wakacyjne podróże”.
Ilustracje do książki: https://flipbooki.mac.pl/przedsz…/oia-aplus-ks/…/index.html…

Na wakacje czas!
Powoli zbliżały się wakacje. Każdy dzień był odrobinę dłuższy od poprzedniego. Robiło się
coraz cieplej. Ada od dawna marzyła o locie samolotem.
Lubiła bawić się starym globusem swojej mamy. Plastikowym samolocikiem lądowała na
maciupeńkich, ledwie widocznych wysepkach.
Któregoś dnia tata z tajemniczą miną podszedł do dziewczynki.
– Córeczko, czy ja mogę wylądować na twoim globusie?
– Oczywiście, że możesz. A gdzie chcesz wylądować, tatusiu?
– Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. To są Włochy i tu chciałbym wylądować razem z tobą,
Olkiem, babcią, dziadkiem i mamą.
– To wspaniale, ale nie wiem, czy się zmieścimy w takim małym samolociku – zaśmiała się
dziewczynka.
– W takim razie może polecimy dużym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty na to?
– Bardzo, bardzo bym chciała, tatusiu! – krzyknęła uradowana Ada.
– To powiem ci w tajemnicy, że już kupiłem bilety.
– Naprawdę?! – zapytała z niedowierzaniem dziewczynka. – Olek, słyszałeś, będziemy
lądować na bucie! Naprawdę!
Olek, podobnie jak jego siostra, nie mógł doczekać się wyjazdu. Kilka dni później całą rodziną
przyjechali na lotnisko.
– Kochani – powiedział tata – lotnisko jest bardzo duże i łatwo się zgubić. Musimy się wzajemnie pilnować – dodał i popatrzył na dzieci.
Rodzeństwo z zaciekawieniem rozglądało się po ogromnej, pełnej ludzi hali wylotów.
– A kim są ci ludzie w mundurach? – zapytała Ada, ściskając Dinusia.
– To kapitan i stewardesy – odpowiedziała mama. – Może będą z nami lecieć do Włoch.
Zobaczymy.
Dwie godziny później cała rodzina usadowiła się wygodnie w samolocie. Początkowo dziewczynka odrobinę bała się hałasujących silników.
– Startujemy! Nareszcie! – ucieszył się Olek i patrzył przez okno, jak z każdą chwilą wszystko
robiło się coraz mniejsze i mniejsze. W końcu wlecieli w chmury i tylko od czasu do czasu widać
było ląd, a potem morze. Wreszcie samolot wylądował i zaczęły się prawdziwe wakacje.
Upalne dni dzieci spędzały w krystalicznie przeźroczystej i ciepłej wodzie. Wieczorami zaś
zwiedzały piękne miasta, miasteczka i wsie pełne gajów oliwnych i winorośli. Ada uwielbiała
pozować do zdjęć – zwłaszcza w towarzystwie Dinusia. Najbardziej spodobała się jej Fontanna
Pszczół.
– Mamo, czy mogę posadzić tutaj Dinusia? – zapytała dziewczynka i w tym momencie Dinuś
wpadł prosto do wody. Na szczęście tata szybko wyłowił niesfornego pluszaka.
– Musisz go bardziej pilnować, córeczko – zaśmiał się tata. – Nie wiem, czy jest zadowolony
z kąpieli.
– Chyba nie. Coś smutno wygląda. I co teraz zrobimy? Jeszcze się na mnie pogniewa – zasmuciła się Ada.
– Nie martw się. Myślę, że poprawi mu się humor, gdy tylko spróbuje prawdziwej włoskiej
pizzy! –powiedział dziadek. – Zrobiłem się naprawdę głodny. A wy? – I wskazał budynek, z którego
unosił się świeży zapach ziół i ciasta.
– W końcu jak Włochy, to i pizza! – zawołał Olek i cała rodzina weszła do pobliskiej pizzerii.
Dinusiowi też poprawił się humor. Tak naprawdę nawet nie zdążył się mocno zmoczyć.

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

Pytania:
− Gdzie wybrali się Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje?
− Co stało się z Dinusiem tuż przed tym, jak tata zrobił jemu i Adzie zdjęcie?
− Jakie miejsce odwiedziła cała rodzina Olka i Ady?
Rodzic prosi, aby dzieci opowiedziały, jak wygląda Fontanna Pszczół. Następnie kontynuuje
rozmowę z dziećmi na temat opowiadania.
− Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina?
− W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotarła do Włoch?
3. Zabawa ruchowa Samoloty.
Dzieci -samoloty przykucają i szeroko rozstawiają ramiona. Na hasło: Start! powoli się podnoszą i naśladują lot. Biegają w różnych kierunkach. Na hasło: Lądujemy! powoli zwalniają swój bieg, zatrzymują się w miejscu, kucają i opuszczają ramiona.
4. Samodzielna aktywność poznawcza, oglądanie ilustracji przedstawiających samoloty.
Rodzic nawiązuje z dziećmi rozmowę na temat wakacyjnych podróży. Następnie pokazuje ilustracje, zwracając uwagę na samoloty pasażerskie. Przedstawia zalety podróżowania samolotem.
5. Robimy samolot ! – wspólna praca dziecka i rodzica.
Instrukcja:
Jak zrobić samolot z papieru – instrukcja krok po kroku:
1. Złóż kartkę papieru wzdłuż na pół.
2. Rozłóż ją. Następnie złóż każdy dolny róg, tak aby stykał się ze środkową linią. Jeśli zrobisz to dokładnie, powstanie idealny szpic.
3. Przytrzymując te zagięcia, złóż każdą stronę do góry, tak aby stykała się z środkową linią, biegnącą wzdłuż całej kartki.
4. Aby zrobić samolot z papieru wykonaj jeszcze raz ruch z punktu 3. Złóż każdą stronę tak, aby stykała się z środkową linią. Zrób do bardzo dokładnie, aby powstał idealny szpic.
5. Teraz każdy bok zegnij do zewnątrz – tak powstaną skrzydła. Zadbaj, żeby krawędzie były mocno zagięte.
6. Następnie cały samolot zegnij do wewnątrz wzdłuż środkowej linii i mocno dociśnij, by wzmocnić wszystkie zagięcia.
7. Delikatnie rozprostuj zagięcia, by utrzymać skrzydła w linii poziomej.
8. Chwyć samolot od dołu, w odległości 1/3 od czubka i puść samolot.
Czekam na zdjęcia Waszych prac :)

 

sam1

 

sam2

 

 

sam3

 

sam4

 

 

WTOREK 9 CZERWCA

 

JĘZYK ANGIELSKI

Action Verbs

Moi kochani w tym tygodniu powtórzymy sobie czasowniki ( action verbs), zachęcam do wspólnej zabawy z bohaterką filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo

walk – chodzić

stomp- tupać

waddle- kaczy chód

stand – stać

run- biegać

jump - skakać

hop - kicać

fly - latać

dance - tańczyć

climb – wspinć się

clap – klaskać

swim – pływać

Let’s get up and move……podnieś się i ruszaj …..razem z bohaterami piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=-ozG4PFFP5A

 

Temat: Sposób na wakacyjną nudę

1.Nauka piosenki pt. Wakacje z rowerem
https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk
2. Obrysowywanie, wycinanie i kolorowanie sylwet ryb
Rodzic rysuje i wycina z kartki rybę. Zadaniem dziecka jest obrysowanie sylwety ryby na białej kartce, wycięcie i pokolorowanie jej według własnego pomysłu.
3. Zabawa „Ryby w rzece”
Rodzic wręcza dziecku rolkę po papierze, przywiązuje do niej koniec włóczki. Pozostałą część włóczki dziecko nawija na rolkę. W wykonanej wcześniej rybce robi otwór i przywiązuje sylwetkę rybki do końca włóczki. Rodzic układa na podłodze niebieski ręcznik, bibułę- to rzeka. Zadaniem dziecka jest wpuszczenie rybki do rzeki. Trzymając za końce w obu dłoniach rolkę, powoli obraca, odwijając z niej włóczkę.
4.Zabawa badawcza – Co pływa, co tonie?
Rodzic ustawia przed dzieckiem miskę napełnioną wodą i wręcza mu łódkę wykonaną z papieru. Dziecko wykonuje następujące doświadczenia:
sprawdza, czy łódka pływa po wodzie
dmucha na łódkę umieszczoną na wodzie ( obserwuje, jak łódki poruszają się pod wpływem strumienia powietrza)
obciąża łódkę kamykami, uważając, aby nie zatonęła sprawdza, czy plastelina utrzymuje się na wodzie kładzie na wodzie kartkę z zeszytu. Układa na niej piórko, monetę itd.
5. Przyglądanie się chmurom na niebie. Rysowanie na piasku kształtów chmur
Dziecko leży na kocu na dworze, przygląda się kształtom chmur. Następnie rysuje je na piasku.

 

ŚRODA 10 CZERWCA

 

Temat: Planujemy wakacje

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
2. Ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony Fabiszewskiej „ Wakacyjne plany”
Rodzic mówi rymowankę, wykonując przy tym określone ruchy i wypowiadając sylaby. Zachęca dziecko do powtarzania po sobie
Słonko mocno świeci ( dziecko podnosi ręce i wykręca żaróweczki)
cieszą się więc dzieci ( podskakuje obunóż)
Chi, chi, cha, chi, chi, cha ( powtarza sylaby i klaszcze w dłonie)
moc promyków słonko da ( podnosi ręce i wykręca żaróweczki)
Chodźmy więc nad wodę ( maszeruje w miejscu)
po letnią przygodę ( kontynuuje marsz )
plum, plum plum , plum, plum, plum ( powtarza sylaby i pokazuje dłonią kształt fali)
to strumyka słychać szum ( wypowiada długo głoskę sz)
Wejdźmy też na górę ( naśladuje wchodzenie na górę)
podziwiać naturę. ( przykłada dłoń do czoła tworząc daszek i rozglądając się dookoła)
Och,och,och, puch,puch, puch ( powtarza sylaby i klaszcze w dłonie)
to przedszkolak dzielny zuch ( wskazuje ręką na siebie)
3.Układanie z klocków w kształcie figur geometrycznych sylwety żaglówki
Rodzic układa z klocków sylwetkę żaglówki. Dziecko patrząc na wzór, tworzy taką samą kompozycję . Na koniec układa inne kształty według własnej inwencji.
4. Liczenie przedmiotów umieszczonych w walizce, torbie podróżnej
Rodzic wkłada do torby podróżnej np. 5 foremek, 4 łopatki do piasku, koło do pływania, czepek, koc, dwie letnie czapki, okulary przeciwsłoneczne, 3 małe piłeczki. Dziecko wyjmuje z torby podróżnej poszczególne przedmioty i układa je na dywanie. Określa przeznaczenie przedmiotów i układa obok siebie to, których przeznaczenie jest takie samo ( do zabawy, do pływania, do ochrony przed słońcem ). Liczy przedmioty.
5. Karta pracy 1
Dziecko:
ogląda obrazek
wymienia rzeczy, które pakuje do walizki Olek, zastanawiając się, czy wszystkie będą przydatne podczas wakacyjnego wyjazdu
liczy spodenki, koszulki, czapki, pary skarpetek i pary butów
rysuje odpowiednią liczbę kropek w ramkach pod małymi obrazkami
w każdej ramce rysuje o jedną chmurkę więcej niż w poprzedniej

 

Karta pracy 1

Obejrzyj obrazki. Powiedz, co pakuje do walizki Olek. Policz spodenki, koszulki, czapki, pary skarpet i pary butów. Narysuj odpowiednią ilość kropek w ramkach pod małymi obrazkami.

 

ubranie

 

 

 

W każdym kolejnym polu narysuj o jedną chmurkę więcej niż w poprzednim.

 


 

PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA

 

 dzien dziecka

 

 

Kochane Dzieci, Kochani Uczniowie,

 

Uśmiech dziecka jest bezcenny!

szczególnie dzisiaj - gdy obchodzimy  

Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Z całego serca życzę Wam radości, uśmiechu, cudownego dzieciństwa, mnóstwo zabawy, wiary we własne siły i możliwości oraz nieustannej ciekawości odkrywania świata. Szczególnie logicznego myślenia i nie ulegania negatywnym wpływom.

Miejcie szeroko otwarte oczy, ale patrzcie sercem na świat, który Was otacza. 

Ten wyjątkowy dzień spędźcie w gronie kochających Was bliskich oraz oddanych przyjaciół.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i uśmiechem

 

Dyrektor szkoły

Marzenna Kozłowska

 


 

WTOREK 2 CZERWCA

 

Krąg tematyczny: Niby tacy sami, a jednak inni

Temat: Dzieci takie jak my

1. Zabawy przy piosence „ Jesteśmy dziećmi”

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

2.Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej pt. „ Język migowy”

https://www.youtube.com/watch?v=nCHCInfWWy4

Pytania do opowiadania:

Jak nazywa się język, którym porozumiewała się Kasia?

Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi?

Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, czy rozumiecie co mówi rodzic?

Wyjaśnienie znaczenia pojęcia TOLERANCJA

TOLERANCJA- to poszanowanie odmienności innych, ich wyglądu, sposobu komunikowania się, wiary, kultury itd..

3.Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „ Dookoła”

Dziecko swobodnie maszeruje , podskakuje, biega po pokoju w rytm uderzeń rodzic w miskę. Na przerwę w muzyce zatrzymuje się i na czworakach wykonuje jedno okrążenie wokół wskazanego przez Rodzica przedmiotu np. krzesło, stolik, zabawka

4.Film edukacyjny pt. Dzieci świata

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8

5. Zabawy sensoryczne z wodą i piaskiem

Dziecko przynosi wodę w wiaderku, przelewają ją do kubeczka, z kubeczka do foremki lub do plastikowej przezroczystej butelki, wykorzystują łyżki, lejek i sitko, zwilżają piasek, stawiają babki z mokrego piasku, obserwują zachodzące zjawiska, rysują na chodniku wodę z butelki z podziurkowaną zakrętką.

6.Wykonaj murzynka przedstawioną techniką lub według własnego pomysłu

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/201-murzynek

 

RELIGIA

 

Katecheza 02.06.2020
Temat: Pan Jezus posyła Ducha Świętego


1. Dzień Zesłania Ducha Świętego, potocznie zwany „Zielonymi Świątkami” przypada 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest to jedno z najważniejszych świąt obchodzone przez dwa dni. Przypominamy sobie wtedy jak Duch Święty pod postacią języczków ognia spoczął na uczniach Pana Jezusa i Maryi. Drugi dzień jest szczególnie ważny dla naszej parafii. Obchodzimy bowiem wtedy odpust parafialny. Tego dnia bowiem jest również święto Matki Kościoła, a nasz kościół jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.
2. Pokoloruj obrazek lub narysuj promyczek ognia – symbol Ducha Świętego.

 

 duchsw

ŚRODA 3 CZERWCA

 

Temat: Jesteśmy dla siebie uprzejmi

1. Zabawy rytmiczne przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

2. Wysłuchanie wiersza pt. Przyjaciel Jadwigi Koczanowskiej

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

nie musisz mieć dziesięciu,

wystarczy, byś jednego miał,

a to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

kto zawsze cię zrozumie,

gdy dobrze jest- to cieszy się,

gdy źle- pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

kto nigdy nie zawiedzie,

a poznasz go, bo z tobą jest,

gdy coś się nie powiedzie.

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza:

Ilu przyjaciół wystarczy mieć?

Kogo możemy nazwać przyjacielem?

Po czym można poznać przyjaciela?

3. Bajka o przyjaźni

https://www.youtube.com/watch?v=li9c0xI4edc

4.Zabawa słuchowa- Czyj to dźwięk?

Dziecko siedzi na dywanie, a Rodzic odwraca się do niego tyłem. Głośno i wyraźnie naśladuje odgłos wybranego przez siebie zwierzęcia, zadaniem dziecka jest odgadnięcie jakie to zwierze. Następnie zamienia się rolą z rodzicem.

5. Praca plastyczna- Przygotowanie niespodzianki dla Przyjaciela

Zadaniem dziecka jest narysowanie Czarodziejskiego obrazka dla kolegi lub koleżanki z Przedszkola, za którym tęsknią. Powodzenia

 

CZWARTEK 4 CZERWCA

Temat: Zabawy w liczenie

1. Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny – Imieninowe echo

Rodzic rzuca do dziecka piłkę jednocześnie wymawia sylabę np.ma. Dziecko odrzuca piłkę, wypowiada tę samą sylabę i kończy słowo, mówiąc imię dziecka rozpoczynające się na tę sylabę np. Ma-gda.

2. Zabawy ruchowe przy wierszu Bożeny Formy.

Rodzic czyta wiersz dziecku, ono wykonuje dane czynności, które są przytoczone w wierszu.

Tańczyć wszyscy lubimy,

duże koło robimy.

Teraz głośno tupiemy

klaskać dobrze umiemy.

Wiemy, co to jest koło,

w nim idziemy wesoło.

Na bębenku gra pani,

zatańczymy dziś dla niej.

3. Karta pracy nr 1 – dzieci z różnych stron świata,

dzie1

dzie2

dzie3

 karta pracy nr 2 - zadania

zad1

 

zad22

 

 

zad4

Dziecko:

- ogląda obrazki i mówi o tym, co na nich widzi

- mówi, w co ubrane są dzieci z różnych krajów,

- liczy ile jest dzieci na obrazkach

-Rodzic pyta dziecko:

- Jakie są dzieci na całym świecie?

- Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same?

- Co najbardziej dzieci lubią robić?

4. Nauka piosenki pt. Kolorowe dzieci Majki Jeżowskiej

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

 

PIĄTEK 5 CZERWCA

 

Temat: Zabawy dzieci z różnych stron świata

 

1. Zabawy przy muzyce

https://www.youtube.com/watch…

2. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „ Dzieci na Ziemi”

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,
cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,
a księżyc mruga oczkiem na niebie
do wszystkich ludzi, również do ciebie.
Zulu z Afryki chodzi po drezwach,
a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.
Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,
na słoniu jeździ Hindus Namoko.
Dzieci się różnią kolorem skóry,
jednak są dumne ze swojej kultury
i choć w dziwacznych mówią językach,
pragną się bawić, tańczyć i brykać!
Inka i Zulu, Bubu, Namoko-
chcą być kochane, śmiać się szeroko,
jeść smakołyki, dbać o zwierzęta,
a zamiast wojen mieć tylko święta!
Niech wam się spełnią wszystkie marzenia-
tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.

Pytania do wiersza:
O jakim święcie była mowa?
Jakie są dzieci na całym świecie?
Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same?
Co najbardziej lubią robić dzieci?
Jakie imiona miały dzieci z wiersza?

3. Zabawa w Indian- indiański taniec

https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY

4.Film - „Dlaczego każdy z nas jest inny?”.
Rodzic wspólnie z dzieckiem oglądają filmik. Po obejrzeniu omawiają go.
https://www.youtube.com/watch?v=PX1nPhctwNY

5.Praca plastyczna- Meksykańskie ponczo
Dziecko samodzielnie lub przy pomocy rodzica wycina kolorowe paski z papieru. Następnie nakleja te paski na białą kartkę według własnego kodu. Ostatnią czynnością jest złożenie kartki na pół i wycięcie pośrodku otworu.
Czekamy na zdjęcia Waszych prac!

 


 

 

 

Read More

22.06.2020 r.

Temat: Planujemy wakacje.

 1. Praca z tekstem informacyjnym „W Polskę”
 2. Gdzie to jest – praca z mapą.
 3. Gdzie to zobaczymy? – ustalenie cech różnych krajobrazów.
 4. Wakacyjne plany – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.
 5. „Wakacyjny obrazek” – kompozycja plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.
 6. Liczymy do tysiąca – dodawanie i odejmowanie pełnych setek.
 7. Nauka piosenki „Niech żyją wakacje”.

 23.06.2020 r.

Temat: Co możemy robić z tatą?

 1. Setki, dziesiątki, jedności – ćwiczenia utrwalające układ pozycyjny liczb.
 2. Praca inspirowana opowiadaniem R. Jędrzejewskiej–Wróbel „Dzień taty”.
 3. Jaki jest tata? – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.
 4. „Żaglówka dla taty” – kompozycja przestrzenna.
 5. Pisanie życzeń dla taty w edytorze tekstu.

24.06.2020 r.

Temat: Przewodnik małego turysty.

 1. Powtarzamy, utrwalamy – obliczenia rachunkowe i rozwiązywanie zadań.
 2. Jak możemy wypoczywać? – ćwiczenia w mówieniu.
 3. Przygotowanie do wypraw wakacyjnych praca z tekstem informacyjnym „W drogę”.
 4. Wysyłamy listy i kartki pocztowe – ćwiczenia w pisaniu adresu.
 5. Podziwiaj, nie zrywaj! – czytanie informacji o wybranych gatunkach roślin chronionych.

 25.06.2020 r.

Temat: Dobre rady na wakacje.

 1. Rymowanki T. Plebańskiego „Kilka pożytecznych wakacyjnych porad do wykorzystania w najróżniejszych porach” .
 2. Bezpieczne wakacje – formułowanie rad.
 3. Pomyślę i rozwiążę – zadania na liczbach.
 4. Czy postępuję właściwie – quiz.
 5. Jak poradzić sobie w razie nagłego wypadku – giełda pomysłów.

 

 

 


 

PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA

 dzien dziecka

 

Kochane Dzieci, Kochani Uczniowie,

Uśmiech dziecka jest bezcenny!

szczególnie dzisiaj - gdy obchodzimy  

Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Z całego serca życzę Wam radości, uśmiechu, cudownego dzieciństwa, mnóstwo zabawy, wiary we własne siły i możliwości oraz nieustannej ciekawości odkrywania świata. Szczególnie logicznego myślenia i nie ulegania negatywnym wpływom.

Miejcie szeroko otwarte oczy, ale patrzcie sercem na świat, który Was otacza. 

Ten wyjątkowy dzień spędźcie w gronie kochających Was bliskich oraz oddanych przyjaciół.

Z serdecznymi pozdrowieniami i uśmiechem.

 

 

Dyrektor szkoły

Marzenna Kozłowska

 

 

02.06.2020 r.

Temat: Kim będę, gdy dorosnę?

 1. Praca inspirowana wierszem R. Witka pt. „Magister uśmiechów”.
 2. Łączenie nazw zawodów z czynnościami i symbolizującymi je przedmiotami.
 3. Rozmowa o różnych zawodach – społeczne znaczenie wykonywanej pracy.
 4. Dodawanie do liczby dwucyfrowej i odejmowanie od niej pełnych dziesiątek.
 5. Zajęcia ruchowe.

Gimnastyka korekcyjna 02.06.2020

 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe z obciążeniem.

Na dzisiejszą gimnastykę korekcyjną proponuję zestaw ćwiczeń na wzmocnienie Waszych mięśni pośladkowych. Powodzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=FrqW7TubkTs

 

 

03.06.2020 r.

Temat: Fantazja ubarwia świat.

 1. Praca inspirowana wierszem J. Brzechwy pt. „Na wyspach Bergamutach”
 2. Utrwalenie pisowni wyrazów z ó niewymiennym.
 3. Sposoby dodawania liczb dwucyfrowych.

04.06.2020 r.

Temat: Każdy z nas jest ważny.

 1. Opowiadanie R. Witka pt. „ Każdy jest ważny” z działu „Między nami”.
 2. Nie musimy być najlepsi – kształtowanie prawidłowych postaw.
 3. Jak zapamiętać pisownię niektórych wyrazów? – ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne.
 4. „Oczytana sowa” – wykonanie pracy plastycznej zgodnie z instrukcją.
 5. Odejmowanie liczb dwucyfrowych – obliczenia w zakresie 100.
 6. Rozwiązywanie zdań logicznych z elementami kodowania.

05.06.20220 r.

Temat: Planujemy zakupy.

 1. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.
 2. Praca inspirowana opowiadaniem M. E. Letki pt. „Zeszyt z wydatkami”.
 3. Sztuka pisania – ćwiczenia w opowiadaniu historyjki obrazkowej.
 4. Zajęcia ruchowe.
 5. Słuchanie piosenki pt. „Bo co może mały człowiek”

 


 

Gimnastyka korekcyjna 26.05.2020 r.

Kochane dzieci, na ten tydzień wysyłam do Was filmik z gimnastyką korekcyjną z ćwiczeniami koordynacyjnymi. Zachęć do wspólnych ćwiczeń mamę z okazji jej dzisiejszego święta. Najlepszy prezent to dbanie o zdrowie naszych mam :-)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn7Hc_xRLIA

 

 

RELIGIA

Katecheza 28.05.2020

Temat : O zmartwychwstaniu Chrystusa i pustym grobie.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 88-89 lub posłuchaj fragmentu z Pisma św. https://www.biblijni.pl/Mk,16,1-8
 3. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu na str. 88-89.

 

Katecheza 29.05.2020

Temat : O ukazywaniu się Jezusa zmartwychwstałego uczniom w Wieczerniku.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 90-91
 3. Wykonaj zad. 1 i 3 w ćwiczeniu na str. 90-91.

 


 

18.05.2020 r.

Temat: Dzień odkrywców. Dzień Ziemi.

 1. Inscenizacja M. Strzałkowskiej pt. „Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny”.
 2. Życie w wybranym środowisku przyrodniczym – praca ekologiczna.
 3. Dodajemy coraz sprawniej – obliczenia w zakresie 100, rozwiązywanie zadań tekstowych.

19.05.2020 r.

Temat: Jak powstaje chleb?

 1. „Od ziarenka do bochenka” praca z tekstem Z. Staneckiej.
 2. Jak powstaje chleb? – poszerzenie wiedzy dotyczącej życia codziennego.
 3. Chleb w roli głównej- praca ludzi w różnych zawodach.
 4. Ziarnko do ziarnka – kształtowanie właściwych postaw.
 5. Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia w zakresie 100.

 

Gimnastyka korekcyjna 19.05.2020

 

Dzisiaj przesyłam Wam zestaw ćwiczeń korekcyjnych na wysunięte do przodu barki oraz odstające łopatki:

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGkrAheQQIU&list

 

Każde ćwiczenie wykonujemy licząc powoli do 20. Powtarzamy je trzykrotnie! Powodzenia J

20.05.2020 r.

Temat: Potyczki ortograficzne. Sposób na rz mam- 9 ważnych liter znam.

 1. Praca inspirowana wierszem pt. „Trzy po trzy”.
 2. Na co dzień i od święta – ćwiczenia językowe.
 3. Dziewięć ważnych liter – ćwiczenia ortograficzne doskonalące pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach.
 4. Potrafimy poprawnie pisać – ćwiczenia w pisaniu.
 5. Ortografia w rysunkach – wykonanie kreatywnych rysunków.
 6. Związek dodawania z odejmowaniem – obliczenia pieniężne w zakresie 100.

21.05.2020 r.

 

RELIGIA

 

Katecheza 21.05.2020

Temat: O modlitwie Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i niesprawiedliwym sądzie.

1. Przepisz temat do zeszytu.

2. Przeczytaj katechezę w podręczniku na str. 82-83.

3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu na str. 82-83.

 

 

Temat: Wiosenna wyprawa.

 1. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100- działania z okienkami, rozwiązywanie zadań.
 2. Praca inspirowana wierszem M. Przewoźniaka pt. „Majówka”.
 3. Na majówkę, na wędrówkę – ćwiczenia w pisaniu rzeczowników z zakończeniem –ówka.
 4. „Na majówce” – praca plastyczna.

22.05.2020 r.

Temat: Majowa łąka.

 1. „Liczę szybciej niż ślimak” – utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
 2. Wiosna w pełni – gromadzenie informacji o popularnych roślinach łąkowych.
 3. Mniszek lekarski – ćwiczenia doskonalące umiejętność redagowania pytań.
 4. Na majowej łące – utrwalenie wiedzy o rzeczowniku.
 5. Mała pszczółka, duża pszczoła, wszystko lata dookoła – ćwiczenia w pisaniu wyrazów z ó wymiennym.
 6. „ Owady z kleksów” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.

 

 RELIGIA

 

Katecheza 22.05.2020

Temat: O zaparciu się Piotra i miłości Pana Jezusa.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 84-85.
 3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu na str. 84-85.

 


11.05.2020r.

Temat: Co jest przyjazne, a co szkodliwe?

 1. Praca inspirowana opowiadaniem M. E. Letki pt. „Tu mówi lisek”.
 2. Apel leśnych zwierząt do mieszkańców osiedla- redagowanie odezwy.
 3. Szkodliwe i przyjazne zachowanie człowieka wobec środowiska – wypowiedzi na podstawie informacji z podręcznika i własnej wiedzy,
 4. Najcenniejsze elementy przyrody – rozwijanie wiedzy przyrodniczej.
 5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, obliczenia pieniężne.

12.05.2020r.

Temat: Jak pokonać siły natury?

 1. Żywioły – wyjaśnienie pojęcia.
 2. Praca z tekstem informacyjnym „Cztery żywioły”.
 3. W walce z siłami natury – poznanie pracy strażaka.
 4. Ćwiczenia pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach g, k .
 5. Odczytujemy wskazania zegarów – godziny, minuty.
 6. Gry i zabawy piłką.

 

 

Gimnastyka korekcyjna 12.05.2020

 

Kochane dzieci! Przesyłam Wam filmik z kolejnymi zestawami ćwiczeń. Tym razem przy wykonaniu niektórych z nich muszą Wam pomóc rodzice bądź starsze rodzeństwo. Powodzenia!

 

https://www.youtube.com/watch?v=YwSqNTCxGy8 (do 40 min.)

13.05.2020r.

Temat: Dbamy o nasze otoczenie.

 1. Opowiadanie R. Witka pt. „ Dwa worki wstydu” z działu „Między nami”.
 2. Kompozycja opowiadania, wyrazy z rz po spółgłoskach - doskonalenie umiejętności językowych.
 3. Kwadrans - odczytywanie wskazań zegara.
 4. „Zielone osiedla” – wykonanie projektu osiedla.

14.05.2020r.

Temat: Ze starego – nowe.

 1. Praca inspirowana wierszem M. Brykczyńskiego pt. „Marsz do kosza”.
 2. Gospodarowanie odpadami –kształtowanie prawidłowych postaw.
 3. Jak to można wykorzystać? – tworzenie listy sposobów wtórnego wykorzystania opadów.
 4. Dopełniamy, ujmujemy – ćwiczenia rachunkowe w zakresie 100.

 

RELIGIA

 

Katecheza 14.05.2020

Temat: Historia objawień Matki Bożej w Fatimie.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Zapoznaj się z historią objawień w Fatimie https://view.genial.ly/5eb88bfb7199c50d8c41abc5/game-action-p-objawienia-mb-fatimskiej
 3. Wydrukuj i pokoloruj lub sam narysuj obrazek

 

fatima

15.05.2020r.

Temat: Mój dzień na wsi.

 1. Praca inspirowana opowiadaniem R. Witka pt. „Zwykły czy niezwykły”.
 2. Kiedy to było? – określanie stosunków czasowych.
 3. Mój niezwykły dzień – wypowiadanie się w formie plastycznej.
 4. Kiedy napisać rz? – ćwiczenia ortograficzne.
 5. Zboża na polu – poszerzenie wiedzy przyrodniczej.
 6. Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100.

 

RELIGIA

 

Katecheza 15.05.2020

Temat: Papież Polak uczy nas miłości do Jezusa.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Obejrzyj film o św. Janie Pawle II z okazji 100-lecia jego urodzin https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE
 3. Wykonaj 1,2.3 zadanie w ćwiczeniu na str. 110-111.
 4. Dla chętnych na dodatkową 6: Narysuj portret św. Jana Pawła II

 

 


 

05.05.2020 r.

Temat: Wiosna w sadzie.

 1. Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami – obliczenia w zakresie 100.
 2. Praca inspirowana wierszem D. Gellner „Sad rozkwita”.
 3. „Kwitnące drzewa” – wykonanie pracy plastycznej techniką wyklejanki.
 4. Od kwiatu do owocu – poznawanie etapów powstawania owocu.
 5. Ćwiczenia językowe - rozpoznawanie liczby rzeczowników, tworzenie rodziny wyrazów, pisownia wyrazu – pszczoła.
 6. Ćwiczenia bieżne, skoczne i równoważne.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

dn. 05.05.2020

 

Na dzisiejsze zajęcia przygotowała dla Was zestaw ćwiczeń w formie zabawy , wycieczki do zoo:

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8.

Powodzenia J

 

06.05.2020 r.

Temat: Wiosna w polu i ogrodzie.

 1. Rola i ogród – ćwiczenia wzbogacające język.
 2. Wiosenne prace – poznawanie wiosennych prac na polu i w ogrodzie.
 3. Ćwiczenia w pisowni wyrazów rz po spółgłoskach d i t.
 4. Potrafimy liczyć pieniądze – zamiana złotych na grosze.

07.05.2020 r.

RELIGIA

 

Katecheza dn. 07.05.2020

Temat: Maryja uczy nas posłuszeństwa Bogu.

 1. W miesiącu maju spotykamy się w kościele, przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach, aby wspólnie poprzez modlitwę i śpiew wychwalać Maryję. Najczęściej odmawiamy Litanię Loretańską. Mamy za co dziękować i o co prosić Matkę Bożą. To Ona może się za nami wstawić do Swego Syna Jezusa i to właśnie Ona uczy nas, jak możemy być posłuszni Panu Bogu.
 2. Posłuchaj fragmentu z Pisma św. o posłuszeństwie Maryi wobec Boga https://www.biblijni.pl/Łk,1,26-38 lub przeczytaj w podręczniku na str. 122.
 3. Przepisz temat do zeszytu i wykonaj zadania w ćwiczeniu na str. 122-123.

 

Temat: Co słychać wiosną u zwierząt?

 1. Waga i ważenie – wprowadzenie pojęcia dekagram.
 2. Praca inspirowana wierszem W. Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele?”
 3. Ćwiczenia językowe ze zwierzętami w tle – zdrobnienia, porównania i ćwiczenia ortograficzne.
 4. Sztuka pisania – uczymy się pisać opowiadania.
 5. Zwierzęta domowe – makieta.

08.05.2020 r.

Temat: Sprawdzam siebie. Zwierzęce rodziny.

 1. Jak rozmnażają się zwierzęta? – cykl rozwojowy ssaków, ptaków, płazów i owadów.
 2. Rozważania nad losem tytułowych bohaterów baśni H. Ch. Andersena „Pięć ziarenek grochu”.
 3. Numeracyjne przypadki odejmowania – obliczenia w zakresie 100 – sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania.
 4. Zakładanie ogródka na parapecie.

 RELIGIA

 

Katecheza dn. 08.05.2020

Temat: Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii i kapłaństwa .

 

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 80-81.
 3. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu na str. 80-81

27.04.2020 r.

Temat: Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek?

 1. Praca inspirowana opowiadaniem Z. Staneckiej „Bardzo ważny telefon”.
 2. Wzywamy pomoc! – zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej.
 3. Tworzymy zdania złożone – rola spójników w zdaniu.
 4. Dzielenie w zakresie 30- rozwiązywanie zadań.

28.04.2020 r.

Temat: Dzień odkrywców. Potrafimy udzielać pomocy.

 1. Apteczka – zapoznanie z jej wyposażeniem.
 2. Spokojnie, to tylko wypadek!- praca z tekstem informacyjnym.
 3. Skrócony kurs pierwszej pomocy dla wszystkich.
 4. Jak unikać nieszczęśliwych wypadków?- kształtowanie właściwych postaw.
 5. Sprawdzam siebie – rozwiązywanie zadań.
 6. Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KL. I-II DN. 28.04.2020

Tym razem przesyłam filmik z ćwiczeniami korekcyjnymi na płaskostopie. Pamiętajcie, aby często wykonywać ćwiczenia. Tylko w ten sposób przynoszą efekty.

https://www.youtube.com/watch?v=U5_73l2bN48

29.04.2020 r.

Temat: Najważniejszy jest uśmiech.

 1. Praca inspirowana opowiadaniem E. Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz”.
 2. Cudowna zmiana – uczucia bohaterki opowiadania i zmiana, jaka w nich zaszła.
 3. Mój pogodny nastrój – autoportret.
 4. Liczymy po dziesięć – rozszerzenie zakresu liczbowego.

 

 


RELIGIA

 

Katecheza dn. 23.04.2020

Temat: O dzieciach, które przychodziły do Pana Jezusa. Pan Jezus udziela nam błogosławieństwa.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie temat w podręczniku na str. 74-75.
 3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu na str. 74-75.
 4. Posłuchaj piosenki pt. „Jezus kocha takie dzieci jako my”

https://www.youtube.com/watch?v=MOU-I7N0ZPc

Katecheza dn. 24.04.2020

Temat: O Panu Jezusie w Betanii. Jezus chce być naszym przyjacielem.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie temat w podręczniku na str. 76-77.
 3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu na str. 76-77.
 4. Narysuj w zeszycie swojego najlepszego przyjaciela, a wieczornej pomódl się za niego.
 5. Dla chętnych puzzle do ułożenia:

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/220610-jezus-nigdy-cię-nie-opuszcza


RELIGIA

 

Katecheza dn. 17.04.2020

 

Temat: O cudownym przemienieniu na górze Tabor. Pan Jezus umacnia naszą wiarę.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 72-73.
 3. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu na str. 72-73.

Katecheza dn. 17.04.2020

 

Temat: Objawienia Pana Jezusa Miłosiernego.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Czasem bywa tak, że Jezus, który jest w niebie przychodzi na ziemię i pokazuję się jakiejś osobie. Pewnego razu Jezus przyszedł do siostry zakonnej w Płocku, która miała ona na imię Faustyna. Jezus jedną rękę miał wzniesioną, jak do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty, z której wychodziły dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił, by s. Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest dobry, miłosierny, że kocha wszystkich ludzi, przebacza grzechy, które popełniają, jeśli przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. Pan Jezus mówił też, że ludzie mają być dobrzy dla siebie nawzajem tak, jak On jest dobry dla wszystkich ludzi.
 3. Jan Paweł II ustanowił święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
 4. Narysuj w zeszycie postać Jezusa Miłosiernego, a pod obrazkiem napisz: JEZU UFAM TOBIE.

 

jezus2jezus3

 

 


06.04.2020 r.

 

 

Temat: Dbamy o wzrok.

 1. Praca inspirowana wierszem J. Brzechwy pt. „Sowa”.
 2. Jak dbać o wzrok? – kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 3. Praca lekarza okulisty – poznawanie różnych zawodów.
 4. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z „ó” wymiennym.
 5. Kto to jest? –doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 6. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do dzieleni.

07.04.2020 r.

Temat: Dbamy o zęby.

 1. Praca inspirowana wierszem C. Janczarskiego pt. „o krasnoludkowym zębie i o dobrej radzie”.
 2. Jak dbać o zęby – kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 3. Jak to zapisać? –ćwiczenia ortograficzne i językowe.
 4. Doskonalenie rozumienia istoty dzielenia – ćwiczenia praktyczne.
 5. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ze śpiewem.

08.04.2020 r.

Temat: Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.

 1. Wielkanocne tradycje – słuchanie ze zrozumieniem.
 2. Praca inspirowana wierszem R. Plater pt. „Wielkanoc”.
 3. Ćwiczenia w pisaniu życzeń świątecznych.
 4. Praca z tekstem informacyjnym „Jajka pełne barw”
 5. Moje wielkanocne jajko – ozdabianie wydmuszki wg własnego pomysłu.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

07.04.2020 (wtorek)

Temat zajęć: He likesfish – poznanie nowego słownictwa z rozdziału 6.

 

Bardzo proszę, aby zrobić tzw. fiszki (karteczki, które mają pomóc w nauce słownictwa z jednej strony z obrazkiem, a z drugiej - odpowiadające mu słowo    ze słownictwem z rozdziału 6 (słownik str. 80).Naukę wymowy nowych wyrazów utrwalać z dowolnym słownikiem internetowym.

08.04.2020 (środa)

Temat zajęć: Easter – lekcja rozwijania słownictwa

Proszę, aby zapoznać się i utrwalić słownictwo dotyczące świąt wielkanocnych.        W tym celu proszę o wykonanie ćw. 1 i 2 str. 71 z podręcznika oraz ćw. 1 i 2 str. 69 w zeszycie ćwiczeń. 

Dla chętnych: wykonać królika wielkanocnego wg. własnego pomysłu. 

Poza tym zachęcam do oglądania powiązanych z tematem filmików np. na Youtube. Powodzenia:)

Dziękuję i pozdrawiam.

Aneta Marcinkowska

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w dn. 07.04.2020

Kolejny zestaw ćwiczeń korekcyjnych znajdą państwo na stronie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP07hsaQiUM

 

Z tymi ćwiczeniami na pewno dzieci sobie poradzą. Najważniejsze, aby systematycznie ćwiczyły.

 


 

 

30.03.2020 r.

Temat: Kłopot z marcową pogodą.

 1. Kalendarz pogody- ćwiczenia systematyzujące wiedzę.
 2. Praca inspirowana tekstem H. Zdzitowieckie „W marcu jak w garncu”.
 3. Słońce, smugi i szarobure chmury – ćwiczenia doskonalące pamięć.
 4. Rozpoznawanie rodzaju rzeczowników liczbie pojedynczej.
 5. Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie mnożenia do 30.
 6. Mój kalendarz pogody – wykonanie kalendarza do notowani danych z obserwacji pogody.

31.03.2020 r.

Temat: Co zrobić, żeby nie zachorować.

 

 1. Praca inspirowana opowiadaniem A. Sójki „Chlapacze”.
 2. Tworzenie rodzin wyrazów.
 3. Choroby i odporność – sposoby ochrony przed drobnoustrojami chorobotwórczymi.
 4. Ćwiczenia doskonalące mnożenie w zakresie 30.
 5. Tworzenie zaproszenia na urodziny z wykorzystaniem formatowania tekstu.

01.04.2020 r.

Temat: Zaglądamy do książki kucharskiej.

 

 1. Piramida zdrowia – praca z materiałem poglądowym.
 2. Rymowane przepisy M. Strzałkowskiej „Zdrowo i kolorowo”- praca z tekstem.
 3. Tworzymy przepisy kulinarne – ćwiczenia w logicznym porządkowaniu wypowiedzi.
 4. Planujemy zdrowe posiłki – układanie jadłospisu na jeden dzień
 5. Rodzaje zdań i rodziny wyrazów –ćwiczenia językowe
 6. Ćwiczenia rachunkowe.

02.04.2020 r.

Temat: Dotrzymujemy obietnic.

 

 1. Opowiadanie W. Widłaka „Ważna karta” z działu „ Między nami”(dotrzymywanie obietnic).
 2. Ćwiczenia w opowiadaniu historyjek.
 3. Słuchanie piosenek o tematyce wiosennej.

03.04.2020 r.

Temat : Sprawdzam siebie. Witaj wiosno.

 

 1. Przepis na smaczne i zdrowe kanapki – ćwiczenia w czytaniu.
 2. Wiosenne kanapki –wykonanie kanapek wg przepisu.
 3. Ten, ta, to – określanie liczby i rodzaju rzeczowników.
 4. Zadbany ogród jest zawsze w modzie – rysowanie planu ogrodu na podstawie opisu.
 5. Sprawdzam siebie – doskonalenie umiejętności z zakresu mnożenia do 30.

 

 JĘZYK ANGIELSKI

 

31.03/01.04.2020 (wtorek/środa)

W tym tygodniu proszę, aby nauczyć się nazywać zwierzęta oraz czynności, które znajdziecie w słowniku str. 80 w zeszycie ćwiczeń, nauczyć się czytać czytankę na str. 48 w podręczniku.

Opanowanie słownictwa utrwalić w postaci krótkiego filmu, w którym uczniowie nazywają narysowane przez siebie zwierzęta (7 zwierząt) oraz samodzielnie przedstawiają czynności wraz z ich nazewnictwem. Podobnie utrwalić w przypadku czytania.

W celu sprawdzenia prześlijcie proszę efekty swoich prac, używając komunikatora messenger lub wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Jeśli jednak jest to niemożliwe, to zróbcie notatki w zeszytach, zeszytach ćwiczeń z odpowiednią datą. Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości także proszę o kontakt.

Poza tym zachęcam do oglądania powiązanych z tematem filmików np. na Youtube. Powodzenia:)

Dziękuję i pozdrawiam.

Aneta Marcinkowska

 

 

RELIGIA

 

Katecheza dn. 02.04.2020 r.

Temat: Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy.

 

1. Przepisz temat do zeszytu.

2. Niecały tydzień przed swoją śmiercią Pan Jezus wjeżdżając na osiołku do Jerozolimy był witany jak król. Posłuchajmy o tym wydarzeniu patrząc się na obrazek

w podręczniku na str. 78: https://www.biblijni.pl/Mt,21,1-11

   Jeśli nie masz takiej możliwości przeczytaj ten fragment w podręczniku na  stronie 78.

3. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Niedzielę Palmową. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień.

4. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu na str. 78-79.

5. Ułóż puzzle o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy

 

           https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=025b4be90eeb

 

6. Obejrzyj wspólnie z rodzicami transmisję Mszy św. w Niedzielę Palmową.

 

 

Katecheza dn. 03.04.2020 r.

 

Temat: O Wielkanocy. Pan Jezus zmartwychstał.

 

1. Przepisz temat do zeszytu.

2. Trzeciego dnia po swojej śmierci , w niedzielę rano Pan Jezus zmartwychwstał, tzn. wstał żywy z grobu. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Wielkanoc. Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa.

3. Przeczytaj z podręcznika temat na str. 120-121.

4. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu na str. 120-121.

5. Obejrzyj wspólnie z rodzicami transmisję Mszy św. w czasie Wielkanocy.

6. W wolnej chwili obejrzyj film dla dzieci o zmartwychwstaniu Pana Jezusa:

 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

Czekam na zdjęcia od Was potwierdzające wykonane ćwiczenia J

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI KLAS I- III

 

W DNIACH 30.03-03.04.2020

 

Zachęcam do ćwiczeń korygujących Wasze wady postawy. W tym tygodniu ćwiczenia znajdziecie na stronie:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

 

Pamiętajcie, aby systematycznie ćwiczyć w domu. Najlepiej codziennie po parę zestawu ćwiczeń. Powodzenia J

 


25.03. 2020r.

 

Temat dnia: Jak dawniej ludzie się komunikowali?

 

 1. Praca inspirowana wierszem T. Plebańskiego „Telefon od wuja Leona”.
 2. Dawne i współczesne sposoby porozumiewania się na odległość.
 3. Halo! Słucham! Ćwiczenia językowe.
 4. Słuchanie i nauka piosenki „Marzec”.

 

26.03.2020r.

 

Temat dnia: Ubrania dawniej i dziś.

 

 1. Praca inspirowana opowiadaniem M. Węgrzeckiej „Dama ze spadochronem”.
 2. Ubiór dawniej i dziś- ćwiczenia w zakresie edukacji językowej.
 3. Czasowniki i rzeczowniki – ćwiczenia w rozwijaniu zdań.
 4. „Strój z dawnej epoki”- projekt plastyczny stroju (kolaż).
 5. Mnożenie liczb w zakresie 30, rozwiązywanie zadań- odczytywanie danych z tabeli, zapisywanie w niej obliczeń.
 6. Ćwiczenia równoważne

 

27.03.2020r.

 

Temat dnia: Dzień odkrywców. Wynalazki zmieniają świat.

 1. Praca z tekstem informacyjnym W. Widłakiem „Kto to wymyślił?”
 2. Skąd się to wzięło? – wyszukiwanie informacji w dostępnych źródłach- zapis krótkiej notatki .
 3. Obliczmy iloczyny – doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 3o.
 4. „Stary telefon” przestrzenna praca plastyczno-techniczna.
 5.  Gimnastyka

Religia                                      

  

                                               Katecheza

Temat: O rozmnożeniu chleba. Pan Jezus jest dla nas Chlebem Życia.

Przeczytaj uważnie temat 33 z podręcznika.

Wykonaj zadania w ćwiczeniu na stronach 70-71.

                                                                  Katecheza                                          

Temat: Rekolekcje wielkopostne

Obejrzyj jeśli to możliwe na kanale youtube filmik:

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI #skracamydystans 2020 - DZIEŃ I

Zrób rysunek do obejrzanych rekolekcji.

Zdjęcie wykonanych poleceń w ćwiczeniu proszę przesyłać na mojego e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na messengera

 

Język angielski 

Zachęcam do ćwiczeń w mówieniu, fizycznych i śpiewania

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKn5H1cekyo,

https://www.youtube.com/watch?v=_Wp0vZnR_FM,

https://www.youtube.com/watch?v=e-DKlOXhyGo ,

https://www.youtube.com/watch?v=3vqODo_6hrs

 

Korzystając ze strony internetowej Pearson, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście,możecie się zalogować i wysłuchać nagrań, pobrać karty pracy itp.

Treści zawarte w nagraniach powiązane są z tematyką godzin realizowanych  w ramach podstawy programowej.

W celu sprawdzenia prześlijcie proszę efekty swoich prac, używając komunikatora messenger lub wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Jeśli jednak jest to niemożliwe, to zróbcie notatki w zeszytach, zeszytach ćwiczeń z odpowiednią datą.

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości także proszę o kontakt.

Poza tym zachęcam do oglądania powiązanych z tematem filmików np. na Youtube. Powodzenia:)

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Aneta Marcinkowska

 

 

 

Read More

PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA

 dzien dziecka

 

Kochane Dzieci, Kochani Uczniowie,

Uśmiech dziecka jest bezcenny!

szczególnie dzisiaj - gdy obchodzimy  

Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Z całego serca życzę Wam radości, uśmiechu, cudownego dzieciństwa, mnóstwo zabawy, wiary we własne siły i możliwości oraz nieustannej ciekawości odkrywania świata. Szczególnie logicznego myślenia i nie ulegania negatywnym wpływom.

Miejcie szeroko otwarte oczy, ale patrzcie sercem na świat, który Was otacza. 

Ten wyjątkowy dzień spędźcie w gronie kochających Was bliskich oraz oddanych przyjaciół.

Z serdecznymi pozdrowieniami i uśmiechem.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Marzenna Kozłowska

 

 RELIGIA

 

Katecheza 02.06.2020

Temat: Spowiedź szczera – IV warunek sakramentu pokuty..

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj katechezę nr 59 w podręczniku.
 3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu nr 59.

 

RELIGIA

 

Katecheza 26.05.2020

Temat: Żal za grzechy – drugi warunek sakramentu pokuty.

1. Przepisz temat do zeszytu.

2. Przeczytaj katechezę nr 57 w podręczniku.

3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu do katechezy 57.

4. Zaśpiewaj piosenkę religijną pt. „Rysuję krzyż z kropelką krwi” https://www.youtube.com/watch?v=jIt6drkOdRg

 

Katecheza 28.05.2020

Temat : Mocne postanowienie poprawy – trzeci warunek sakramentu pokuty.

 

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj temat z podręcznika nr 58.
 3. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu na str. 127-128.

 

RELIGIA

 

Katecheza 19.05.2020

Temat: W jaki sposób wrócić do Boga, gdy zgrzeszymy? Sakrament pokuty i pojednania.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie temat 55 z podręcznika i wykonaj do niego zadania w ćwiczeniu.
 3. Posłuchaj piosenki religijnej pt. „Może daleko jesteś od Niego ” https://www.youtube.com/watch?v=Z4eLSgMploE

 

 

Katecheza 21.05.2020

Temat: Rachunek sumienia – pierwszy warunek sakramentu pokuty.

1. Przepisz temat do zeszytu.

2. Przeczytaj katechezę nr 56 w podręczniku.

3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu do katechezy 56.


 

RELIGIA

 

Katecheza 12.05.2020

Temat: Działalność misyjna Kościoła.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie temat 38 z podręcznika i wykonaj do niego zadania w ćwiczeniu.
 3. Wieczorem pomódl się za misjonarzy, aby ich praca była owocna i bezpieczna.
 4. Ułóż puzzle ze św. Klawierem - misjonarzem pracującym w Afryce
 5. https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/gry/107428-św-klawier

 

Katecheza dn. 14.05.2020

Temat: Jan Paweł II – niezwykły człowiek.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Obejrzyj filmik o Karolu Wojtyle https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE
 3. Narysuj w zeszycie tort z okazji 100 – lecia urodzin Jana Pawła II.
 4. Pomódl się dziesiątką różańca do św. Jana Pawła II w swojej intencji.
 5. Dla chętnych na dodatkową 6 : Narysuj portret Jana Pawła II , a obok siebie wręczającego kwiaty.


 

RELIGIA

 

Katecheza dn. 05.05.2020

Temat: Jakimi zasadami kieruje się wspólnota Kościoła? Przykazania kościelne.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie katechezę nr 53 w podręczniku.
 3. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu z katechezy nr 53.

 

Katecheza dn. 07.05.2020

Temat: Czego potrzebuje apostoł Pana Jezusa?

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj katechezę nr 39 z podręcznika.
 3. Wykonaj zadania w ćwiczeniu do katechezy z nr 39.

 

RELIGIA

 

 

Katecheza dn. 28.04.2020

Temat: Maryja jest naszą Mamą i Królową.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Wejdź na podaną stronę, aby dowiedzieć się jak najwięcej o Matce Bożej:

 

https://view.genial.ly/5ea2aabc6489ab0dc224ed06/interactive-image-maryja

 

Wydrukuj, pokoloruj  i wklej do zeszytu lub narysuj Maryję Królową Polski.

 

maryja2

 

 

Katecheza dn. 21.04.2020

Temat: O czym mówi ósme przykazanie Boże? Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie 51 katechezę w podręczniku.
 3. Wykonaj zadania 51 katechezy w ćwiczeniu.
 4. W wolnej chwili obejrzyj film o VIII przykazaniu:

https://www.youtube.com/watch?v=JwBEtoiTIWA

Katecheza dn. 21.04.2020

Temat: Do czego wzywają nas przykazania miłości? Miłość Boga i bliźniego.

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie 52 katechezę w podręczniku.
 3. Wykonaj zadania do 52 katechezy w ćwiczeniu.
 4. Dla chętnych puzzle do ułożenia:

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/220610-jezus-nigdy-cię-nie-opuszcza

 

20.04.2020r.-klasa trzecia wychowawca Bożena Romanowska

Plan zajęć

TEMAT-Statki na widnokręgu.

1.Dodawanie jedności , dziesiątek i setek do liczby trzycyfrowej ich odejmowanie od takiej liczby. Pomyślę i rozwiążę-rozwiązywanie zadań.
2. Wypowiedzi dotyczące doświadczeń związanych z podróżami wodnymi środkami     transportu. Głośne indywidualne czytanie wiersza pt. ,,O statkach dużych i małych’’.
3. Wyszukiwanie informacji o rodzajach środków transportu wodnego.
4. Pisownia czasowników z ą i ę w czasie przeszłym. Pisanie opowiadania z uwzględnieniem jego trójczłonowej budowy.
5. Zróbmy to razem- praca z projektem .Praca w grupie.

6. Zaprojektowanie i wykonanie żaglowca.

21.04.2020r.-klasa trzecia wychowawca Bożena Romanowska.
Plan zajęć
TEMAT- Na lotnisku.

1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 – dopełnianie do setek, odejmowanie od pełnych setek.

2. Swobodne wypowiedzi związane z podróżami lotniczymi. Klasyfikacja samolotów ze względu na ich przeznaczenie. Czytanie opowiadania pt. ,,Jak wylecieć z lotniska.’’

3. Omówienie zasad zachowania na lotnisku.
4. Wykonanie samolotu-origami.
5. Poznanie nazw pracowników naziemnych oraz latających w samolotach

22.04.2020r.klasa trzecia wychowawca Bożena Romanowska                                       Plan zajęć.                                                                                                                         TEMAT- Ciekawe pojazdy.
1. Czytanie ciekawostek o nietypowych pojazdach.

2. Swobodne wypowiedzi o ich wyglądzie i zastosowaniu.

3. Tworzenie i rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych z tematem.

4. Projektowanie własnego nietypowego pojazdu, opisywanie jego budowy i wyglądu.
5. Zabawy ruchowe.

23.04.2020r klasa trzecia wychowawca Bożena Romanowska.
Plan zajęć.

TEMAT- Co jest naprawdę ważne?
1. Rozmowa o ty, co jest w życiu najważniejsze, na podstawie tekstu, Mgły wachlarzem nie rozpędzisz.’’ Nazwy uczuć- rozszerzenie wiadomości o rzeczowniku. Ćwiczenia utrwalające pisownię z rz.
2. Ćwiczenia rozciągające.
3. Dodawanie w zakresie 1000, różne sposoby obliczania sum.

4. Wykonanie wachlarza z patyczków i piórek.

24.04.2020r klasa trzecia wychowawca Bożena Romanowska.

Plan zajęć

TEMAT- W świecie mitów.

1.Odejmowanie liczb w zakresie 1000 typu 764-8, 450-70.

2. Wyjaśnienie pojęć mit i mitologia na podstawie informacji nauczyciela i tekstu ,,Puszka Pandory’’. Definiowanie pojęcia nadzieja i rozważania dotyczące nadziei na podstawie mitu i powiedzeń .Ćwiczenia utrwalające przymiotniki.
3. Intuicyjne stopniowanie przymiotników.

4.Zgniatanie makulatury –rzuty do celu wykonaną kulą.

RELIGIA

Katecheza dn. 16.04.2020


Temat: Objawienia Pana Jezusa Miłosiernego.


1. Przepisz temat do zeszytu.
2. Czasem bywa tak, że Jezus, który jest w niebie przychodzi na ziemię i pokazuję się jakiejś osobie. Pewnego razu, w roku 1931 Jezus przyszedł do siostry zakonnej w Płocku, która miała ona na imię Faustyna. Jezus jedną rękę miał wzniesioną, jak do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty, z której wychodziły dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił, by s. Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest dobry, miłosierny, że kocha wszystkich ludzi, przebacza grzechy, które popełniają, jeśli przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. Pan Jezus mówił też, że ludzie mają być dobrzy dla siebie nawzajem tak, jak On jest dobry dla wszystkich ludzi.
3. Jan Paweł II ustanowił święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
4. Narysuj w zeszycie postać Jezusa Miłosiernego, a pod obrazkiem napisz: JEZU UFAM TOBIE.

 

jezus2

 

jezus3

 

 


 

Katecheza dn. 07.04.2020

 

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj uważnie katechezę nr 64 w podręczniku.
 3. Wykonaj polecenia w ćwiczeniu z katechezy nr 64.
 4. Dla chętnych puzzle do układania:

                                                            

 PUZZLE

 

   30.03.2020 r.  

TEMAT- Ja się na tym znam!  

Plan zajęć

 

1. Rozwiązywanie działań matematycznych z hasłem wprowadzającym do tematu dnia.                                            

2.Na czym zna się sum?-praca z wierszem pt.,,Sum”

3.Ja się na tym znam! Ćwiczenia w mówieniu.

4. Potyczki ortograficzne -klasowy mistrz ortografii.

5. Sprawdzam siebie-sprawdzenie umiejętności gramatycznych i ortograficznych.

31.03.2020 r.

 

TEMAT -W galerii sztuki.

Plan zajęć

1.Mnożenie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 .

2.Zaproszenie do galerii sztuki – wypowiedzi na podstawie tekstu informacyjnego i własnych doświadczeń.

wyrazów.

4.Otwieramy własną galerię – wykonanie prac plastycznych zainspirowanych informacjami o malarstwie abstrakcyjnym.

5.Opis obrazu ,,Śpiący Staś’.

01.04.2020 r.

 

TEMAT- Zatrzymać czas.

Plan zajęć

1.Mnożenie licz dwucyfrowych – mendel i tuzin. Rozwiązywanie zadań .

2.Historia fotografii – prezentowanie historii aparatów fotograficznych na podstawie tekstu informacyjnego i dostępnych źródeł.

3.Jak to zapisać ?- ćwiczenia ortograficzne.

4.Wykonanie kompozycji przestrzennej – zdjęcie w 3D

 

02.04.2020 r.

 

TEMAT-Jak powstaje film?     

Plan zajęć                                                                               

1.Czy filmy są nam potrzebne ?- rozmowa wprowadzająca do tematu zajęć                        

2.,,Truskawka’’ praca z tekstem R. Witka.

3.Kto pracuje przy filmach?

4.Filmowa rodzina- tworzenie rodzin wyrazów z różnymi częściami mowy.

5.Dzielenie typu 96:6 w zakresie 100 – rozwiązywanie zadań.

 

                                      02.04.2020 r.  

TEMAT- Cudze chwalicie, swego nie znacie.

Plan zajęć

1.,,Wędrówki bliskie i dalekie’’ – próba interpretacji powiedzenia.

2.Gdzie to zobaczymy?- określanie cech krajobrazu głównych regionów Polski.

3.A to Polska właśnie- praca z tekstami informacyjnymi.

4.Wykonanie pracy plastycznej reklamującej wybrany region Polski.

5.Piękna nasza Polska cała-ćwiczenia w mówieniu. Praca z mapą.

 

03.04.2020 r.

 

TEMAT- Takie niezwykłe miejsca.

Plan zajęć

1.Muzeum – rozszyfrowanie hasła.

2.Czy muzea są nam potrzebne?

3.Muzea dla wszystkich- praca z tekstem informacyjnym.

4.Stare nie znaczy gorsze – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

5.Warto zobaczyć – tworzenie plakatu zachęcającego do odwiedzenia muzeum.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

01/03.04.2020 (środa/piątek)

W tym tygodniu proszę o wykonanie w zeszycie następujących ćwiczeń na słuchanie (listening) z rozdziału 5 zamieszczonych w podręczniku: ćw. 4 str.37, ćw. 8 str. 38, cw. 13 str.41 oraz ćw.18 str. 43. Przygotujcie proszę jeszcze plakat formatu A4, na którym narysujecie i opiszecie swój wymarzony dzień według wzoru w ćw. 19 str. 43 z podręcznika.

W celu sprawdzenia prześlijcie proszę efekty swoich prac, używając komunikatora messenger lub wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Jeśli jednak jest to niemożliwe, to zróbcie notatki w zeszytach, zeszytach ćwiczeń z odpowiednią datą. Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości także proszę o kontakt.

Poza tym zachęcam do oglądania powiązanych z tematem filmików np. na Youtube oraz do robienia także innych ćwiczeń z tych stron i nie tylko:)

Pozdrawiam,

Aneta Marcinkowska

 

RELIGIA

 

Katecheza dn. 31.03.2020 r.

 

Temat: O czym mówi siódme i dziesiąte przykazanie Boże? Nie kradnij. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego.

 

 1. Przepisz temat do zeszytu.
 2. Pan Bóg przestrzega nas przed nadmiernym pożądaniem cudzych rzeczy, ponieważ może się ona zakończyć nawet kradzieżą. Kradzież to zabranie cudzej rzeczy bez zgody właściciela, przywłaszczenie sobie czegoś, co do nas nie należy. Nie należy też zazdrościć innym, bo wtedy nie potrafimy cieszyć się z tego, że ktoś coś posiada. Przed tym ostrzega nas Pan Bóg w VII i X przykazaniu.
 3. Przeczytaj uważnie temat 50 z podręcznika i wykonaj do niego zadania w ćwiczeniu.
 4. Podczas wieczornej modlitwy przeproś Pana Boga za to, że nie zawsze szanowałeś rzeczy wspólne czy to w domu, w szkole czy na boisku.
 5. W wolnej chwili obejrzyj film na Youtube o VII lub o X przykazaniu jako powtórzenie i utrwalenie tematu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1GG-QsAAUoA

https://www.youtube.com/watch?v=aU2A4bAfKqk

 

 

Katecheza dn. 02.04.2020 r.

Temat: Przygotowujemy się do Wielkiego Tygodnia

 

 1. Przepisz temat do zeszytu oraz punkt 2.
 2. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, a kończy Wielkanocą. W skład Wielkiego tygodnia wchodzą:

Niedziela Palmowa - uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Wielki Czwartek- Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

Wielki Piątek – śmierć Pana Jezusa

Wielka Sobota- adoracja Grobu Pańskiego, poświęcenie pokarmów.

 

Wejdź na stronę i wykonaj polecenia:

 

https://view.genial.ly/5e7bd8d255b9c70e3f3e543b/social-horizontal-post-niedziela-palmowa-pierwszaki?fbclid=IwAR2NVW6bghc26bzPjgZ5Aba0htXAchiPCrdzPJ1z_QS2257c6QpIzO518ms

 

 

 1. Narysuj w zeszycie ( na ocenę) jedno z wydarzeń Wielkiego Tygodnia.

                   Czekam na zdjęcia wykonanych prac z tego tygodnia J

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI KLAS I- III

 

W DNIACH 30.03-03.04.2020

Zachęcam do ćwiczeń korygujących Wasze wady postawy. W tym tygodniu ćwiczenia znajdziecie na stronie:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

 

Pamiętajcie, aby systematycznie ćwiczyć w domu. Najlepiej codziennie po parę zestawu ćwiczeń. Powodzenia J

 


Read More

 

Uwaga Uczniowie!

Proszę logować się do zespołów dedykowanym zajęciom

na platformie Microsoft Teams i realizować przypisane zagadnienia.

 

 

JĘZYK POLSKI

Przesyłam moim uczniom – kl IV tematy lekcji z j. polskiego

22.06.2020 – poniedziałek, 23.06.2020 - wtorek

Temat: Podmiot i orzeczenie.

Jest to nowość dla Was.

Zawsze poświęcam na to zagadnienie 3 jednostki lekcyjne aby uczniowie dobrze zrozumieli.

Podręcznik str. 281.

Zapamiętaj!

Zdania składają się z tzw. części. Najważniejszymi częściami zdania są: orzeczenie i podmiot.

Orzeczenie to czasownik najczęściej w formie osobowej, np. Mary  ( co zrobiła?) zajrzała przez mur do ogrodu.

Podmiot to rzeczownik czyli wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem, np. ( kto?) Mary zajrzała przez mur do ogrodu. 

Zapamiętaj!

Bez orzeczenia ( czasownika) nie ma zdania!

Zróbcie zadania w ćwiczeniu do gramatyki.

24.06.2020 – środa

Temat: Zdanie a równoważnik zdania.

Podręcznik – str. 282.

Zapamiętaj!

Bez orzeczenia ( czasownika ) nie ma zdania!. Każde zdanie musi mieć orzeczenie ( czasownik ) w formie osobowej tzn. czasownik odmienia się przez osoby.

Np. Jas śpiewa piosenkę.                                                                                                                                    

Jeśli wypowiedzenie nie ma orzeczenia ( czasownika) nazywamy je równoważnikiem zdania

Np. Odjazd pociągu ( nie ma orzeczenia, tylko są 2 rzeczowniki)

Zróbcie zadania w ćwiczeniu do gramatyki.

Te 2 tematy będą również w kl. V i wtedy nauczyciel Wam dobrze wytłumaczy.

Mam nadzieję, że od września wrócimy do szkoły.

Czwartek wolne dla Was   WAKACJE czas zacząć. Wspólnie z rodzicami zasłużyliście na nie.

Spotkamy się w piątek na zakończeniu roku szkolnego.

Przez wakacje proszę przeczytajcie lekturę H. Sienkiewicza „ W pustyni i w puszczy”.

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 


 

 

JĘZYK POLSKI

 

Przesyłam moim uczniom – kl IV tematy lekcji z j. polskiego na 3 dni

08.06.2020 – poniedziałek

Temat: Poznajemy nowelkę H. Sienkiewicza pt. „Janko Muzykant”.

Wprowadzenie:

przeczytaj - jak wyglądało życie dzieci w XiX w. na polskich wsiach 

Mieszkańcy wsi różnili się stylem życia i położeniem materialnym od panów mieszkających w dworach. Sytuacja rodziny zależała głównie od ilości posiadanych ziem, jakości gleby oraz umiejętności gospodarowania. Nie było obowiązku edukacji. Duży procent ludności wiejskiej nie potrafiło czytać, ani pisać. Powszechnie brakowało żywności. Chłopi nie byli w stanie utrzymać swoich rodzin —panował głód, ponieważ nie mieli swoich gospodarstw tylko pracowali u bogatego dziedzica lub bogatego gospodarza. Nie mieli swoich domów, mieszkali w czworakach. Środków brakowało również na produkty przemysłowe - dzieci często chodziły bez butów, głodne, nie miały zabawek, nie mogły się uczyć, rozwijać swoich talentów. Musiały ciężko pracować w polu. Często pasały świnie, krowy. W takich czasach żył Janko.

Słownictwo dotyczące wsi XIX w.

Komornica – kobieta wiejska nie mająca własnej chaty ani ziemi, mieszkająca u obcych.
Dobrodziej – tytuł grzecznościowy.
Korbowy – niższy urzędnik dworski, pilnujący wykonania robót polowych.
Parobek – robotnik zatrudniony w gospodarstwie bogatego chłopa lub w dworze.
Czworak – budynek o 4 mieszkaniach, przeznaczony dla stałej służby forlwarcznej.

Po raz pierwszy poznajecie nowelkę. Wyjaśniam, że

Nowela – krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną i sprawnie skrojoną akcją główną, mocno udramatyzowaną, która zmierza do punktu kulminacyjnego.

1.Napisz w zeszycie:

Janko Muzykant jest ………………………..

Wychowywał się na …………………………...

Był ……………………………

Jego marzeniem było ………………………

2.Dopisz wyrazy pokrewne do wyrazu skrzypce ………………………………..

3. Napisz jakie dźwięki słyszał Janek:

w kościele………………………

w polu ……………………………….

pod karczrną ………………………………

przed dworem……………………………….

4.Janek był utalentowanym chłopcem. Napisz w 5 zdaniach jak obecnie Janko Muzykant mógłby rozwijać swoje uzdolnienie.

09.06.2020 – wtorek

Temat: Charakterystyka „Janka Muzykanta”.

Ilustracja, która pomoże ci w charakterystyce Janka.

Przypominam Jak piszemy charakterystykę –

Wstęp:

przedstawienie postaci

Rozwinięcie:

wygląd zewnętrzny,

zainteresowania,

cechy charakteru

Zakończenie:

podsumowanie, własna ocena postaci.

 

janko

 

 1. Napisz charakterystykę Janka Muzykanta i prześlij do sprawdzenia.

10.06.2020 – środa

Temat: Pisownia wielką literą.

Podręcznik – str. 274-276

1.Ćwiczenie 1, 2, 3, 4 ustnie.

2. Ćwiczenie 6, 7 pisemnie

W wolnej chwili uzupełnij zadania w ćwiczeniu do gramatyki.

Wolne w dniach od 11 do 21 czerwca

12, 15 czerwca

16.17.18 – egzaminy kl VIII

19 czerwca    

22 czerwca będą nasze zdalne zajęcia.

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 

 

MATEMATYKA

 

tydzień   8 czerwca – 12 czerwca

Poniedziałek

Temat: Zależności między jednostkami pola.

Wykonaj wybrane zadania /te, które potrafisz/ z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.

Wykonane zadania prześlij do sprawdzenia i oceny / termin: poniedziałek/

Zasoby dodatkowe /można skorzystać/: Lekcja z e-podręcznika

 

Wtorek

Temat: Wycinanki i układanki.

Zasoby podręcznika: str. 216 – 218.

Przyjrzyj się rysunkowi na str. 216 i przeczytaj opis znajdujący się obok.

Wykonaj ćwiczenia A i B str. 216 / nie zapisuj/. Narysuj w zeszycie kilka figur o polu równym 9 cm2 .

Wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 217 i zadania 2 i 4 str. 218. Możesz spróbować rozwiązać super zagadkę. Powodzenia!

Środa

Temat: Wycinanki i układanki.

Zasoby podstawowe – zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń. Miłej zabawy z figurami!

Pozdrawiam :)     A. Ostrowska

 


 

 

INFORMATYKA

 

04.06.2020 r.

Klasa Temat Internet Praca w domu
IV Rozrywka z komputerem- zabawy z fotografią.

 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365.
 2. 2.Otwórz program Teams.
 3. 3.Kliknij zakładkę Zespoły w panelu bocznym.
 4. 4.Otwórz zespół Informatyka klasa 4.
 5. 5.Znajdź zadania do realizacji i wykonaj je.

 

JĘZYK POLSKI

 

02.06.2020 – wtorek

Temat: Mogę przeciwstawić się przemocy.

    

Podręcznik - str. 260-263.

1. ćwiczenie 1, 2, 4 ustnie

2. Napisz w kilku punktach zasady, które według ciebie powinny być przestrzegane w szkole abyś czuł się bezpiecznie – prześlij do sprawdzenia.

03.06.2020 – środa

Temat: Jak rozwiązywać konflikty?

Podręcznik – str. 264-267

 1. Ćwiczenie 1, 2, 5, 6 – ustnie
 2. Ćwiczenie 7, 8, 11

04.06.2020 – czwartek

Temat: Jak Karol Lew przezywał stratę brata?

Podręcznik – str. 268-270

1.Ćwiczenie 1, 2, 3 ustnie.

2. Ćwiczenie 4, 5 pisemnie

05.06.2020 – piatek

Temat: Przeczytam nowelkę Henryka Sienkiewicza „ Janko Muzykant” https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 

MATEMATYKA

 

tydzień   1 czerwca – 5 czerwca

Poniedziałek

DZIEŃ DZIECKA – Dużo radości i uśmiechu J

 

Wtorek

Temat: Pole prostokąta.

Zasoby podręcznika: str. 212 – 213.

Przypomnij sobie z ostatniego tematu: jak oblicza się pole prostokąta.

Rozwiąż w zeszycie zadania 1, 2, 6 i 7 str. 212.

Pamiętaj, aby podawać dane z treści zadania, np. zad.1a) a=8cm; b=17cm; obliczenia pola.

Rozwiąż zadanie 8/213.

Dla chętnych: zad. 10 /jeden podpunkt/ oraz zad. 11/213.

Środa

Temat: Pole prostokąta – zadania.

Rozwiąż zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń. Prześlij do sprawdzenia / termin – środa godz. 15/

Czwartek

Temat: : Zależności między jednostkami pola.

Narysuj kwadrat o boku 1cm. Popatrz na ćwiczenie A w podręczniku /str. 214/

Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie tam zawarte?

Przeczytaj ćwiczenie B/ 214. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie?

Narysuj w zeszycie kwadrat o boku 1dm, podziel go na kwadraty o boku 1cm, zamaluj jeden kwadracik[ 1cm2] i napisz odpowiedź na pytanie: ile centymetrów kwadratowych mieści się w 1dm2?

Przepisz do zeszytu zależności między jednostkami pola /treści podane pogrubioną czcionką/ – str. 214 i 215.

Wykonaj ćwiczenie C/215.

Spróbuj rozwiązać zadania 1 i 2 str. 215.

Powodzenia :)

Pozdrawiam     A. Ostrowska

 

 HISTORIA

 

Temat: Szare Szeregi. O żołnierzach niezłomnych . (05.06.2020r)

 

Dzisiaj na lekcji dowiesz się kiedy trwała II wojna światowa, czym były Szare Szeregi , kiedy wybuchło powstanie warszawskie?, kim byli Alek, Zośka i Rudy, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna.

Jeśli masz dostęp do Teams, to notatkę spisz z dostępnej prezentacji, natomiast jeśli nie, przeczytaj temat s. 140-144 oraz 145-149 a następnie odpowiedz na pytania:

 1. Kiedy wybuchła II wojna światowa?
 2. Co znaczy pojęcia okupacja?
 3. Co to jest Armia Krajowa , Szare Szeregi?
 4. Podaj datę wybuchu Powstania Warszawskiego.
 5. W Którym roku Niemcy podpisały kapitulację?
 6. Kim byli Żołnierze Wyklęci?
 7. Kim był Witold Pilecki?
 8. Kim była Danuta Siedzikówna „Inka”?

Zaprasza na lekcje Teams piątek 05.06.2020 godzina 10.00

 


 

INFORMATYKA

28.05.2020 r.

 

Klasa Temat Internet Praca w domu
IV Pisanie na klawiaturze komputera.

 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365.
 2. 2.Otwórz program Teams.
 3. 3.Kliknij zakładkę Zespoły w panelu bocznym.
 4. 4.Otwórz zespół Informatyka klasa 8.
 5. 5.Znajdź zadania do realizacji i wykonaj je.

 

 

JĘZYK POLSKI

Przesyłam moim uczniom – kl IV tematy lekcji z j. polskiego na cały tydzień

25.05.2020 – poniedziałek

Temat: Co jest ważne w życiu?.

Podręcznik – str – 249.

 1. Wykonaj pisemnie w zeszycie – ćwiczenie 1, 2, 3, 4, ćwiczenie 5, 6 ustnie - str. - 249.

26.05.2020 – wtorek

Temat: Najważniejsza osoba w moim życiu- przygotowujemy i organizujemy Dzień Mamy.

    

       1.Przeczytaj poniżej wiadomość.

Dzień Matki to ważne święto rodzinne. W tym dniu dzieci starają się jak najwięcej przebywać w otoczeniu swoich mam. Panuje miła atmosfera, matki otrzymują od swoich dzieci różne upominki. Święto matki obchodzono już w czasach starożytnych. W Grecji podczas wiosennego Święta Matki Natury składano hołd bogini Rei – matce wszechświata i wszystkich bóstw. W Rzymie między 15 a 18 maja obchodzono święto bogini Cybele – matki bogów. Trochę bliżej naszych czasów, ok. 1600 r., w Anglii rozpoczął się zwyczaj świętowania w czwartą niedzielę Wielkiego Postu tzw. Matczynej Niedzieli. Tego dnia dzieci pracujące przez cały tydzień w domach bogatych Anglików dostawały wolne, aby udać się (niekiedy dość daleko) do domu i złożyć życzenia swoim matkom. Zwyczaj ten przetrwał do XIX w., powrócił po II wojnie światowej. W USA ustanowiono w 1858 r. Dni Matczynej Pracy, a w 1872 – Dzień Matek dla Pokoju. W 1905 r. ustanowiono Dzień Matki, a w 1914 r. został on uznany za święto narodowe, przypadające w drugą niedzielę maja. W Polsce Dzień Matki obchodzony jest co roku 26 maja od 1923 r. Dzień Matki ustalono po to, aby ludzie przynajmniej raz w roku zastanowili się, jak ważna jest rola mamy w ich życiu, zwrócili uwagę na wysiłek, jaki matki wkładają w pielęgnację swoich rodzin.

2.Dokończ zdania.

Moja mama jest………………

Kocham ja za…………………

Co dzisiaj zrobię dla mojej kochanej mamy………………………..

   3. Narysuj najpiękniejszą laurkę i napisz piękne życzenia. Prześlij do sprawdzenia.

27.05.2020 – środa

Temat: Magiczne słowa

Podręcznik – str. 250-251

 1. Zabawa w wyobraźnię: Spróbuj spojrzeć na otaczający nas świat. Odpowiedz na pytanie :

„ Jaki jestem dla innych ? ”.

- Miło mi, gdy.......

- Cieszę się, gdy........

- Kiedy się złoszczę?......................

- Co zrobić, żeby uniknąć złośliwości?..............

2. Zaprojektuj i wykonaj podziękowanie dla kogoś kto zrobił ci przysługę. Tematyka i technika dowolna. Prześlij do sprawdzenia.

28.05.2020 – czwartek

Temat: Jak napisać podziękowanie?.

Podręcznik – str. 254-255

1.Odpowiedz pisemnie na ćwiczenie 4 str. 255 i prześlij do sprawdzenia. Pozostałe ćwiczenia ustnie.

29.05.2020 – piątek

Temat: Gdy ludzie się różnią na podstawie fr. powieści „ Mam prawo”.

Podręcznik – str. 256-259.

             1. Przypomnij sobie co to jest powieść

             2.Odpowiedz pisemnie w zeszycie na ćwiczenie 2, 3, 4 str. 259.

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 MATEMATYKA

tydzień 18 maja – 22 maja

Poniedziałek

Temat: Sprawdzian wiadomości – Ułamki dziesiętne.

Informacje na Messengerze w poniedziałek

Prześlij sprawdzian do oceny.

Wtorek

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu – Ułamki dziesiętne.

Kontakt na Messengerze / i poprzez pocztę e-mailową/

Środa

Temat: Co to jest pole figury?

Na tej lekcji nauczę się mierzyć i porównywać powierzchnię figur.

Zasoby podstawowe: podręcznik str. 208 i 209.

Przyjrzyj się rysunkom w podręczniku i wykonaj ćwiczenie A i ćwiczenie B.

Narysuj w zeszycie dwie figury, których powierzchnia wynosi 20 kratek. Zamaluj ich pola.

Spróbuj wykonać w zeszycie zad. 1 i 4 str. 209.

Wykonaj wybrane zadania w zeszycie ćwiczeń / nie przesyłaj/

Czwartek

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta.

Na tej lekcji nauczę się o jednostkach, których najczęściej używa się do określania pól oraz jak oblicza się pole prostokąta.

Zasoby podstawowe: podręcznik str. 210 -211.

Przepisz do zeszytu jednostki, których najczęściej używa się do określania pól / patrz podręcznik str. 210/

1cm2( 1 centymetr kwadratowy) to pole kwadratu o boku 1cm.

1mm2

1dm2

1m2

1km2

Przyjrzyj się przykładom figur o polu = 10cm2; =12mm2; = 37mm2 / str.210/

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie D/ 211.

Zapisz jak oblicza się pole prostokąta / str. 211/

Przyjrzyj się przykładom na niebieskim tle.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie E.

Powodzenia :)

Pozdrawiam     A. Ostrowska

HISTORIA

Temat: Polskie osiągnięcia. (29.05.2020r)

 

Na ostatniej lekcji dowiedzieliście się kim był Józef Piłsudski i jaką rolę odegrał dla Polski. Wiecie już, że I wojna światowa trwała w latach 1914-1918, po jej zakończeniu odzyskaliśmy niepodległość. Niestety musieliśmy walczyć o granicę Polski. Dzisiaj dowiecie się dlaczego rozpoczęto budowę portu w Gdyni, jakie były zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego dla rozwoju polskiej gospodarki.

Zapraszam na lekcje online (Teams ) w piątek godzina 10.00.

 

Przeczytaj uważnie temat s. 135-139, , a następnie do zeszytu wpiszcie najważniejsze informacje
z prezentacji, która była przedstawiona podczas zajęć i będzie dostępna w Teams w grupie historia klasa 4. Jeśli nie masz możliwości uczestnictwa w lekcji, proszę odpowiedz do zeszytu na pytania:

 1. Kim był Eugeniusz Kwiatkowski?
 2. Kto i kiedy podjął decyzję o budowie portu w Gdyni?
 3. Czym była magistrala węglowa?
 4. Kto i w jakim celu chciał zbudować COP?

Prawda czy fałsz? Postaw krzyżyki w odpowiednich miejscach.

 

Zdanie Prawda Fałsz
Magistrala węglowa była linią kolejową łączącą Gdańsk ze Śląskiem.
Inicjatorem budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego był Józef Piłsudski.
W Gdyni powstał najnowocześniejszy port handlowy nad Bałtykiem.

 

 TECHNIKA

 

T- Bezpieczeństwo rowerzysty.

Data- 29 maja 2020 r.

Zapoznaj się z treścią podręcznika str. 60-62.

Rowerzyście nie wolno:

- jechać bez trzymania obiema rękoma kierownicy

- jechać nie trzymając nóg na pedałach

- chwytać się innych pojazdów

-przewozić dużych zwierząt lub pakunków

-jeśli nie ma skończonych 17 lat – przewozić pasażera

-jechać zbyt bliski innego uczestnika ruchu

- korzystać z telefonu w czasie jazdy

- jechać w słuchawkach.

Waszym zadaniem jest narysować nieprawidłowe zachowanie rowerzysty ( może być na jednym rysunku kilka takich sytuacji jednocześnie- np. rowerzysta jedzie w słuchawkach i chwyta się wolnego pojazdu np. ciągnika) i wykonać widoczny, czytelny napis NIE WOLNO. Praca może mieć format zeszytu- A5 lub małego bloku. Technika dowolna. Termin do 18 czerwca ( 2 jednostki lekcyjne) 11 czerwca jest Boże Ciało- dzień wolny od nauki.

 

 MUZYKA

 

20 - 27.05.2020

TEMAT  : Niech żyją wszystkie dzieci! Piosenki i zabawy dzieci z różnych stron świata

zadania:

1. Wysłuchaj Piosenki ( i zaśpiewaj w domu)

You Tube - Majka Jeżowska  - Kolorowe Dzieci (książka Str 116)

You Tube - Majka Jeżowska - Wszystkie Dzieci Nasze Są                ( Internet)

2. Zrób ilustrację (rysunek) do piosenki  Majka Jeżowska - Kolorowe Dzieci

3. Przepisz tekst piosenki Majka Jeżowska - Wszystkie dzieci Nasze Są

4.Napisz notatkę o zespołach dziecięcych : GAWĘDA, FASOLKI      ( posłuchaj kilku ich piosenek)

 

 


 

INFORMATYKA

21.05.2020 r.

Klasa Temat Internet Praca w domu
IV Gry i rozrywka z wykorzystaniem komputera.

 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365.
 2. 2.Otwórz program Teams.
 3. 3.Kliknij zakładkę Zespoły w panelu bocznym.
 4. 4.Otwórz zespół Informatyka klasa 8.
 5. 5.Znajdź zadania do realizacji i wykonaj je.

 

 

JĘZYK POLSKI

 

Przesyłam moim uczniom – kl IV tematy lekcji z j. polskiego na cały tydzień

18.05.2020 – poniedziałek

Temat: Pisownia wyrazów z h.

Podręcznik – str – 241-245.

 1. Wykonaj pisemnie w zeszycie – ćwiczenie 3, 5 - str. - 245. Ćwiczenie 5 prześlij do sprawdzenia.
 2. Z kolorowych wyrazów z h ułóż 5 zdań i zapisz do zeszytu- str 244-245.

19.05.2020 – wtorek, 20.05.2020 – środa ( 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Piszę poprawnie.

    

       1.Wykonaj wszystkie zadania z podręcznika do gramatyki ( ćwiczenia).

21.05.2020 – czwartek, 22.05.2020 – piątek ( 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Podręcznik - str – 246.

       1.Odpowiedz sobie ustnie na zagadnienia, które poznałeś – str. 246.

         2. Zapoznaj się ze str. 247-248.

         3. Wykonaj ustnie ćwiczenie 1,2,3,4,5,7,8. – str. 247-248.

         4. Odpowiedz pisemnie w zeszycie -ćwiczenie 9,12, 13. Ćwiczenie 13 prześlij do sprawdzenia.

        

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 

 MATEMATYKA

 

tydzień 18 maja – 22 maja

Poniedziałek

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie

Zasoby podręcznika: zadania 7, 8 i 9 str. 200/ proszę wykonać w zeszycie/

Uwaga: zapowiadam sprawdzian z ułamków dziesiętnych: 25 maja / poniedziałek/

 

Wtorek

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Na tej lekcji nauczę się, jak odejmować ułamki dziesiętne.

Zasoby podstawowe – podręcznik str. 201 -202

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie A i B str. 201.

Popatrz, jak obliczamy różnicę liczb / str. 201/.

Przepisz do zeszytu dwa ważne zdania / patrz: podręcznik str. 202/ , co trzeba zapamietać o odejmowaniu liczb. / na kolorowo/.

Przyjrzyj się przykładom na zielonym fragmencie kartki / str. 202/ i przepisz je do zeszytu / dokładnie/.

Wykonaj zadania: 1, 2 str. 202 oraz 5 str. 203.

Środa

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Zasoby podstawowe – podręcznik str. 203- 204

Wykonaj zadania z podręcznika: 6, 7 i 10 str. 203 oraz 1 wybrane zadanie str. 204.

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu i prześlij do sprawdzenia.

Czwartek

Temat: Powtórzenie materiału z ułamków dziesiętnych 

Na tej lekcji powtórzę materiał z zakresu ułamków dziesiętnych.

Zasoby podręcznika: Przed klasówką str. 205 / proszę rozwiązać zadania w zeszycie/

Zasoby dodatkowe / nieobowiązkowe/:

Proszę wykonać i przesłać do sprawdzenia i oceny zadania w zeszycie ćwiczeń / czwartek/.

Powodzenia :) A. Ostrowska

 

HISTORIA

 

Temat: Odzyskanie niepodległości. (22.05.2020r)

 

Zapraszam serdecznie na lekcje online na Temas w piątek 22 maja godzina 10.00. (spotkanie będzie trwało ok. pół godziny). Opowiem Wam tam temat, będziecie mogli skorzystać z prezentacji, którą dla Was przygotuję. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości. Proszę przeczytać samodzielnie temat s. 127-131, a następnie odpowiedzieć na pytania :

 1. Kiedy i z jakiej przyczyny wybuchłą I wojna światowa?
 2. Kto walczył przeciwko komu?
 3. Podaj datę zakończenia I wojny.
 4. Wymień 4 skutki I wojny światowej.
 5. Kim był Józef Piłsudski?
 6. Co zrobił Józef Piłsudski po powrocie z Kielc?
 7. Co się stało 11 listopada 1918r?

TECHNIKA

Temat- Skrzyżowanie o ruchu okrężnym i z sygnalizacją świetlną.

Data-21 V 2020 r.

Zapoznaj się z tekstem str. 56-57, a następnie wykonaj ćwiczenie 5/56, 6/57. Na dole str. 57 jest hasło SPRAWDŹ SIĘ- wykonaj zamieszczone pod nim dwa rebusy i otrzymane słowa dopasuj do rysunków zamieszczonych niżej.

Rozwiązania ćwiczeń prześlij do 28 V 2020 r.

Proszę o pilny kontakt ze mną uczniów z numerem z dziennika- 2 i 9.

 


 

INFORMATYKA

14.05.2020 r.

 

Klasa Temat Internet Praca w domu
IV Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Platforma cyfrowa Office 365

Pracuj w aplikacji Teams w zespole.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

JĘZYK POLSKI

Przesyłam moim uczniom – kl IV tematy lekcji z j. polskiego na cały tydzień

11.05.2020 – poniedziałek

Temat: Plan wydarzeń do historyjki obrazkowej.

Podręcznik - str. 231

 1. Zadanie 1 – ustnie –str. 231
 2. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na zadanie 2, 3 - str 231.

12.05.2020 – wtorek

Temat: Dobroć nagrodzona na podstawie baśni „ O szewczyku”.

Podręcznik str. 232-234

    

     1.Odpowiedz pisemnie w zeszycie na ćwiczenie 1,2, 3, 5,10 - str 234.

Praca domowa

Praca twórcza dla chętnych – polecenie 9 – str 234. Prześlij do sprawdzenia

13.05.2020 – środa, 14.05.2020 – czwartek

( 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Ucieczka z krainy baśni.

Podręcznik - str – 235-237.

 1. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na następujące ćwiczenia - 1, 2,7,8 - str. –238

15.05.2020 piątek

Temat: Pisownia wyrazów ch.

Podręcznik – str – 239-245.

1.Zapoznaj się z nową wiadomością – podręcznik str – 239.

 1. Wykonaj pisemnie w zeszycie - ćwiczenia – 1, 4, 5,8 - str. 239-241.

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 MATEMATYKA

 

tydzień 11 maja – 15 maja

Poniedziałek

 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Zasoby podręcznika: zadania 7, 8 str. 196 i zad. 11str. 197

Zasoby dodatkowe / nieobowiązkowe/: zdalne lekcje/ gov.pl

Wtorek

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę z zakresu porównywania ułamków dziesiętnych.

Zasoby podstawowe – zadania w zeszycie ćwiczeń./ z tego tematu/

Zasoby dodatkowe / dla chętnych/:

Środa

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Na tej lekcji nauczę się, jak dodawać ułamki dziesiętne.

Polecam przejrzeć lekcję podaną niżej:

Zasoby podstawowe – podręcznik str. 198 i 199

Wykonaj ćwiczenie/ 198 i przyjrzyj się fotografiom przedstawionym poniżej.

Jak obliczyć, ile trzeba zapłacić za wybrane artykuły?

Popatrz, jak obliczamy sumę: str. 198.

Notatka w zeszycie:

Przykład: 2,85 + 3,3 = / zapisz sposobem pisemnym i oblicz/

Dwa zdania z podręcznika /str. 199/:

1. jak obliczmy sumę sposobem pisemnym?

2. Co możemy zrobić, aby ułatwić rachunki?

Wykonaj zadania 1 i 2 str. 199 oraz zad. 7 str. 200.

Czwartek

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Rozwiąż dwa wybrane zadania spośród podanych: 3, 4 str. 199 i 5, 6 str.200.

Rozwiąż zadania z w/w tematu w zeszycie ćwiczeń.

Proszę przesłać do sprawdzenia i oceny zadania w zeszycie ćwiczeń z dwóch tematów / czwartek/.

Powodzenia :)

 

TECHNIKA

 

Data 14 V 2020 r.

Temat- Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 55.

Przepisz do zeszytu notatkę:” Na skrzyżowaniu z określonym pierwszeństwem przejazdu jako pierwsze przejeżdżają pojazdy uprzywilejowane ( np. ambulans), następnie te, które są na drodze tzw. głównej- mówi o tym znak informacyjny DROGA Z PIERWSZEŃSTWEM (). Potem mogą przejechać pojazdy będąca na drodze podporządkowanej oznaczonej znakiem ostrzegawczym USTĄP PIERWSZEŃSTWA (trójkąt stojący na wierzchołku).

Ww. opis nie dotyczy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.”

Wykonaj ćwiczenie 3/55 str. Prześlij do 20 V 2020 r.

 

HISTORIA

 

Witam!!!! Kochani w tym tygodniu napiszecie test z ostatnich tematów (Założyciel Zamościa, Potop, Bitwa pod Wiedniem, Powstanie Kościuszkowskie, Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego, Powstanie styczniowe, Polska laureatka Nagrody Nobla). Mam nadzieję, że sobie poradzicie, macie na to cały tydzień. Zwrot prac poproszę do dnia 15 maja 2020r godzina 20.00 na e – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat: Sprawdzian wiadomości : Rzeczypospolita i jej upadek” (15.05.2020r)

pobierz sprawdzian _plik WORD

 


 

 

INFORMATYKA

 

Uwaga Uczniowie! Proszę logować się do zespołów dedykowanym zajęciom z matematyki, informatyki i fizyki na platformie Microsoft Teams i realizować przypisane zagadnienia.

07.05.2020r.

Klasa Temat Komputer Internet Praca w domu
IV Multimedialne programy edukacyjne. Praca w Microsoft Teams, w zespole Informatyka klasa 4

 

JĘZYK POLSKI

 

Przesyłam moim uczniom – kl IV tematy lekcji z j. polskiego

05.05.2020 – wtorek,

06.05.2020 - środa

07.05.2020 - czwartek

Temat : Oglądam film – lekturę „Tajemniczy ogród” – Frances Hodgson Burnett na https://www.cda.pl/video/2815696fd

08.05.2020 piątek

Temat: . Miejsce, gdzie rodzi się magia, nadzieja, miłość”. Frances Hodson Burnett „Tajemniczy ogród”.

 1. Zastanów się jakie wartości w życiu człowieka są najważniejsze.
 2. Od wyrazu ogród utwórz 5 wyrazów bliskoznacznych.
 3. Napisz –

tajemniczy ogród to inaczej jaki jeszcze:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

 1. „Tajemniczy ogród” to książka o ponadczasowych wartościach – dlaczego?

Zapis notatki. Przykład - Zaniedbany, zapomniany ogród przypomina chorego i osamotnionego człowieka. Umiejętne wsparcie, pomoc, troskliwość i przyjaźń mogą sprawić, że człowiek odrodzi się jak życie w tajemniczym ogrodzie. W życiu najważniejsze są takie wartości, jak: miłość, przyjaźń, rodzina, praca, związek z przyrodą. Możesz napisać swoje przemyślenia.

 1. Opisz miejsce, które dla ciebie jest magiczne i prześlij do sprawdzenia.

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 

 

 

MATEMATYKA

 

tydzień 5 maja – 8 maja

Wtorek

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

Zasoby podręcznika: str. 191- 193

Przyjrzyj się rysunkowi w podręczniku, przerysuj go do zeszytu.

0,7 = 0,70

Ułamek dziesiętny nie zmienia wartości, gdy po ostatniej cyfrze po przecinku dopisujemy zera.

Np. 0,9 = 0,90 = 0,900;     1,2 = 1,20 = 1,200 = 1,2000;

To oznacz również, że:

Gdy ostatnimi cyframi występującymi po przecinku są zera, to możemy te zera pominąć.

Np. 2,200 = 2,20 = 2,2

Wykonaj ćwiczenia B i C/191

Przy zamianie jednostek pomaga czasami dopisanie zer końcowych,

np. 2,5zł = 2,50zł = 2zl 50gr; 0,6kg= 0,60kg = 60 dag;   0,8km = 0,800km = 800m.

Każdą liczbę naturalną możemy zapisać z użyciem przecinka i zer po przecinku, np.

5 = 5,0;   36 = 36,00; 0 = 0,0.

Wykonaj zadania 1 i 3 str. 192 oraz 4 str. 193.

Środa

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

Rozwiąż zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.

Zadania z zeszytu ćwiczeń prześlij do sprawdzenia i oceny / środa/

Czwartek

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Zasoby podręcznika: str. 194 – 197.

1. Jak porównać dwa ułamki dziesiętne, gdy mają tyle samo cyfr po przecinku?

Wykonaj ćwiczenie A i B str. 194

2. Jak porównać dwa ułamki dziesiętne w pozostałych przypadkach?

/dla ułatwienia można wyrównać liczbę cyfr dopisując końcowe zera w jednej liczbie/

Np. 0,8 ? 0,73 to 0,80 ? 0,73 czyli 0,80 >0,73

Przepisz przykłady z zielonego załącznika / str. 195/

Wykonaj zad. 1/195 oraz 3, 4 i 5/ 196.

Powodzenia :)

 

MUZYKA

Temat: . Dla Ciebie, mamo, dla Ciebie, tato. (06.05.2020)

Zadania:

- Opisz instrument strunowy skrzypce

- Wyjaśnij pojęcia: pizzicato, kwartet smyczkowy

- narysuj w zeszycie laurkę dla mamy i taty

Posłuchaj

You Tube: Dla ciebie mamo – (piosenka, zaśpiewaj)

You Tube: Nie ma jak u mamy – W. Młynarski

You Tube: Co powie tata – Natalia Kukulska

You Tube: A. Vivaldi, Koncert skrzypcowy „Lato” z cyklu Cztery pory roku, cz. II

 

HISTORIA

 

Witam!

Na ostatniej lekcji dowiedzieliście się, w którym roku wybuchło powstanie styczniowe? Kiedy się skończyło, kto był ostatnim dyktatorem powstania (generałem), jakie znaczenie miało powstanie dla Polaków?

Dzisiaj dowiecie się jaką niespotykaną, wyjątkową postacią była Maria Skłodowska - Curie , żona wybitnego Piotra Curie. Jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła dwie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, jako pierwsza skończyła Szkołę Wyższa, a później na niej wykładała, jako pierwsza kobieta Europie zrobiła prawo jazdy!!!! Teraz to wszystko normalne, ale w czasach, w których żyła był to wyjątek.

Temat: Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka. (08.05.2020)

Przeczytaj uważnie temat na s. 123 – 126, a następnie odpowiedz w zeszycie na pytania:

 1. Napisz krótką informację o Marii Skłodowskiej – Curie.
 2. Kim był Piotr Curie?
 3. Jakie pierwiastki odkryła Maria i z kim?
 4. W jakich latach otrzymała Nagrodę Nobla?

Praca do odesłania na ocenę: Napisz kto ustanowił Nagrodę Nobla, od kiedy?

Wypisz wszystkich polskich noblistów do 2019 roku. Czy znasz szkołę na naszym terenie, która nosi imię polskiej noblistki?

Pracę proszę odesłać do 15.05.2020r (piątek) na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Mam nadzieję, że nie będzie problemu, w razie trudności proszę pisać lub dzwonić na teams. Przygotujcie się do powtórzenia i sprawdzianu z historii.

 

TECHNIKA

Data 7 V 2020 r.

Temat- Skrzyżowanie równorzędne.

Temat znajduje się w podręczniku na str. 52-54.

Przypomnij sobie na podstawie infografiki ze str. 53 wiadomości o sygnalizacji świetlnej. Poćwicz gesty policjanta w zależności od koloru sygnalizacji świetlnej. WYKONAJ PISEMNIE ĆWICZENIE 1/53 S.

Przepisz do zeszytu notatkę:” Skrzyżowanie równorzędne to takie skrzyżowanie, na którym drogi są równorzędne ( tak samo ważne) pod względem pierwszeństwa. Dlatego ustalono, że pierwszeństwo będą mieli nadjeżdżający z PRAWEJ strony.

Kolejność przejazdu na takim skrzyżowaniu wygląda następująco:

 1. Pojazdy uprzywilejowane
 2. Pojazdy szynowe ( tramwaje)
 3. Pojazdy mające wolną prawą stronę”.

WYKONAJ ĆWICZENIE 2/54 S. Ponieważ są to nowe zagadnienia dla lepszego zrozumienia obejrzyj 15 bardzo krótkich filmików pt. „ Rowerzysta na skrzyżowaniu”.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3HgKlbcnZrTfKh_27OLPa3YJJN1LlBp

OBYDWA ĆWICZENIA PRZEŚLIJ NA OCENĘ DO 10 V 2020 na mojego maila- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

JĘZYK POLSKI 

 

Przesyłam moim uczniom – kl IV tematy lekcji z j. polskiego na 3 dni

27.04.2020 – poniedziałek, 28.04.2020 – wtorek – 2 jednostki lekcyjne

Temat: Chciwość nie popłaca na podstawie bajki pt „ Bajka o rybaku i rybce” .

Podręcznik - str. 221 – 227.

 1. Zastanów się i przypomnij sobie ustnie
  1. co to jest bajka ?, cechy bajki?
 2. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na ćwiczenie 1,2 - str 227, 6,7,8 str. 228, ćwiczenie 11 ustnie – str 228.

29.04.2020 – środa

Temat: Jak napisać ciekawe opowiadanie.

Podręcznik - str. 229 – 230

     1.Przypomnijcie sobie ustnie - już nie raz rozmawialiśmy na temat jak prawidłowo napisać opowiadanie, z jakich części się składa oraz ZAPAMIĘTAJ ! AKAPITY

     2. Napisz piękne opowiadanie w zeszycie – Gdybym złowił złotą rybkę, to o co bym ją poprosił?. Opowiadanie prześlij do sprawdzenia.

Od 30 kwietnia do 4 maja włącznie nie mamy zajęć dydaktycznych.

Powodzenia i całuski

M. Kozłowska

 

MATEMATYKA

                         

 Tydzień 28 kwietnia – 29 kwietnia

Lekcja 1. . Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz. I - ćwiczenia

Zasoby podręcznika: str. 186 – 188

Sprawdź, co pamiętasz z ostatniej lekcji. Powtórz zależności między jednostkami długości.

Wykonaj zadania 4 i 5 str. 188.

Wykonaj w miarę możliwości zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zasoby dodatkowe / do wykorzystania/:

Lekcja 2.i 3. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz. II.

Na tej lekcji nauczę się, jak prawidłowo zmieniać i stosować jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona.

Zasoby podręcznika: str. 189 – 190

Warto zapisać w zeszycie:

1 dag = 10 g,           więc    1 g = 0,1 dag

1 kg = 100 dag,       więc 1 dag = 0,01 kg

1 kg = 1000g,         więc     1 g = 0,001 kg

1 t = 1000 kg,         więc     1 kg = 0,001 t  

Przejrzyj w podręczniku ćwiczenie A/189 i odpowiedz na pytania.

Spróbuj rozwiązać zadania 1, 2 i 3str. 190.

W ramach lekcji 3. rozwiąż zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.

Do sprawdzenia proszę o przesłanie 3 stron z zeszytu ćwiczeń: lekcja 1 i 3./ termin - środa/

Powodzenia :)

Serdecznie Was pozdrawiam                               Anna Ostrowska

 

 

 


 

Read More

 

Uwaga Uczniowie!

Proszę logować się do zespołów dedykowanym zajęciom z matematyki, informatyki,  oraz z innych przedmiotów

na platformie Microsoft Teams i realizować przypisane zagadnienia.

 

 

MATEMATYKA

 

tydzień 8 czerwca – 12 czerwca

 

Poniedziałek

Temat: Liczby ujemne.

Zasoby podręcznika - str. 205- 208.

Przyjrzyj się rysunkowi i przeczytaj informacje w podręczniku na str. 205.Czy potrafisz odpowiedzieć na zadane pytania?

Gdzie możemy spotkać się z liczbami ujemnymi? / pomyśl, potem popatrz na rysunek str.206/.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie A/ 206.

Narysuj w zeszycie oś liczbową i opisz ją dokładnie oraz zdanie pod rysunkiem / str. 207/.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenia B, C i D/ 207.

Napisz, jakie liczby nazywamy przeciwnymi, a jakie całkowitymi / możesz posłużyć się rysunkiem osi liczbowej/; patrz podręcznik str. 207 i 208.

Spróbuj wykonać zadania 1, 2 i 7 str. 208.

Zasoby dodatkowe / dla chętnych/: Lekcja z e-podręcznika

                                                                      Lekcja z e-podręcznika

Wtorek

Temat: Porównywanie liczb całkowitych.

Zasoby podręcznika - str. 205 - 209.

Wykonaj w zeszycie zadania: 6/208; 9 i 10/209.

Wykonaj wybrane zadania w zeszycie ćwiczeń, prześlij do sprawdzenia i oceny / termin: wtorek/

Środa

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Zasoby podręcznika- str. 211 – 213.

Przeczytaj uważnie zasady gry: Minus z plusem opisanej w ramce na str. 211.

Wykonaj /w pamięci/ ćwiczenie B str. 212. Popatrz na inne przykłady poniżej.

Przyjrzyj się przykładom na zielonym tle / str. 213/ i przepisz do zeszytu zdanie znajdujące się powyżej.

Jeśli wiesz, jak dodawać liczby całkowite, spróbuj rozwiązać w zeszycie zad. 1 i 3 str. 213.

Zasoby dodatkowe: Lekcja z e-podręcznika

Pozdrawiam :) A. Ostrowska

 

GEOGRAFIA

na dzień 08.06.2020


Napiszcie sprawdzian z działu Lądy i oceany na Ziemi - przeczytajcie również dwa rozdziały z nowego działu, które zostały dołączone do sprawdzianu: Pogoda a klimat i Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe. To już ostatnie zadanie z geografii do wykonania  w tym roku szkolnym. Dziękuję Wam za współpracę, za wysiłek, jaki włożyliście w samodzielną naukę. Pozdrawiam

 

pobierz sprawdzian _plik WORD_Lądy i oceany na Ziemi

 

 

HISTORIA

 

Temat: Od rycerstwa do szlachty. (10.06.2020)

 

Na ostatniej lekcji dowiedziałeś się w jaki sposób Polska odzyskała Pomorze Gdańskie i dzięki komu, w jakich państwach rządzili synowie Jagiełły. Dzisiaj natomiast dowiesz się: co to była monarchia stanowa, rozwój przywilejów stanowych, poznasz pojęcia sejm walny, konstytucja, daty 1374r, 1422r, 1505r.

Przeczytaj uważnie temat s. 211-217 i odpowiedz na pytania:

 1. Wyjaśnij pojęcie przywilej, podaj datę pierwszego przywileju, co nadawał?
 2. Czym były i zajmowały się sejmiki?
 3. Kiedy powstał sejm walny?
 4. Co wydarzyło się w 1505r?
 5. Podział stanu szlacheckiego. (jakie grupy?)
 6. Wymień elementy ubioru szlacheckiego.
 7. Co znaczy monarchia stanowa?

 

 


 

MATEMATYKA

Poniedziałek

DZIEŃ DZIECKA - Moc radości i uśmiechu J

 

 

Wtorek

Temat: Powtórzenie wiadomości – Pola figur.

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń: Sprawdź, czy umiesz…

/ prześlij do sprawdzenia – termin: wtorek do godz.14/

Warto spróbować rozwiązać wybrane zadania z łatwiejszej wersji:

test on-line na stronie gwo.

 

 

Środa

Temat: : Sprawdzian wiadomości – Pola figur.

Informacje o dostępności arkusza będą dostępne na grupie /wtorek 8:30/

 

 

Czwartek

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu.

Informacje i kontakt na Office Teams i Messengerze.

 

Pozdrawiam :) A. Ostrowska

 

 

HISTORIA

 

Temat: Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. (03.06.2020)

 

Zapraszam serdecznie na lekcję historii Teams 05.06.2020 piątek godzina 11.30.

Dowiecie się jakie były przyczyny konfliktu polsko- krzyżackiego, poznacie skutki bitwy pod Grunwaldem, dowiecie się, w którym roku był konflikt, kto stał na czele wojsk polskich i krzyżackim, czego dotyczył sobór w Konstancji, kto był polskim przedstawicielem.

Przeczytaj temat s. 199-205, zapisz do zeszytu najważniejsze informacje z prezentacji dostępnej na Teams. Lub odpowiedz na pytania:

 1. Przyczyny wojny z Krzyżakami.
 2. Data wielkiej wojny z Krzyżakami (od kiedy do kiedy trwała).
 3. Data bitwy pod Grunwaldem.
 4. Kto walczył w bitwie pod Grunwaldem?
 5. Postanowienia pokoju toruńskiego.

Temat: Synowie Jagiełły. (05.06.2020)

 

Poznacie pojęcia monarchia dziedziczna, monarchia elekcyjna, Turcy osmańscy, dowiecie się co wydarzyło się w 1440r 1444r, 1453r, 1454r, 1466r, postać Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka.

Przeczytaj temat s. 206-210, odpowiedz na pytania. Jeśli będziesz uczestniczyć w lekcji online, będziesz miał możliwość skorzystania z prezentacji dostępnej na Teams.

 1. Wyjaśnij pojęcia monarchia dziedziczna, elekcyjna, akt inkorporacji.
 2. Kim był Władysław Warneńczyk?
 3. Podaj datę bitwy po Warną.
 4. Kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol?
 5. Kim był Kazimierz Jagiellończyk?
 6. W jakich latach trwała wojna trzynastoletnia?
 7. Podaj datę i postanowienia drugiego pokoju w Toruniu.

 

 TECHNIKA

 

Temat- zdrowie na talerzu.

Data- 4 czerwca 2020 r.

Podręcznik str. 64-67. Przeczytaj temat z podręcznika.

Przepisz do zeszytu tekst „ Warto wiedzieć” ze str. 66 i spróbuj wcielać w życie podane informacje.

Wykonaj ćwiczenie 3/66, 5/67- nie przesyłaj.

Obejrzyj film na temat zasad zdrowego żywienia.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU


 

INFORMATYKA

 

29.05.2020 r.

Klasa Temat Komputer Internet Załączniki Praca w domu
V Komputer jako centrum domowej rozrywki. Laptop,

 

 

Pracuj w aplikacji Teams w zespole Informatyka klasa 5.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MATEMATYKA

tydzień 25maja – 29 maja

Poniedziałek

Temat: Pole trapezu – zadania.

Rozwiąż zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń / prześlij do sprawdzenia i oceny/

Dla chętnych: zadanie 3 str. 199.

Wtorek

Temat: Pola wielokątów – podsumowanie.

Przepisz z pamięci wzory na pola wielokątów, sprawdź poprawność z podręcznikiem /str.200/

Jeśli zrobiłeś błędy, popraw!

Rozwiąż zadania 1/201 i 2/ 201 (dwie wybrane figury).

Dla chętnych: zadanie 4/202.

Uwaga: za tydzień sprawdzian!

Środa

Temat: Pola wielokątów – podsumowanie.

Wykonaj zadania z tego tematu w ćwiczeniach i prześlij tę pracę do sprawdzenia i oceny /termin: środa/.

Czwartek

Temat: Powtórzenie wiadomości – Pola wielokątów.

Zasoby podręcznika - Przed klasówką /str. 203/

Rozwiąż zadania w zeszycie, pamiętaj o obliczeniach.

Informacje o kartkówce przekażę na Messengerze.

Powodzenia :) A. Ostrowska

 

INFORMATYKA

 

27.05.2020 r.

Klasa Temat Internet Praca w domu
VI Tworzymy wykres na podstawie zestawu danych.

Komputer, arkusz kalkulacyjny

 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365.
 2. 2.Otwórz program Teams.
 3. 3.Kliknij zakładkę Zespoły w panelu bocznym.
 4. 4.Otwórz zespół Informatyka klasa 6.
 5. 5.Znajdź zadania do realizacji i wykonaj je.

 

GEOGRAFIA

na dzień 25.08.2020

 

Powtórzcie sobie wiadomości z działu Lądy i oceany na Ziemi z książki na str.86-100, w przyszłym tygodniu piszecie z tego działu sprawdzian

 

 

HISTORIA

 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu VII. (27.05.2020r)

 

Sprawdzian wiadomości będzie dostępny na Teams w dniu 27 maja (środa) godzina 15.oo – 16.oo. Gdyby ktoś nie miał dostępu, proszę o informacje, prześlę na e-mail w tych samych godzinach.

Temat: Unia Polski z Litwą. (29.05.2020)

 

Zapraszam na lekcje online (Teams ) w piątek godzina 11.30.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się o związkach Polski z Węgrami w XIV wieku, o korzyściach wynikających z unii Polski z Litwą, poznasz postać królowej Jadwigi, Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły, dowiesz się, co wydarzyło się w 1370r, 1384r, 1385r,1386r, 1400r.

Biorąc udział w lekcji na Teams najważniejsze informację wpisz do zeszytu z prezentacji, jeśli nie masz takiej możliwości, przeczytaj uważnie temat s. 194-198, a następnie odpowiedz na pytania:

 1. Kim był Ludwik Węgierski?
 2. Co oznacza pojęcie unia personalna?
 3. Kim była Jadwiga?
 4. Kto i dlaczego był wrogiem Litwy?
 5. Przyczyny unii polsko – litewskiej.
 6. Do dat dopisz wydarzenia:

1370r –

1384r –

1385r –

1386r –

1400r -

 

MUZYKA

20 -27.05.2020

TEMAT: Stanisław Moniuszko i polska opera narodowa. Sylwetka Stanisława Moniuszki. Opera jako forma muzyczna

Zadania:

1. Wysłuchaj:
You Tube: S. Moniuszko -  Mazur z opery Halka,

You Tube: S. Moniuszko - Dziad i baba

You Tube: S. Moniuszko - aria Skołuby z opery Straszny dwór,

You Tube:  W.A. Mozart, aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet,

You Tube: S. Moniuszko - Prząśniczka

You Tube: N. Rimski-Korsakow, Lot trzmiela z opery Bajka o carze Sałtanie

2.Opisz - Życie i twórczość S. Moniuszki na podstawie wiadomości z podręcznika
3.  Wyjaśnia znaczenie terminów: opera, aria, libretto

4, Zrób Ilustrację do Utworu Lot Trzmiela

5. Wymień kilka nazwisk najwybitniejszych twórców operowych.

 

 TECHNIKA

Formaty arkuszy papieru.

 

Data-28 maja 2020 r.

 

Przeczytaj tekst podręcznika ze str. 53

Wykonaj pisemnie ćwiczenie 1 i 2 ze str. 53.

Prześlij na ocenę do 4 czerwca.

 

PLASTYKA

 

Temat- Kompozycja centralna- MANDALA.

Data- 28 V 2020 r.

Notatka do przepisania:

„Jednym z rodzajów kompozycji jest kompozycja centralna, cechuje ją równowaga ,a często także symetria. Najlepszym przykładem kompozycji centralnej jest mandala.”

W Internecie można znaleźć dużo przykładów różnych mandali. Wpisz hasło Mandala i wybierz wzór , który najbardziej Ci się podoba. Najlepiej żeby miała kształt koła. Wydrukuj, pomaluj i wyślij na ocenę. Pomaluj według własnego pomysłu, najlepiej kolorowymi cienkopisami lub mazakami.

Ponieważ jest to pracochłonne zadanie przeznaczam na nie dwie jednostki lekcyjne, prace proszę przesłać do 18 VI – ponieważ 11 czerwca jest dzień wolny od pracy.

 


 

INFORMATYKA

22.05.2020 r.

 

 

Klasa Temat Komputer Internet Załączniki Praca w domu
V Wykonujemy obliczenia w programie Excel. Laptop,

 

 

Pracuj w aplikacji Teams w zespole Informatyka klasa 5.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

MATEMATYKA

tydzień 18 maja – 22 maja

 

Poniedziałek

Temat: Pole trójkąta. Wprowadzenie.

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole trójkąta.

Zasoby podręcznika – temat: Pole trójkąta str. 193 – 194.

Wykonaj ćwiczenie A / podpisz odcinki: wysokość, podstawa/; ćwiczenie B/193.

Przyjrzyj się rysunkom trójkątów w podręczniku / nad ćwiczeniem C/

Wykonaj ćwiczenie C.

Każdy z trójkątów ma pole 2 razy mniejsze od pola równoległoboku.

Wykonaj rysunek trójkąta i napisz wzór na pole trójkąta /kolor!/.

Wykonaj ćwiczenie D/ 194.

Wykonaj zadanie 1/195.

Wtorek

Temat: Pole trójkąta – zadania.

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania pola trójkąta.

Wykonaj zadania z podręcznika: 2, 3, 4 / jeden rysunek/str. 195 oraz 5 i 7 str. 196.

Środa

Temat: Pole trójkąta. Utrwalenie

Wykonaj zadania w ćwiczeniach i prześlij tę pracę do sprawdzenia i oceny /termin: środa/

Czwartek

Temat: Pole trapezu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole trapezu.

Zasoby podręcznika - temat: Pole trapezu str. 197 -198

Wykonaj ćwiczenie A w zeszycie oraz ćwiczenie B.

Przepisz do zeszytu wzór na pole trapezu / rysunek i wzór – patrz podręcznik str. 197/.

Przyjrzyj się przykładom na str. 198.

Spróbuj wykonać zadanie 1/ 198 i zad. 2 i 5/199.

Powodzenia :) A. Ostrowska

 

GEOGRAFIA

na dzień 18.08.2020


Zapoznajcie się z tematem w podręczniku Pierwsze podróże geograficzne na str.91-97 oraz uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń z tego tematu na str. 55-58. Dla zainteresowanych tematem odkryć geograficznych polecam stronę www.epodreczniki.pl -kształcenie ogólne,-szkoła podstawowa,-geografia,-Wielkie odkrycia i ich bohaterowie

 

TECHNIKA

Temat- Pismo techniczne- cyfry.

Data- 21 V 2020 r.

Umiecie już pisać duże litery alfabetu pismem technicznym, teraz czas na cyfry. Zobaczcie wzór cyfr w podręczniku na str. 52, a następnie wykonajcie następujące zadania:

 1. Przepisz z podręcznika kolejne cyfry od 1 do 0 ( wysokość 1 cm ,szerokość jak wzór)
 2. Zapisz cyframi pisma technicznego swoją datę urodzenia oraz datę wykonania pracy domowej.

 

HISTORIA

 

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego. (20.05.2020r)

 

Na ostatnich zajęciach mówiliśmy o zjednoczeniu Polski przez Władysława Łokietka, mimo, ze nie udało mu się zjednoczyć dużego terenu, to Królestwo Polskie istniało 475 lat. Dzisiaj poznasz kolejnego władcę Kazimierza Wielkiego, który wzmocnił kraj, powiększył terytorium, podpisywał sojusze, założył pierwszy w Polsce Uniwersytet.

Zapraszam serdecznie na lekcje online dnia 22 maja piątek o godzinie 11.30,

Przeczytaj temat s. 186 - 192 i odpowiedz na pytania:

 1. Przedstaw zagrożenia zewnętrzne Polski w 1333r
 2. Na czym polegała słabość wewnętrzna Polski?
 3. Co wydarzyło się w 1343 roku w Kaliszu? Jakie były tego konsekwencje?
 4. Jakie tereny przyłączył Kazimierz Wielki do Polski?
 5. Wymień reformy (zmiany) wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego.
 6. Napisz kiedy odbył się zjazd monarchów w Krakowie. Kto brał w nim udział?

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VII. (22.05.2020r)

 

Proszę utrwalić sobie wiadomości z tego działu. Sprawdzian wiadomości odbędzie się 27 maja (środa) na Teams. Test pojawi się w godzinach 12.00-13.00 na teams zadaniach w grupie historia klasa 5. Proszę się zalogować o odpowiedniej porze i zrobić test, gdyż tylko w tych godzinach będzie dostępny. Gdyby ktoś miał problem lub nie jest zalogowany proszę o informację, prześlę test na email (będą obowiązywać te same godziny).

W ramach powtórzenia proszę wykonać ćwiczenia:

pobierz ćwiczenie_plik WORD


 

INFORMATYKA

 

15.05.2020 r.

 

Klasa Temat Komputer Internet Załączniki Praca w domu
V Zbieranie i analiza graficzna danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Laptop,

 

 

Pracuj w aplikacji Teams w zespole Informatyka klasa 5.

Kontakt:

 

 

MATEMATYKA

 

tydzień 11 maja – 15 maja

Poniedziałek

Temat: Zależności między jednostkami pola. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu zależności między jednostkami pola.

Polecam lekcję z e- podręcznika / patrz niżej/ lub zadania w zeszycie ćwiczeń/ temat j/w

Zasoby dodatkowe ( nieobowiązkowe): zdalne lekcje/ gov.pl

Zadania w ćwiczeniach prześlij do sprawdzenia i oceny.

Wtorek

Temat: Pole równoległoboku. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole równoległoboku.

Polecam lekcję z e- podręcznika:

 • Lekcja z e-podręcznika

Zasoby podręcznika: str.188 – 189

Notatka w zeszycie:

 • Co to jest wysokość równoległoboku?
 • Co to jest podstawa równoległoboku?
 • Rysunek równoległoboku z zaznaczeniem podstawy i wysokości / kolorem/
 • Ćwiczenie/ 188
 • Rysunek równoległoboku i wzór na pole / str. 189/
 • Zadania 1, 2 i 3 str. 189

Środa

Temat: Pole równoległoboku. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania pola równoległoboku.

Zasoby podręcznika: str.190

Wykonaj zadania 5 i 7 str. 190 oraz zadania w zeszycie ćwiczeń / z tego tematu/.

Zadania w zeszycie ćwiczeń proszę przesłać do sprawdzenia i oceny.

Czwartek

Temat: Pole rombu.

Zasoby podręcznika: temat na str. 191

Przeczytaj, jak inaczej można policzyć pole rombu, korzystając z jego przekątnych.

Narysuj romb, zacznij od przekątnych na linii kratek, zaznacz jego przekątne / kolorem/ i przepisz wzór na pole rombu / patrz w podręczniku nad niebieskimi przykładami/

Przyjrzyj się przykładom- str. 191

Spróbuj wykonać zadania 1, 2, 3 i 4 str. 192.

Powodzenia :)

 

GEOGRAFIA 

11.05.2020 r.

 

Rozpoczynamy pracę z nowym działem Lądy i oceany na Ziemi. Zapoznajcie się z tematem w książce Przez lądy i oceany na str.86-90 oraz uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń z tego tematu na str.52-54.Bardzo Was proszę również o obejrzenie filmu o współrzędnych geograficznych, który znajdziecie na stronie www.epodreczniki.pl, odnajdźcie tam też temat Kontynenty na Ziemi

 

TECHNIKA

Temat- Pismo techniczne- duże litery alfabetu.

Data- 14 V2020 r.

Przeczytaj tekst podręcznika ze str. 51-52.

Wykonaj w zeszycie za pomocą dobrze zatemperowanego ołówka alfabet złożony z dużych liter: A, B, C, D ,E, F G, H, I .J, K, L, Ł, M, N, O, P, R .S, T, U, W, X, Y, Z. Każda litera ma mieć wysokość 1 cm, a szerokość taką jak litery w podręczniku na str. 52. Rysując litery pisma technicznego korzystaj przy liniach prostych z linijki, jedynie łuki rób odręcznie.

Proszę o przesłanie do 21 V 2020 r.

 

 

HISTORIA 

 

Temat: Dążenie do jedności państwa (13.05.2020r)

 

Historia Na Szybko - Henryk II Pobożny, Inwazja Mongolska (Historia Polski #36) (1238-1241) –propozycja obejrzenia filmu na You Tube.

Dowiesz się na lekcji o najazdach tatarskich w czasie rozbicia dzielnicowego. Poznasz postać Henryka Pobożnego, Czyngis- chana, pojęcie Mongołowie oraz daty 1238r, 1240r, 1241r.

Przeczytaj temat s. 176-180, a następnie odpowiedz na pytania.

 1. Kim był Henryk Pobożny?
 2. Kim był Czyngis- chan?
 3. W jakim celu Mongołowie zaatakowali Polskę i w którym roku?
 4. Kto dążył do zjednoczenia Polski w XIII w i dlaczego?
 5. Kim był Wincenty Kadłubek?

Temat: Zjednoczona Polska (15.05.2020r)

Wiesz już dlaczego Mongołowie najechali Polskę w 1241r, wiesz, że do zjednoczenia Polski dążyli niektórzy książęta dzielnicowi, Kościół i chłopi i mieszczanie. Na dzisiejszej lekcji poznasz jak wyglądało życie po zjednoczeniu. Poznasz władców Przemysła II i Wacława II, Władysława Łokietka poznasz nowe daty 1295r, 1296r, 1300r, 1308r, 1309r, 1320r, 1331r

Przeczytaj uważnie temat s. 181-185 i odpowiedz w zeszycie na pytania:

 1. Kim byli Przemysł II i Wacław II.
 2. Do dat dopisz wydarzenia 1295r, 1296r, 1300r, 1308r, 1309r, 1320r, 1331r
 3. Kim był Władysław Łokietek?
 4. Dlaczego zakon krzyżacki był groźnym przeciwnikiem Polski?
 5. Dlaczego rozejm w 1332roku był niekorzystny dla Polski?


 

JĘZYK POLSKI

 

Termin realizacji :od 5 maja  do 8 maja 2020r.

Wtorek

Temat: Oglądamy film pt. Król Macius I

Obejrzyj film z 1957 r. powstały na podstawie książki Janusza Korczaka https://www.cda.pl/video/60825220

Napisz  notatke informacyjną na temat tego filmu: reżyseria , scenariusz,muzyka, obsada aktorska

Środa

 Temat: Piszemy recenzję z obejrzanego filmu.

Co to jest recenzja? – str. 131

Jak piszemy recenzję?- str.131

Napisz  sprawozdanie (recenzję) obejrzanego filmu pt. Król Maciuś I

Czwartek

Temat :Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Przyjrzyj się obrazowi  zamieszczonemu w podręczniku na str. 147 a nastepnie odpowiedz na pytania:1,2 i 3 ze str. 147

Piątek

Temat: Pisownia wyrazów z ói  u

Napisz notatkę na temat zasad pisowni ó i u , wiadomości ze str. 140 oraz 142

Wykonaj polecenia 4 i 5 str.141 oraz 9 ze str. 143

Dla chętnych :Polecenie 7 i 7 ze str 142

Proszę czytać książkę pt. Opowieści z Narnii Lew , czarownica i stara szafa

Omawiamy za dwa tygodnie

 

MATEMATYKA

Tydzień: 5 maja- 8 maja2020r.

Wtorek

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

Zasoby podręcznika – str. 182 – 185.

Narysuj prostokąt o wymiarach 3cm x 5cm / rysuj na linii kratek/.

Podziel ten prostokąt na kwadraty jednostkowe o boku 1cm.

Ile kwadratów jednostkowych (cm2) mieści się w tym prostokącie?

Mówimy, że pole powierzchni prostokąta wynosi 15 cm2.

Pola prostokątów / i innych figur / można wyrażać w różnych jednostkach.

1 cm2 (1 centymetr kwadratowy) to pole kwadratu o boku 1 cm.

1mm2 (1 milimetr kwadratowy) to ….

1 dm 2 ( decymetr kwadratowy) to….

1 m 2 (1 metr kwadratowy) to …

1 km2 (1 kilometr kwadratowy) to ….     / dokończ zdania – patrz str. 182/

Narysuj kwadrat o polu równym 9 cm2 / pomyśl jak obliczyć pole?/

Wykonaj ćwiczenie/ str. 182

Wykonaj rysunki prostokąta i kwadratu / str. 183/

Przepisz pod rysunkami wzory na pola prostokąta i kwadratu.

Pprostokąta = a * b                                     Pkwadratu = a* a = a2

Pamiętaj, aby długości boków prostokąta były wyrażone w tej samej jednostce.

Wykonaj zadanie 1/183.

Spróbuj wykonać zad. 11/185.

Środa

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

Zasoby: zadania w podręczniku str. 183 – 185

Jak obliczyć długość boku kwadratu o znanym polu?

a * a = 36cm2 to a = 6cm, bo 6cm * 6cm = 36 cm2

Zad. 3a) str. 183

Jak obliczyć pole kwadratu, jeśli znamy jego obwód?

4* a = 32 cm2 to a = 8cm czyli Pole kwadratu = 8cm * 8cm = 64cm2

Zad. 3b) str. 183

Jak obliczyć obwód kwadratu , którego pole jest znane?

P kwadratu= 16cm2 , to bok a = 4cm / bo 4cm * 4cm = 16cm2/ , czyli obwód kwadratu

L = 4 * 4cm = 16 cm

Zad. 3c) str. 183

Rozwiąż wybrane zadanie z str. 184- 185.

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.

Pracę w zeszycie ćwiczeń prześlij do sprawdzenia i oceny / czwartek/

Czwartek

Temat: Zależności między jednostkami pola.

Zasoby: podręcznik str. 186 – 187

Wykonaj w zeszycie - ćwiczenie A i B/ 186.

Zależności między jednostkami pola:

1cm = 10 mm, więc 1cm2 = 100 mm2                     1dm = 10cm, więc 1dm2 = 100cm2

                                            (10*10)                                                                   (10*10)

1m = 100cm, więc   1m2 = 10000cm2                     1km2 = 1.000m, więc 1km2 = 1.000.000 km2

                                           (100*100)                                                                   (1000*1000)

Do określania powierzchni gruntów stosuje się również ary [a] i hektary [ ha].

1ha = 10.000m2                      1a = 100m2                     1ha = 100a

Przeanalizuj przykłady na str. 186 i wykonaj zadania 1 i 3 str. 187.

 

INFORMATYKA

 

Klasa Temat Komputer Internet Załączniki Praca w domu
V Kalkulator jako narzędzie wspomagające rozwiązywanie problemów. Laptop,

 

 

Pracuj w aplikacji Teams w zespole Informatyka klasa 5.

Kontakt:

 

MUZYKA

(06.05.2020 – 13.05.2020)

Temat: Na majówkę. Piosenka pt. „Ja mam tylko jeden świat”        ( 06.05.2020)

Zadania:

1. Przypomnij znaczenie znaków chromatycznych w muzyce – krzyżyk

2. Wyjaśnij pojęcia; Repetycja, pauza, allegretto, gestodźwieki, klawesy, marakas

3. Opracuj własne gestodźwięki.

4. Przepisz tekst piosenki „ Ja mam tylko jeden świat „ do zeszytu (tekst internet)

5. Posłuchaj w internecie

You Tube – Ja mam tylko jeden świat” (zaśpiewaj razem z nagraniem )

You Tube – Na Majówkę na wędrówkę ( wykonaj w ilustrację do piosenki)

You Tube – Marakasy.

You Tube – Klawesy

 

 

HISTORIA

 

Temat: Rozbicie dzielnicowe Polski. (06.05.2020)

Poznasz przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego Polski, postać Władysława Wygnańca, datę sprowadzenia Krzyżaków do Polski, w jakim celu byli sprowadzeni do Polski.?

Przeczytaj temat s. 166-170 i odpowiedz na pytania:

 1. Wyjaśnij pojęcia: rozbicie dzielnicowe, seniorat.
 2. Kim był Władysław Wygnaniec?
 3. Wyjaśnij, jakie straty terytorialne poniosła państwo polskie po rozbiciu dzielnicowym.
 4. Gdzie i w jakim celu powstał zakon krzyżacki?
 5. Kto i dlaczego sprowadził Krzyżaków do Polski?
 6. Co wydarzyło się w 1237 roku?

Temat: Polska w XIII wieku. (08.05.2020)

Dzisiaj na lekcji poznasz postać Henryka Brodatego i jego politykę, nowe pojęcia czynsz, wolnizna, kolonizacja niemiecka, dlaczego osadnicy niemieccy przybywali na tereny polskie, jakie były skutki kolonizacji niemieckiej?

Przeczytaj temat s. 171-175 i odpowiedz na pytania:

 1. Kim był Henryk Brodaty?
 2. Wyjaśnij pojęcia czynsz, wolnizna, kolonizacja niemiecka.
 3. Wymień skutki kolonizacji niemieckiej.
 4. Co mieszkańcy Polski sprzedawali za granicę, a co kupowali z innych krajów w XIII w?
 5. Na czym polegało prawo składu?

W tym tygodniu, nie musicie mi nic odsyłać, czekam tylko na zaległe prace od osób, które tego nie zrobiły!!!! Oczywiście tematy proszę wpisać do zeszytu.

TECHNIKA

 

Temat- Jak powstaje rysunek techniczny?

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 48-50.

Wykonaj ćwiczenie 3/49 str. i 7/50 str. PRZEŚLLIJ NA OCENĘ DO 10 V.

 

PLASTYKA

 

Data lekcji 7 V 2020 r.

Temat- KOMPOZYCJA

 

Temat znajduje się w podręczniku na stronach 44-45.

Notatka do przepisania:” Kompozycja to inaczej świadomie zaplanowany układ elementów na płaszczyźnie lub w przestrzeni.

Rodzaje kompozycji:

-centralna

- asymetryczna i symetryczna

- otwarta i zamknięta

- statyczna i dynamiczna

- rytmiczna”.

Na następnych lekcjach będziemy zapoznawać się z ww. rodzajami kompozycji. A teraz w ramach wstępu wykonajcie pracę plastyczną pokazującą jak spędzacie dzień w czasach epidemii koronawirusa. Pomysłodawczynią tej pracy jest Wasza koleżanka z klasy Zuzia Itczak. Pracę można wykonać na kartce z bloku wielkości A4 i następnie wkleić do zeszytu. Technika dowolna.

Proszę o przesłanie najpóźniej do 21 V ( czyli macie na wykonanie  2 tygodnie).

 


 

Read More

 

 

 Uwaga Uczniowie!

Proszę logować się do zespołów dedykowanym zajęciom

na platformie Microsoft Teams i realizować przypisane zagadnienia.

 

 

MATEMATYKA

 

tydzień 8 czerwca – 12 czerwca

Poniedziałek

Temat: Liczba spełniająca równanie.

Zasoby podręcznika: str. 200 - 203.

Przyjrzyj się rysunkom z wagami /str. 200/, przepisz do zeszytu schemat rozwiązania równania: 2x+3=9 oraz zdania pod rysunkami / pełne zdania/. ZAPAMIĘTAJ!

Zapoznaj się z przykładami na zielonym tle, przepisz je do zeszytu.

Spróbuj wykonać ćwiczenia A i B /str. 201/ . Przepisz do zeszytu zdania znajdujące się pod ćwiczeniami./ ZAPAMIĘTAJ!

Przyjrzyj się przykładom na zielonym tle /str. 202/, przepisz do zeszytu zdanie znajdujące się powyżej. ZAAPAMIĘTAJ!

Spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania: 1 a, c, e, g, i; 2 a, d; 3 a, d str. 202

Zasoby dodatkowe / nieobowiązkowe/:

 

Lekcje z e-podręcznika 1

Lekcje z e-podręcznika 2

Lekcje z e-podręcznika 3

Lekcje z e-podręcznika 4

Wtorek

Temat: Rozwiązywanie równań.

Zasoby podręcznika: str. 202 – 203.

Przypomnij sobie ważne informacje o rozwiązywaniu równań z poprzedniego tematu.

Rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: zad. 1 d, f; zad. 2 c; zad. 3 c, e str. 202

oraz zad. 5 i zad. 6 str. 203.

Wykonane zadania prześlij do sprawdzenia w terminie: wtorek do godz. 15

Środa

Temat: Rozwiązywanie równań.

Zasoby podstawowe – zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj zadania / które potrafisz/ z tego tematu w zeszycie ćwiczeń. /Nie przesyłaj/

Pozdrawiam :)     A. Ostrowska

 

PLASTYKA

 

Temat- ARCHITEKTURA

Data- 9 czerwca 2020 r.

Podręcznik str.82-93

Architektura to sztuka budowania. Zajmują się tym architekci. W swoich projektach muszą uwzględnić nie tylko estetyczny wygląd ale przede wszystkim funkcję budowli.

Działem architektury jest urbanistyka- czyli planowanie przestrzenne miast i osiedli.

Rodzaje architektury:

- mieszkaniowa

- reprezentacyjna

- użyteczności publicznej

- komunikacyjna

- przemysłowa

- obronna

Wyjaśnij czym zajmuje się : architektura krajobrazu, mała architektura i architektura wnętrz.

Nie przesyłaj.

Obejrzyj film nt. architektury:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqbzDthtYn8

TECHNIKA

 

Temat- Wymiarowanie rysunków technicznych.

Data- 9 czerwca 2020 r.

Podręcznik str.-48-51.

Wymiarowanie to informacja o wymiarach przedmiotu.

Linie wymiarowe rysujemy:

- minimum 10 mm od krawędzi

- odległość między równoległymi liniami minimum 7 mm

- na końcach rysujemy znaki ograniczenia np. groty

Liczby wymiarowe:

-ok. 1 mm nad linią wymiarową

- wielkość w mm, ale nie zapisujemy jednostki

Wykonaj ćwiczenie 1/48 str., 2/49 str. i sprawdź się ze str. 51. NIE PRZESYŁAJ.

Obejrzyj lekcję techniki na ww. temat:

 

https://www.youtube.com/watch?v=-J6VnTKkcpE

 


 

GEOGRAFIA

na dzień 05.06.2020


Napiszcie sprawdzian z działu Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. Powodzenia. To będzie już ostatnia praca
do wykonania z geografii w tym roku szkolnym. Dziękuję Wam za współpracę, a przede wszystkim za to, że systematycznie pracowaliście.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym

 

pobierz sprawdzian _plik WORD Środ.przyr. i ludność Europy

 

MATEMATYKA

tydzień 1 czerwca – 5 czerwca

Poniedziałek

Dzień Dziecka – Dużo radości i uśmiechu J

 

 

Wtorek

Temat: Wyrażenia algebraiczne – utrwalenie wiadomości.

Zasoby podręcznika: zadania str.192.

Wykonaj dwa wybrane zadania z tej strony podręcznika.

Polecam również dla chętnych zadanie 15.

Można spróbować rozwiązać super zagadkę.

 

 

Środa

Temat : : Zapisywanie równań.

Zasoby podręcznika: str. 193 – 194

Przyjrzyj się rysunkom z wagami w podręczniku / str. 193/.

Wykonaj ćwiczenia A/ 193.

Przepisz do zeszytu przykłady z kolorowych ramek /str. 193/

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie B/193

Przyjrzyj się przykładom na zielonym tle: jak zapisujemy treści zadań za pomocą równań.

Spróbuj wykonać w zeszycie zadania: 1 i 2 str. 194.

Zasoby dodatkowe: Lekcja z e-podręcznika

 

Czwartek

Temat: Zapisywanie równań.

Zasoby podręcznika: zadania str. 195 - 196

Wykonaj zadania z podręcznika: trzy wybrane podpunkty z zad. 3 i trzy wybrane podpunkty z zad. 4/ 195.

Spróbuj wykonać zadanie 5/196.

Rozwiąż zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń /prześlij do sprawdzenia w terminie –czwartek godz.12/

Pozdrawiam     A. Ostrowska

 

 

INFORMATYKA

03.06.2020 r.

Klasa Temat Internet Praca w domu
VI Moje zastosowania komputerów i programów komputerowych.

Komputer, arkusz kalkulacyjny

 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365.
 2. 2.Otwórz program Teams.
 3. 3.Kliknij zakładkę Zespoły w panelu bocznym.
 4. 4.Otwórz zespół Informatyka klasa 6.
 5. 5.Znajdź zadania do realizacji i wykonaj je.

 

HISTORIA

 

Temat- Po III rozbiorze Polski.

Data- 4 i 9 czerwca 2020 r.( dwie jednostki lekcyjne)

Podręcznik strona 234- 239.Przeczytaj tekst z podręcznika i uzupełnij notatkę. Nie przesyłaj.

1.Legiony Polskie we Włoszech:

- utworzone w ………………….. roku za zgodą ………………………………

- dowoził nimi-………………………………………………………………………

- w skład legionów wchodzili- ……………………………………………………………………………………………

- w legionach służyło ……………………….. tys. żołnierzy

- ich głównym celem było- ……………………………………………………………………………………………….

2. Pieśń „ Mazurek Dąbrowskiego”:

- słowa napisał-…………………………………………………, który był ……………………………………………..

- słowa pieśni budziły nadzieję na …………………………………………………………………………………..

3. Losy Legionów Polskich:

-zostali wykorzystani przez Francję do …………………………………………………………………………….

- w 1801 r. przestali być potrzebni Napoleonowi ponieważ …………………………………………….

- zostali wysłani na …………………………………………………………………………………………………….......

- większość legionistów …………………………………………………………………………………………………...

- do Europy wróciło-………………………….

4. Napoleon nadzieją dla Polaków:

- wierzyli, że przywróci Rzeczpospolitą

- walczył z naszymi zaborcami

- był geniuszem wojny ( „Bóg wojny”)

5. Polityka Napoleona wobec Polaków:

- potrzebował Polaków jako żołnierzy oraz kwater i żywności dla swojego wojska

- chciał przychylności Polaków ale nic konkretnego im nie obiecywał.

 

TECHNIKA

 

Temat- Rzuty aksonometryczne.

Data- 2 VI 2020 r.

Podręcznik str. 46-47

Notatka do przepisania: „Rzut aksonometryczny pokazuje przedmiot w sposób trójwymiarowy. N a jednym rysunku pokazana jest wysokość, szerokość i głębokość. Wśród rzutów aksonometrycznych wyróżniamy: rzut izometryczny, diametrię ukośną i diametrię prostokątną”.

Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie obejrzyj bardzo krótkie filmiki pokazujące jak powstają poszczególne rzuty.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU

https://www.youtube.com/watch?v=kAtcuWONMh8

https://www.youtube.com/watch?v=UDb2H_78qVo

https://www.youtube.com/watch?v=wVYuHP03e2M

 

PLASTYKA

 

Temat- RZEŹBA

Data- 2 czerwca 2020 r.

Podręcznik str. 72-81.

Notatka do przepisania: „ Dzieła w rzeźbie są trójwymiarowe tzn. mają wysokość, szerokość i głębię (objętość).Najczęściej stosowanym tworzywem w rzeźbie jest: drewno, kamień, glina, gips, stopy metali: brąz, mosiądz.

Rzeźby dzielimy na realistyczne i abstrakcyjne. Pod względem funkcji wyróżniamy rzeźby: architektoniczne, religijne, dekoracyjne, upamiętniające bohatera lub wydarzenie ( np. nagrobek, pomnik lub medal).

Obejrzyj film na temat rzeźby:

https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Temat: Ćwiczenia wzmacniajace siłę mięśni brzucha

Wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha muszą być wykonywane przy odpowiedniej kontroli procesu oddychania. Oznacza to, że wydychamy powietrze ustami, wciągając brzuch w fazie wysiłku, a wdech robimy zawsze na wciągniętym brzuchu, aby wrócić do pozycji wyjściowej. Drogie Panie! Spróbujcie również wykonywać każde z ćwiczeń, napinając mięśnie krocza.Zalecenia: podczas ka
żdego ćwiczenia utrzymaj napięcie mięśni przez około 30 sekund (celem jest wydłużenie czasu napięcia do półtorej minuty). Wykonuj po 3 - 5 serii każdego ćwiczenia. Podnieś sobie poprzeczkę, gdy ćwiczenie staje się zbyt łatwe: wydłuż czas napięcia mięśni.

https://www.domyos.pl/porady/6-prostych-cwiczen-na-miesnie-brzucha-a_349147

Prawid
łowa technika i dobór odpowiednich ćwiczeń jest ważny w każdym treningu, ale szczególnie ważny w przypadku treningu brzucha. Jeśli zdarzyło Ci się w życiu wykonywać setki (a może nawet tysiące) brzuszków, by po kilku tygodniach poczuć ból w plecach wiesz o czym mówimy. Prawda jest taka, że brzuch jest niezwykle „wpływową częścią ciała. Silny i stabilny pomaga osiągnąć postępy w każdej aktywności fizycznej i zabezpiecza przed kontuzjami. Nieodpowiednio przygotowany jest zapłonem kontuzji.

https://www.newlevelsport.pl/27-najlepszych-cwiczen-na-brzuch/


 

MATEMATYKA

 

 

tydzień 25 maja – 29 maja

Poniedziałek

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji utrwalę, jak obliczać wartości wyrażeń algebraicznych.

Zasoby podręcznika: zadania str.187.

Wykonaj zadania z tego tematu w zeszycie ćwiczeń /prześlij do sprawdzenia i oceny: wtorek/

Wtorek

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Zasoby podręcznika: str. 188 - 192

Przyjrzyj się rysunkom i przykładom w podręczniku / str. 188/ .

Spróbuj wykonać ćwiczenia A i B/ 188.

Przepisz do zeszytu ważne informacje do zapamiętania/ str. 188 i 189/

Przyjrzyj się przykładom na zielonym tle: jak wykonujemy upraszanie wyrażeń algebraicznych.

Wykonaj ćwiczenie C/ 190.

Spróbuj wykonać zadania: 1b, d, f, h; 2/ trzy wybrane/; 3b, d, f; 4b, d, f, h.

Środa

Temat : Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Zasoby podręcznika: zadania str. 191- 192.

Wykonaj zadania z podręcznika: 5b, d, f, h, j, l; 6a,b /trzy wybrane/; 7; 8b, d, f; 9b, d i 10/191.

Czwartek

Temat: Wyrażenia algebraiczne – ćwiczenia.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń /prześlij do sprawdzenia i oceny: czwartek/

Pozdrawiam     A. Ostrowska

 

 MUZYKA

20 -27.05.2020

Temat: Muzyka w teatrze, filmie i reklamie.

Zadania:

1.Wyjaśnia znaczenie terminów: operetka, musical, taper, teledysk, reklama, muzyka filmowa

2. Wytłumaczy, jaką funkcję pełni muzyka w filmie i reklamie

3. Wymienia tytuły słynnych operetek i musicali oraz nazwiska znanych kompozytorów (informacje internet)

4. Narysuj dowolny znak reklamowy wybranego produktu (np. Coca Cola, Pepsi, MacDonald )

5. Wysłuchaj

You Tube: : I. Kálmán - aria Graj, Cyganie z operetki Hrabina Marica,

You Tube: A. Lloyd Webber - aria Memory z musicalu Koty,

You Tube : H. Mancini, muzyka z filmu Różowa Pantera

 

 

HISTORIA

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

Temat – Sprawdzian wiadomości z działu „ Ostatnie stulecie I Rzeczpospolitej”.

Data- 26 V 2020 r. Proszę o przesłanie  najpóźniej do godziny 16.00.

Prześlij najlepiej same odpowiedzi zaznaczając, którego pytania dotyczą.

 1. Na podstawie INFOGRAFIKI za str. 190 odpowiedz na pytania:
  1. Kiedy utworzono Szkołę Rycerską?
  2. Kogo miała kształcić ww. szkoła?
  3. Jak inaczej nazywano ucznia tej szkoły?
  4. Kto głównie się w niej uczył?
  5. Do kiedy istniała?
  6. Ile osób ją ukończyło?
  7. Ile lat trwała nauka?
  8. Jakich uczono  przedmiotów?
  9. Kto był komendantem szkoły?
  10. Jak nazywał się budynek, w którym mieściła się szkoła?
 2. Odpowiedz swoimi słowami na dwa pytania do INFOGRAFIKI ze str. 201.
 3. Odpowiedz na dwa pytania do tekstu źródłowego ze str. 209 (chodzi o tekst z prawej strony, w kolorze beżowym).
 4. Określ wieki i połowy następujących dat: 2008, 453, 1000, 199. 67, 200, 6, 1250, 789, 300.

PUNKTACJA-1-5PKT., 2-2 PKT., 3-2 PKT.,4-5 PKT..

Łącznie – 14- bardzo dobra, od 13 do 12– dobra, od 11 do 9- dostateczna, od 8 do 6 dopuszczająca, od 5 do 0- niedostateczna.

Życzę powodzenia i najlepszych ocen

TEMAT- Podboje Napoleona. ( Dwie jednostki lekcyjne)

Data- 28 maja i 2 czerwca 2020 r.

Podręcznik str. 226-233

Przepisz notatkę, uzupełnij luki w tabeli, odpowiedz na pytania.

 1. Koniec rewolucji francuskiej- objęcie rządów przez 5-osobowy DYREKTORIAT.
 2. Obalenie nieudolnych rządów dyrektoriatu w wyniku zamachu stanu generała Napoleona Bonapartego.
 3. Nowy rząd- KONSULAT- Napoleon I konsulem ( 1799-1804)
 4. Poprawa sytuacji: gospodarczej, politycznej, ekonomicznej i religijnej.
 5. Kodeks Napoleona 1804 r.
 6. Koronacja Napoleona na cesarza Francji 1804 r.
 7. Wojny napoleońskie

Wpisz w puste pola tabelki odpowiednie informacje:

Data bitwy Miejsce bitwy Z kim walczył Napoleon?

Skutek dla Francji

(klęska czy zwycięstwo)

X 1805 -
XII 1805 -
1806

-

-

1807 -

Odpowiedz pisemnie na pytanie 9/231

Odpowiedz pisemnie na pytanie do mapy (*) ze str. 229- Europa w latach 1801-1812.

Prześlij do 3 czerwca 2020 r. na ocenę.

Obejrzyj film na temat podbojów Napoleona:

https://gwo.pl/podboje-napoleona-p4632

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Temat:

PIŁKA NOŻNA. ĆWICZENIA W DOMU.


OPIS ćwiczeń:
ROZGRZEWKA:
0:06 Podeszwy P-L Noga + ręcę proste przód góra 30s
0:57 Scissors P-L 30s
1:44 Scissors P-L + ręce klaśnięcie przed i za 30s

TECHNIKA:
2:37 PN podzeszwa LN wew. część stopy 30s
3:23 LN podeszwa PN wew. część stopy 30s
4:12 PN wew. przed - wew. za 30s (U12 serie x2)
5:07 LN wew. przed - wew. za 30s (U12 serie x2)
5:58 Slide Prawa Noga-Lewa Noga 30s (U12 serie x2)
6:50 Step over Prawa-Lewa noga 30s (U12 serie x2)
7:45 Podeszwa PN + podeszwa LN + zewnętrzne PN 30s (U12 serie x2)
8:45 Podeszwa PN + przetoczenie LN + stop PN 30s (U12 serie x2)

SPRAWNOŚĆ:
9:49 LN Martwy jednonóż + wyrzut kolana + ręce z piłką nad głową 10 powtórzeń
10:50 PN Martwy jednonóz + wyrzut kolana + ręcę z piłką nad głową 10 powtórzeń
11:51 Przysiady z piłką przód- góra 12-14 powtórzeń max. (U12 serie x2)
12:50 Pompki na piłce jednorącz 8-10 powtórzeń max. (U12 serie x2)
13:51 Brzuszki na napiętych mięśniach brzucha z piłką 15-20 powtórzeń max.
14:52 Zakroki w tył z piłką PN 15 powtórzeń
15:52 Zakroki w tył z piłką LN 15 powtórzeń
16:47 Przeskoki z wykrokami z piłką 12 powtórzeń
ROZCIĄGANIE 10MIN
https://www.youtube.com/watch?v=yHCZunlpK
Jak wygląda postawa piłkarska? Po co ją wykonujemy? Jakimi częściami stopy możemy prowadzić piłkę i jak udoskonalić nasze prowadzenie? Jakie przybory zastąpią piłkę? To główne pytania, na które odpowiadam w tej lekcji. Możesz nie mieć piłki przygotowanej, a po tej lekcji zrobisz ją sobie sam i nauczysz się niezbędnych elementów występujących w piłce nożnej.
Jak wygląda postawa piłkarska? Po co ją wykonujemy? Jakimi częściami stopy możemy prowadzić piłkę i jak udoskonalić nasze prowadzenie? Jakie przybory zastąpią piłkę? To główne pytania, na które odpowiadam w tej lekcji. Możesz nie mieć piłki przygotowanej, a po tej lekcji zrobisz ją sobie sam i nauczysz się niezbędnych elementów występujących w piłce nożnej. Wszystkie ćwiczenia rekomenduje wykonywać pod opieką rodzica lub osób dorosłych.


 

TECHNIKA

 

Temat- Rzuty prostokątne ćwiczenia.

Data- 26 V 2020 r.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4/44 str. oraz zadanie „SPRAWDŹ SIĘ” ze str.45.

Wykonując rzuty prostokątne pamiętaj o użyciu właściwych przyborów- dobrze zatemperowany ołówek, linijka, cyrkiel. Rysunek wykonaj dokładnie, starannie, jeśli zrobisz go w zeszycie w kratkę to linie rysunku powinny nakładać się na linie kratek zeszytowych.

Prześlij na ocenę do 2 czerwca 2020 r.

Są uczniowie, którzy do dzisiaj nie oddali planu mieszkania- robiliśmy go w szkole. Proszę jak najszybciej przesłać zaległe prace. Są to uczniowie z numerem z dziennika- 2.9.16,19.

 

PLASTYKA

 

Na facebooku Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem znajduje się regulamin, wizytówka, zgoda na udział w konkursie do wypełnienie przez rodziców , do konkursu plastycznego dla klas 6-8 pod hasłem „ Mazowsze- mnie ta ziemia od innych droższa”. Zachęcam do udziału w konkursie, gdyż nagrodą w nim jest udział w kilkudniowych warsztatach plastycznych w SP w Lucieniu, na których można się bardzo dużo nauczyć w dziedzinie malowania. Zadaniem uczestnika jest namalowanie pejzażu mazowieckiego, najlepiej w porze wiosny lub lata.

Termin dostarczenia prac mija 8 czerwca 2020 r.

Tym razem prace należy osobiście dostarczyć do GCKiTWGG w Białem lub wysłać pocztą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 391 168.

Uczniów, którzy zdecydują się brać udział w ww. konkursie proszę przed wysłaniem pracy o przesłanie do mnie zdjęcia swego dzieła, abym mogła także uwzględnić to przy ocenie.

 


 

GEOGRAFIA

 na dzień 22.05.2020 r.


Zapoznajcie się z tematem w podręczniku Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje. na str 78 - 84 oraz uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń z tego tematu na str. 54- 57. Polecam również str. 
www.epodreczniki.pl Zróżnicowanie ludnościowe i kulturowe współczesnej Europy.


 

 

MATEMATYKA

tydzień 18 maja – 22 maja

Poniedziałek

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się zapisywać wyrażenia algebraiczne.

Zasoby podręcznika str.177- 182.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie A, B i C str. 178

Jakie wyrażenia nazywamy algebraicznymi? Podaj przykłady.

Przepisz proste wyrażenia algebraiczne i ich znaczenie / kolorowe ramki -str.179/

Przepisz ważne informacje podane w chmurce / str.179.

Wykonaj zadania: 1 b,c i 2/ 179 oraz 4 i 5 str.180

 

Wtorek

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych – zadania.

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu zapisywania wyrażeń algebraicznych.

Wykonaj zadania: 4, 5, 6 str. 180 / wybierz po 4 podpunkty/ oraz 8, 9 i 12 str.181.

Rozwiąż zadania: 13( I i III); 14 a, c, e; 15a, b; 16 a, c; 17/182.

Rozwiązane zadania z tej lekcji w zeszycie prześlij do sprawdzenia /termin - wtorek/

Środa

Temat : Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Utrwalenie i powtórzenie.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z w/w tematu. Nie przesyłaj.

Czwartek

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać wartości wyrażeń algebraicznych.

Lekcja z e-podręcznika

Zasoby podręcznika: str. 185 – 187.

Przeczytaj temat na str. 185 i zapisz w zeszycie:

Jeżeli w miejsce liter występujących w wyrażeniu algebraicznym wstawimy liczby, to po wykonaniu obliczeń otrzymujemy wartość wyrażenia algebraicznego.

Przyjrzyj się przykładom na zielonym załączniku.

Przypomnij sobie, wartości jakich wyrażeń algebraicznych obliczaliśmy już wcześniej.

Podaj 2 przykłady.

Wykonaj zadania: 1b, d; 2a; 3a, c; 4a; 5a, c / 186.

 

Pozdrawiam     A. Ostrowska

 INFORMATYKA

 

20.05.2020 r.

 

Klasa Temat Internet Praca w domu
VI Rozwiązujemy problemy rachunkowe – podstawowe działania.

Komputer, arkusz kalkulacyjny

 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365.
 2. 2.Otwórz program Teams.
 3. 3.Kliknij zakładkę Zespoły w panelu bocznym.
 4. 4.Otwórz zespół Informatyka klasa 6.
 5. 5.Znajdź zadania do realizacji i wykonaj je.

 

HISTORIA

 

Temat- Utrwalenie wiadomości z tematu „ Upadek Rzeczpospolitej”.

Data- 19 V 2020 r.

Proszę o zapoznanie się z następującymi materiałami- epodręczniki.pl- „ Kościuszkę Bóg pozwolił”. Zapoznaj się z wprowadzeniem. Obejrzyj film, potem wykonaj interaktywne ćwiczenia multimedialne. Przeczytaj podsumowanie i zapoznaj się ze słowniczkiem pojęć.

 

https://epodreczniki.pl/b/kosciuszke-bog-pozwolil/PtugIdWxC

 

Do zeszytu przepisz ze słowniczka pojęcie: INSUREKCJA i KOSYNIERZY. Nie przesyłaj.

Temat- Powtórzenia wiadomości z działu „ Ostatnie stulecie I Rzeczpospolitej”.

Data- 21 V 2020 r.

Zakończyliśmy dział, który był poświęcony ostatnim latom niepodległości Polski. Do jej upadku i zniknięcia z mapy na 123 lata przyczyniły się różne powody. Z perspektywy czasu widać, że winę ponoszą nie tylko sami Polacy, ale także polityka naszych najbliższych sąsiadów.

W ramach powtórzenia wiadomości proponuję najpierw zapoznajcie się z materiałami znajdującymi się na epodręczniki.pl: wprowadzenie, film „Bajkowo o rozbiorach Rzeczpospolitej”, interaktywne ćwiczenia multimedialne, podsumowanie i słowniczek.

 

https://epodreczniki.pl/b/bajkowo-o-rozbiorach-rzeczypospolitej/P98XNE2HZ

 

Zobaczcie także wnętrza Pałacu na Wodzie w Łazienkach królewskich:

https://www.youtube.com/watch?v=OWwG3MKzzEY

 

I na koniec krótki ( 4 minuty) wykład o Konstytucji 3 maja:

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

 

Nasza kolejna lekcja będzie sprawdzianem wiedzy o ostatnim stuleciu I Rzeczpospolitej. Na przesłanie będzie ograniczony czas, więc proszę na bieżąco zaglądać na stronę szkoły lub teams.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Piłka koszykowa. Kozłowanie piłki. Rzuty do celu.


W tym odcinku zademonstruję podstawowe i średnio-zaawansowane ćwiczenia nauczające i doskonalące kozłowanie w koszykówce.


https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-G

Wykonaj ćwiczenia z piłką. Możesz użyć innej. Powtórz każde zadanie kilkukrotnie. Przygotujesz się do trudniejszych ćwiczeń.https://www.youtube.com/watch?v=-9d1XWGb3_E

Przygotowałem zestaw ćwiczeń, który pozwoli doskonalić kozłowanie jak i rzuty do celu - oczywiście w warunkach domowych.


https://www.youtube.com/watch?v=sia-VE9SN9I

 

TECHNIKA

 

Temat- Rzuty prostokątne.

Data- 19 V 2020 r.

Podręcznik str. 42-45

Rzut prostokątny pozwala na pokazanie na płaszczyźnie przedmiotu z kilku stron. Rysunek przedmiotu pokazywany jest na 3 rzutniach.

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie popatrz na ilustracje w podręczniku str. 42-ćwiczenie 2:

- rzutnia I- pokazuje przedmiot z przodu- kwadrat w kolorze żółtym

- rzutnia II- pokazuje rzut z góry- kwadrat w kolorze pomarańczowym

- rzutnia III- pokazuje rzut z boku- kwadrat w kolorze zielonym.

Jak rzutowanie wygląda w praktyce obejrzyj na filmie :

 

https://www.youtube.com/watch?v=76DqoO9wLvU

 

Możesz spróbować wykonać rzut prostokątny z ćw. 3/43. Pamiętaj, że musisz go wykonać na jednym rysunku ( w podręczniku jest ich 6 bo pokazują dla lepszego zrozumienia poszczególne etapy).

PLASTYKA

 

 

T.- TEMATY W MALARSTWIE

Data – 19 V 2020 r.

Podręcznik str. 46-51

Przepisz notatkę do zeszytu.

Ze względu na temat dzieła malarstwo możemy podzielić na:

- rodzajowe

- historyczne

- mitologiczne

- religijne

- pejzażowe

- marynistyczne

- martwa natura

- portret

- batalistyczne

- akt

- alegoryczne ( symboliczne)

- fantastyczne.

Proszę o obejrzenie filmu na temat rodzajów malarstwa:

 

https://www.google.com/search?client=opera&q=rodzaje+malarstwa+film&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

 


GEOGRAFIA

 na dzień 15.05.2020

 

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw na str.73-77 oraz uzupełnijcie zeszyt ćwiczeń

z tego tematu na str. 50-53.

 

 

MATEMATYKA

 

tydzień 11 maja – 15 maja

Poniedziałek

Temat: Działania na liczbach całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie.

Zasoby: zdalne lekcje/ gov.pl

lub podręcznik str.174 i zeszyt ćwiczeń: Sprawdź czy umiesz…

 

Wtorek

Temat: Powtórzenie wiadomości – Liczby dodatnie i liczby ujemne.

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika: Przed klasówką str. 175.

Rozwiązane zadania w ćwiczeniach prześlij do sprawdzenia i oceny /termin - wtorek/

Środa

Temat: Sprawdzian wiadomości – Liczby dodatnie i liczby ujemne.

Wykonaj zadania sprawdzianu i prześlij / termin – środa do godz. 18/

Powodzenia

 

Czwartek

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu.

Kontakt: na grupie klasy 6 na Messengerze / spotkanie o godz. 11/

Pozdrawiam :)

A. Ostrowska

 

HISTORIA

T- Upadek Rzeczypospolitej.

Data – 12 i 14 V 2020 r.

Podręcznik str. 218-224

 1. Powstanie kościuszkowskie zwane INSUREKCJĄ KOŚCIUSZKOWSKĄ

- bezpośrednią przyczyną był bunt gen. Antoniego Madalińskiego

- na czele stanął gen. Tadeusz Kościuszko, który został NACZELNIKIEM POWSTANIA

- 24 III 1794 r. – przysięga Kościuszki na rynku krakowskim rozpoczęła powstanie

- zwycięstwo pod Racławicami, dzięki włączeniu do walk KOSYNIERÓW czyli chłopów uzbrojonych w kosy

- Uniwersał połaniecki- poprzez ulżenie doli chłopa miał zachęcić do udziału w walkach ludzi z tego stanu.

- klęski w bitwach pod Szczekocinami i Maciejowicami ( Kościuszko dostał się do niewoli)

- rzeź Pragi ( dzielnica Warszawy) i koniec powstania- XI 1794 r.

2. III rozbiór Polski w 1795 r. – dokonały go Rosja, Prusy i Austria

3. Przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczpospolitej ( dokładnie przeanalizuj tabelkę ze str. 223)

 

TECHNIKA

 

Data 12 V 2020 r.

Temat- Rodzaje rysunków technicznych.

Obejrzyj poniższą prezentację i na jej podstawie wypisz do zeszytu rodzaje rysunków technicznych. NIE PRZESYŁAJ.

 

http://www.g16.ids.czest.pl/pliki-ucz/tech/rys-tech/Rodzaje_rysunkow_technicznych.pdf

 

PLASTYKA

 

Data 12 V 2020 r.

Temat- MALARSTWO I JEGO PODSTAWOWE TECHNIKI.

 

Podręcznik str.44-45.

Przepisz notatkę do zeszytu:

„Malarstwo jest dwuwymiarową dziedziną sztuki. Środkami wyrazu jest barwa i kształt, a także- światłocień, faktura i perspektywa.

Główne techniki w malarstwie to- tempera, akwarela, pastel, gwasz, olej, akryl, a także pokrewne mozaika, witraż i kolaż”.                                                            Koniecznie obejrzyjcie film na temat łatwych sztuczek malarskich. Dzięki nim w ciągu kilku chwil można stworzyć wspaniałe obrazki przy pomocy np. pędzla, palca, patyczka kosmetycznego, szczoteczki do zębów, gąbki. Spróbujcie sami swoich sił. Kto wykona w ten sposób obrazek niech prześle ( na plusa) na mojego maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.youtube.com/watch?v=tRn0yql-dXw

 

 INFORMATYKA

13.05.2020 r.

 

Klasa Temat Internet Praca w domu
VI Rozwiązujemy problemy rachunkowe i obliczeniowe – tabliczka mnożenia i nie tylko.

Komputer, arkusz kalkulacyjny

 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365.
 2. 2.Otwórz program Teams.
 3. 3.Kliknij zakładkę Zespoły w panelu bocznym.
 4. 4.Otwórz zespół Informatyka klasa 8.
 5. 5.Znajdź zadania do realizacji i wykonaj je.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat:
Podania i przyj
ęcia piłki. Technika gry bramkarza.

Poniżej proponuję kilka filmików z zakresu piłki nożnej. Możesz wykonać wszystkie zadania, ale jeżeli niektóre sprawiają trudność . to .pomiń je.

9. Piłka nożna Wykonaj ćwiczenia z piłką https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY

https://www.youtube.com/watch?v=LGgg40FTOGA
10. Piłka nożna: Podania i przyjęcia piłki zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy.

https://www.youtube.com/watch?v=THL2eiuxpNg
11. Piłka nożna - Strzał do bramki.

https://www.youtube.com/watch?v=9KpAOY-N3zU
12. Technika gry bramkarza – wykonaj zaproponowane ćwiczenia

https://www.youtube.com/watch?v=bKTLyAT47Tk

https://www.youtube.com/watch?v=0oVeYXdhy0Y

https://www.youtube.com/watch?v=FpG6VrSHqe4

 

 


 

GEOGRAFIA

dzień 08.05.2020

Napiszcie kartkówkę z rozdziału Podział polityczny Europy. Uczniowie z

numerem parzystym w dzienniku lekcyjnym piszą grupę A, z nieparzystymi

piszą grupę B. Powodzenia

 

pobierz kartkówkę _plik WORD

 

JĘZYK POLSKI

 

Termin realizacji 5 maja do 8 maja 2020 r.

Wtorek

Temat: Oglądamy film Spona na podstawie książki Edmunda Niziurskiego pt. Sposób na Alcybiadesa.

Obejrzyj film na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2C1kMtPMxtk

Podaj główne informacje na temat filmu: reżyseria , scenariusz , muzyka, obsada aktorska

Środa

Temat : Piszemy recenzję filmu

Napisz z jakich części składa się recenzja?

Napisz recenzję filmu pt. Spona Jakie zauważyłes różnice między filmem a książką?

Czwartek

Temat: Różne rodzaje muzeów

Napisz, jakie rodzaje muzeów można spotkać we współczesnych czasach

. Wiadomości na str.158 i 159

Wykonaj polecenie 1 str 160

Dla chetnych Polecenie 2 str.160

Piątek

Temat: Jak wyrażamy oczekiwania?

Co to jest perswazja?

Jakich wyrazów użyjesz , aby wyrazić:prośbę, obietnicę, żądanie, rade, propozycję, grożbę, ostrzeżenie czy zakaz ?

Wiadomości ze str. 166 i 167

Wykonaj polecenie 2 ze str. 168

Dla chętnych :Polecenie 5 str. 168

Proszę czytać książkę z lektury pt. Feliks ,Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.

Omawiamy za dwa tygodnie

 

MATEMATYKA

 

tydzień 5 maja- 8 maja

Wtorek i   Środa

Temat: Mnożenie i dzielenie.

Zasoby podręcznika: str. 172 – 174.

Notatka w zeszycie:

1. Jak oblicza się iloczyny:

Iloczyn liczby naturalnej przez -1, to liczba do niej przeciwna,

np. 5 * (-1) = -5.

Tak samo iloczyn dowolnej liczby przez -1, to liczba do niej przeciwna,

np. (-5) * (-1) = 5.

Przykłady: 2* 2,5 = 5;               (-2)* (-2,5) = 5;   / iloczyn dodatni/

                 2 * (-2,5) = -5;         (-2) * 2,5 = -5;   / iloczyn ujemny/

Dokończ zdania / patrz str. 172/

Gdy mnożymy dwie liczby o jednakowych znakach, ….

Gdy mnożymy dwie liczby o różnych znakach, ….

Gdy mnożymy liczbę przez 0,…. .

Sprawdź / na przykładach/, jaki znak ma:

- iloczyn parzystej liczby czynników,

- iloczyn nieparzystej liczby czynników.

Rozwiąż grafy – ćwiczenie A/ 173

2. Jak oblicza się ilorazy:

Jeśli 2 * (-2,5) = -5   to -5 : (-2,5) = 2;

Jeśli -2 * 2,5 = -5   to -5 : 2,5 = -2;     jeśli -2 * (-2,5) = 5 to   5 : ( -2,5) = -2.

Dokończ zdania / patrz str. 173/

Gdy dzielna i dzielnik mają jednakowe znaki, ….

Gdy dzielna i dzielnik mają różne znaki, …..

Gdy liczbę 0 dzielimy przez jakąś liczbę różną od 0, to …. .

Rozwiąż zadania z podręcznika: 1/ 173 , 3 i 6/174.

Czwartek

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb – ćwiczenia.

Zasoby: zeszyt ćwiczeń / Mnożenie i dzielenie liczb - od str. 68/

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Prace w zeszycie ćwiczeń prześlij do sprawdzenia i oceny / czwartek/

Uwaga: planowany sprawdzian – 13.05.2020r./ wtorek/

Powodzenia

 

MUZYKA

 

 (06.05.2020 – 13.05.2020)

Temat: INSTRUMENTY DĘTĘ

Zadania:

1. Wyjaśnij pojęcia: instrumenty dęte, zespół kameralny, combo, big band

2. Wymień instrumenty dęte grupując na:

instr. dęte drewniane

instr. dęte blaszane

instr. dęte miechowe

4. Posłuchaj w Internecie

You Tube – Szewczyk – tabulatura Jana z Lublina

You Tube – J.S. Bach – Badinerie z Suity Orkiestrowej h-moll (flet)

You Tube – W. A. Mozart – Koncert A – dur na klarnet i orkiestrę (klarnet)

You Tube – Polka Lato z radiem (Polka Dziadek) (klarnet)

You Tube – Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe Theme from Mission (obój)

You Tube – Edward Grieg – W Grocie Króla Gór z I suity Peer Gynt (fagot)

You Tube – Glenn Miller – In The Mood (saksofony)

You Tube – J. F Haendel – Suita d – dur na trąbkę i organy Cz I Uwertura (trąbka)

You Tube – W. A. Mozart – Koncert Es- dur na róg i orkiestrę Cz III Rondo Allegro Vivace (róg)

You Tube – Astor Piazzola – Libertango (akordeon)

You Tube – J. S. Bach – Toccata i fuga d-moll (organy)

 

INFORMATYKA

 

06.05.2020 r.

 

Klasa Temat Komputer Internet Załączniki Praca w domu
VI Wprowadzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym. Laptop Internet
 1. 1.Zaloguj się na szkolną platformę cyfrową Office 365:

https://www.office.com/

 

Proszę się zalogować na platformę Office365 i odszukać w Microsoft Teams zespół Informatyka klasa 6

 

WYCHOWANIA FIZYCZNE

 

Jak prawidłowo uprawiać ćwiczenia rozciągające?


Pamiętając o podstawowych zasadach ćwiczeń rozciągających, stretching jest całkowicie bezpieczny i skuteczny:
do granicy bólu – ćwiczenia rozciągające nie powinny sprawiać bólu; prawidłowe uczucie, jakie wzbudza rozciąganie to wrażenie ciągnięcia, rozciągania i napinania; ból jest wskazaniem do przerwania ćwiczeń rozciągających;
przy wolnym tempie – pozycje i ruchy ćwiczeń rozciągających należy wykonywać dokładnie i powoli stopniowo zwiększając zakres ruchomości;
gdy pilnujemy oddechu – podczas ćwiczeń rozciągających należy pracować oddechem; wyróżnia się również ćwiczenia z fazą bezdechu;
gdy mamy zapewnione poczucie bezpieczeństwa – strefa ćwiczeń sprzyja jakości treningu fizycznego i komfortu psychicznego;
gdy pamiętamy o rozgrzewce – ćwiczenia rozciągające na nierozgrzanych mięśniach mogą prowadzić do mikrourazów i uszkodzeń strukturalnych jego włókien; rozgrzewka wstępnie przygotowuje cały organizm;
gdy stosujemy je na zakończenie treningu – ćwiczenia rozciągające powinny być zakończeniem każdej aktywności fizycznej, bowiem uspokajają i rozluźniają zmęczone mięśnie; ćwiczenia rozciągające przedłużają efekty właściwego treningu.
Ćwiczenia rozciągające to skuteczna metoda treningu poprawiająca ogólną sprawność fizyczną poprzez rozwój najważniejszych cech motorycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k

https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4

Temat: Ćwiczenia cardio w domu


Trening kardio w domu jest tak samo efektywny jak trening na siłowni. Zaproponowany przez nas zestaw ćwiczeń pozwoli poprawić kondycję, wytrzymałość organizmu i spalić zbędną tkankę tłuszczową, a co za tym idzie - pozbyć się zbędnych kilogramów. Sprawdź, jak zrobić trening kardio w domu.

Trening cardio w domu to doskonała alternatywa dla osób, które nie chcą lub nie mogą ćwiczyć na siłowni czy w klubie fitness. Aby ćwiczenia cardio przyniosły wymarzony efekt, trzeba odpowiednio dostosować czas ich trwania (wszystkie ćwiczenia powinny zająć ok. 30-40 minut), intensywność (umiarkowana) oraz częstotliwość (powinny być powtarzane 3 razy w tygodniu, ale nigdy dzień po dniu).


Kilka przykładów ćwiczeń do wykonania w domu:


https://www.youtube.com/watch?v=phGucolPW6s
https://www.youtube.com/watch?v=vUhA1RHcCxs
https://www.youtube.com/watch?v=kxzatMoWKA8

HISTORIA

 

Data – 7 V 2020 r.

Temat – II rozbiór Polski 1793 r.

Podręcznik str. 211-217

1.Jaki był stosunek do konstytucji 3 V ( uzupełnij na podstawie tekstu str. 211-212) NIE PRZESYŁAJ

-mieszczan- …………………………………………………………………………………………………………………………

- magnatów- …………………………………………………………………………………………………………………………

- Austrii- …………………………………………………………………………………………………………………………

- Prus- …………………………………………………………………………………………………………………………

- Rosji- …………………………………………………………………………………………………………………………

2.Konfederacja targowicka 1792 r.

- udanie się części polskich magnatów do carycy Katarzyny II z prośbą by obaliła Konstytucję 3 V.

-ogłoszenie konfederacji w miasteczku Targowica w maju 1792 r.

- pomoc Katarzyny dla „ skonfederowanego narodu” poprzez wysłanie wojsk i zaczęcie wojny.

- zwycięskie bitwy Polaków- Zieleńce ( dowodził książę Józef Poniatowski- bratanek króla) i Dubienka ( dowodził gen. Tadeusz Kościuszko).

-przystąpienie króla do targowicy zakończyło wojnę.

3. Traktat rozbiorowy

- odwołanie Konstytucji 3 V

- podział ziem Polski między Rosję i Prusy w 1793 r.

- ostatni sejm Rzeczpospolitej – Grodno 1793 r.- zatwierdzenie rozbioru.

Obejrzyj filmiki na temat uchwalenia konstytucji 3 V i konsekwencji z tym związanych:

https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos

https://www.youtube.com/watch?v=aNDPrIxp-e4

 

TECHNIKA

Data- 5 V 2020 r.

Temat- Co to jest rysunek techniczny?

Temat znajdziecie w podręczniku do techniki na stronach- 40-41.

Notatka do przepisania: Rysunek techniczny stosują m.in. architekci, technicy, inżynierowie. Obowiązują w nim ustalone zasady i normy.

Obejrzycie krótki film na ten temat:

https://www.youtube.com/watch?v=pRNyYCo84zM

Ważne informacje na temat rysunku technicznego znajdziecie w prezentacji:

https://slideplayer.pl/slide/10470583/

 

 

PLASTYKA

Data 5 V 2020 r.

 

RODZAJE RYSUNKU

Podręcznik str. 38-42.

Przepisz do zeszytu:

„Rodzajami rysunku są:

- szkic czyli najprostszy rysunek, często zarys dzieła :

- studium z natury:

- rysunek techniczny.

Rysunek był szczególnie potrzebny w czasach kiedy nie znano jeszcze aparatów fotograficznych.

Technika rysunkowa jest podstawą karykatury i komiksu”.

Jedną z metod rysowania jest rysowanie wg schematów, przedstawiam wam propozycje 3 łatwych rysunków. Wybierzcie jeden i postarajcie się wykonać go idealnie taki sam. Możecie narysować go w zeszycie do plastyki. Można go też pokolorować i przysłać do pokazania, choć nie jest to obowiązkowe, tylko dla chętnych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0lLt666PLc

https://www.youtube.com/watch?v=JVgJGl2mMfI

https://www.youtube.com/watch?v=9D_PQ72614Y

 


 

Read More

 

 

Uwaga Uczniowie!

Proszę logować się do zespołów dedykowanym zajęciom z matematyki, informatyki, fizyki oraz innych z przedmiotów

na platformie Microsoft Teams i realizować przypisane zagadnienia.

 

 CHEMIA

 

tydzień 22 czerwca – 26 czerwca

Poniedziałek

Temat: Wodorotlenek wapnia.

Cele: Poznanie sposobów otrzymywania, właściwości oraz zastosowań wodorotlenku wapnia

Zasoby podręcznika: temat 37/str. 216- 218/.

Na podstawie podręcznika napisz notatkę w zeszycie. Notatka w zeszycie powinna zawierać informacje:

- Jak otrzymać wodorotlenek wapnia?/ Dośw. 34: schemat, obserwacje i wnioski/

- Jakie właściwości ma wodorotlenek wapnia?

- Jakie produkty powstają w wyniku przeróbki wapieni?

- Jakie zastosowania ma wodorotlenek wapnia?

*Wykonaj zadania 3 i 4 str. 218.

Warto obejrzeć filmik z Dośw.34 na stronie docwiczenia.pl; kod: C78C61

Uwaga uczniowie: zeszyty do chemii z klasy 7 będziecie kontunuować w klasie 8 - obowiązkowo!!!

Środa

Temat: Co warto zapamiętać z chemii w klasie siódmej?

Zwróć uwagę na wiadomości z ostatniego działu i sprawdź, czy masz dobrze wykonane notatki.

Od tych wiadomości rozpoczniemy naukę chemii w klasie ósmej.

Pozdrawiam :)   Anna Ostrowska

 


 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Poniżej 10 zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Przeczytaj i wykonaj wszystkie zadania, następnie dokonaj wyboru kierunku kształcenia – wyboru szkoły ponadpodstawowej.

 1. I.Praca, zawód, kariera zawodowa.
  1. Przeczytaj definicje.

Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja. Zawód potwierdza się dyplomem, świadectwem lub innym określonym w prawie dokumentem.

Praca –