WSO SP
Pamiętamy o bohaterach Naszej szkoły
Pasty i szczoteczki dla dzieci z Czadu
Świąteczna paczka 2018 r.
79. rocznica rozstrzelania w Woli Łąckiej
Niepodległa godz. 11.11
Wolność kocham i rozumiem wolności oddać nie umiem
Dzień Babci i Dziadka
Święto Szkoły - Wola Łącka
Dzień Dobrych Uczynków
Dzień Dobrych Uczynków
Święto Szkoły - Wola Łacka
Święto Szkoły - akademia
Akademia z okazji 11-listopada
Ślubowanie pierwszaków
Samolotowa wycieczka do Trójmiasta
Wycieczka nad morze

Aktualności

 • Bądźmy godni ich pamięci

     1 grudnia to bardzo ważny dzień dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie. Szczególnie w tym roku, bo przypada w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości. Od 8 lat nasza placówka z dumą nosi imię Bohaterów 1 grudnia 1939 r. jak co roku upamiętniliśmy ten dzień oddając hołd i składając kwiaty w miejscu kaźni bestialsko zamordowanych Bohaterów Woli Łąckiej.
     Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali swoje talenty w programie słowno-muzycznym, poświęconym wydarzeniom sprzed 79 lat.
W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Bądźmy godni ich pamięci”, z dumą możemy powiedzieć, że nasza placówka wypełnia to zadanie – pamięta. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium, władz gminy, miasta, powiatu, Kombatanci, radni, sołtysi, rodzice, mieszkańcy Emilianowa i okolicznych wsi.

 

Read More

Harmonogram Dyżurów Świetlicy

 

LP. Godziny Poniedziałek KL. Wtorek KL. Środa KL. Czwartek KL. Piątek KL.
1. 730-830 Ewa Krzewicka PD Ewelina Lewandowska PD Adam Krawczyk PD Ewelina Lewandowska PD Ewa Krzewicka PD
2. 1110-1210 Ewelina Lewandowska  
  Ewelina Lewandowska  
 
 
3. 1210-1310

Ewelina Lewandowska

 

Ewelina Lewandowska

Adam Krawczyk

 

Ewelina Lewandowska

 
 
 
4. 1310-1410

Ewelina Lewandowska

 

Ewelina Lewandowska

 

Ewelina Lewandowska

 

Ewelina Lewandowska

  Ewelina Lewandowska  
5. 1410-1510

Ewelina Lewandowska

Adam Krawczyk

 

Ewelina Lewandowska

Adam Krawczyk

 

Ewa Krzewicka

Ewelina Lewandowska

 

Ewelina Lewandowska

Adam Krawczyk

 

Ewelina Lewandowska

Adam Krawczyk

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

GIMNAZJUM W EMILIANOWIE

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych
( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1


1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest to zbiór zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania ucznia obowiązujących w szkole i nastawionych na wspieranie rozwoju ucznia.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem, który opisuje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomów i postępów w zachowaniu oraz opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
- precyzuje sposób formułowania tych opinii w postaci oceny;
- pomaga uczniom w planowaniu swojego rozwoju i motywuje ich do dalszej pracy;
- dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia ( zawiera stosowne procedury);
- umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z:
- Rozporządzeniem MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenie egzaminów w szkołach publicznych;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenie egzaminów w szkołach publicznych;
- podstawą programowa,
- statutem szkoły.
-
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć lekcyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania
3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 2


1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych średnich i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na oceny roczne opracowują wszyscy nauczyciele w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania. Wymagania na oceny muszą być zgodne z przyjętym w szkole systemem oceniania.
2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danej dziedziny edukacyjnej lub:
c. jest twórczy i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, uczestniczy w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych, gdzie osiąga znaczne sukcesy.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej;
b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, nie opanował jej na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
b. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a. ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w ciągu dalszej nauki;
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej;
b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;
c. ocena niedostateczna musi być uzasadniona w formie opisowej.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymogach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, kryteriach wymagań na oceny oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
4. W zależności od specyfiki przedmiotu wymagania na poszczególne oceny odnoszą się do:
a. do działu programowego;
b. semestru;
c. roku, o czym nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia.
5. Różnorodne formy i narzędzia oceny opracowują nauczyciele przedmiotu i informują o nich uczniów i rodziców na pierwszych zajęciach.
NARZĘDZIA POMIARU
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
a) prac klasowych,
b) sprawdzianów,
c) prac domowych,
d) odpowiedzi ustnych,
e) ćwiczeń, doświadczeń,
f) prac długoterminowych, projektów, rozprawek i projektów,
g) rozwiązywanie problemów
h) obserwacji uczniów poprzez
- przygotowanie do lekcji
- aktywność,
- pracę w grupie,
- ćwiczenia praktyczne.

 

§ 3


Zasady oceny zachowania
1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.(podpis rodzica na liście obecności zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym świadczy o zapoznaniu się z w/w zasadami).
2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności:
a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
c. dbałość ucznia o piękno mowy ojczystej oraz honor i tradycje szkoły.
d. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
e. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
f. okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali :
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a. oceny z zajęć edukacyjnych,
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem (patrz : tryb ustalania oceny nagannej)
5. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien poznać opinię o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia
6. Oceną wyjściową z zachowania na początku roku szkolnego jest ocena dobra, bez względu na to, jaką ocenę uzyskał uczeń w poprzednim roku szkolnym. W indywidualnych przypadkach wychowawca może przyjąć tę zasadę na początku drugiego semestru.
6.1. Uczeń uzyskuje daną ocenę z zachowania, jeśli spełnia 2/3 jej kryteriów. Jeśli uczeń nagminnie łamie jeden z punktów kryteriów ocen z zachowania, uznaje się za uzasadnione obniżenie mu oceny o jedną w skali ocen, w stosunku do tej, która miał otrzymać.
6.2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
- spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto
• wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
• z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach
• jest aktywny w życiu klasy, szkoły
• dba o mienie, honor i tradycje szkoły
• dba o piękno mowy ojczystej
• zachowuje się godnie i kulturalnie
• zawsze postępuje etycznie, nie kłamie,
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• okazuje szacunek innym osobom
• chętnie pomaga słabszym w nauce
• wykazuje się inicjatywa w szkole i poza nią.

8. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który:
- spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto
• bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie, szkole
• bierze udział w konkursach i zawodach
• jest aktywny w życiu klasy, szkoły, jest uczynny i pomocny
• dba o mienie, honor i tradycje szkoły
• dba o piękno mowy ojczystej
• zachowuje się godnie i kulturalnie
• postępuje etycznie, nie kłamie
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
9. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• nie sprawia trudności wychowawczych
• ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności
• nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia
• jest koleżeński i życzliwy
• nie używa wulgaryzmów
• na uroczystościach szkolnych jest zawsze ubrany zgodnie z regulaminem szkoły, w dni powszednie nosi stosowny strój
• zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych
• wywiązuje się z powierzonych obowiązków
• nie spóźnia się na lekcje
• zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwa
• zawsze zmienia obuwie
• uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy klasy, w której jest realizowany obowiązkowy projekt edukacyjny).
10. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:
• nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej
• nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia
• nie zawsze zachowuje się odpowiednio
• nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie
• przejawia niewłaściwą kulturę językową (czasami przeklina)
• nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się
• nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia
11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
• naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej
• zachowuje się nieodpowiednio (często)
• przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania
• arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów
• nie okazuje szacunku symbolom szkoły
• nie dba o mienie szkoły i osób
• nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• przejawia agresję słowną i fizyczną
• prowokuje sytuacja konfliktowe.
12. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
• naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej
• zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie
• poprzez swoje postępowanie zagraża swojemu bezpieczeństwu oraz innych osób
• notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki
• używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy
• samowolnie opuszcza teren szkoły (wagaruje)
• dopuszcza się kradzieży
• jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także osób dorosłych.

Tryb ustalania oceny nagannej z zachowania
1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca po uzyskaniu opinii pozostałych nauczycieli i uczniów danej klasy oraz po dokonaniu samooceny przez zainteresowanego ucznia.
2. Wystawienie uczniowi pierwszej nagannej oceny rocznej z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. Jest jednak sygnałem dla rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności podjęcia wspólnych działań mających na celu uświadomienie uczniowi jego błędów w zachowaniu i doprowadzenie do systematycznej poprawy jego zachowania.
3. Jeżeli zabiegi te odniosą minimalny skutek lub okażą się bezskuteczne, tj. w zachowaniu ucznia nie będzie żadnej poprawy, wychowawca klasy wystawia uczniowi naganną ocenę z zachowania.
4. Jeśli pomimo podejmowania wobec uczniów różnorodnych działań wychowawczych, w następnym roku szkolnym zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie, wówczas trzecia z kolei naganna ocena zachowania ucznia będzie jednoznaczna z brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły przez ucznia.


§4

 

Ocenianie bieżące
1. Bieżące ocenianie odbywa się w stopniach szkolnych – skala 1-6.
2. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-‘’.
3. Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w dzienniku lekcyjnym i w kartach pracy ucznia.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń dostaje do wglądu na lekcji. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu pisemne prace swoich dzieci podczas konsultacji lub zebrań klasowych.
6. Inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia (testy, kartkówki, zadania dodatkowe, ocena zadania domowego) jest udostępniona uczniowi i przekazana do wglądu rodzicom.
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
8. W szkole obowiązują następujące zasady dotyczące prac pisemnych:
a) w tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe (kontrolne) podsumowujące działy, o których uczeń będzie poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem, a termin pracy zostanie wpisany do dziennika;
b) w tygodniu mogą odbyć się dwa sprawdziany obejmujące część działu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku;
c) w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian;
d) krótki sprawdzian, tak zwana „kartkówka” kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy domowej i nie dotyczą jej ograniczenia wymienione w punktach a i b;
e) każdą pracę kontrolną powinna poprzedzić lekcja powtórzeniowa, która określa treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą lub podane przez nauczyciela problemy do powtórzenia ułatwiające uczniom przygotowanie się do pracy klasowej;
f) sposób oceniania prac kontrolnych, sprawdzianów, testów- uzyskane punkty w przeliczeniu na procent poprawnych odpowiedzi- wg przyjętej zasady
% poprawnych odpowiedzi Uzyskany stopień
0 –35% niedostateczny
36 – 55% dopuszczający
56 – 75% dostateczny
76 – 90% dobry
91 – 100% bardzo dobry

• ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeśli uzyska minimum 95% poprawnych odpowiedzi i odpowie poprawnie na pytania dodatkowe z poziomu wykraczającego sprawdzany zakres materiału – pytania na ocenę celującą nie muszą wchodzić w skład każdej pracy kontrolnej, sprawdzianu, testu.

9. Uczestnictwo ucznia na zapowiedzianych lekcjach obejmujących kontrolę wiedzy i umiejętności jest obowiązkowe. Nieobecność może być usprawiedliwiona na podstawie zwolnienia lekarskiego, usprawiedliwienia rodziców i z powodu dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą.
10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo do zaliczenia pisemnej pracy kontrolnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
11. Uczeń, który nie był obecny na pracy kontrolnej (nieobecność jednodniowa lub nieusprawiedliwiona) zobowiązany jest do zaliczenia danego materiału programowego na pierwszej lekcji po pracy kontrolnej.
12. Uczeń ma prawo do poprawy pracy kontrolnej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej przeprowadzenia. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną i wpisaną w dziennik lekcyjny.
13. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty ich napisania.
14. Na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programów nauczania.
15. Każdy nauczyciel zobowiązany jest o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
17. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
18. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
19. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.


§ 5

 

Śródroczne ocenianie uczniów
1.Ocenianie śródroczne odbywa się na zakończenie każdego semestru. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej są bieżące oceny wystawione w dzienniku szkolnym.
Obowiązkiem rodziców jest bieżące zapoznanie się z ocenami dziecka i proponowaną oceną śródroczną zapisaną w karcie ocen ucznia.
2. Uczeń nieobecny na zajęciach ma prawo i obowiązek poddania się indywidualnej formie kontroli i uzyskania oceny, jednak nie później, niż do ostatniego terminu wystawiania oceny śródrocznej, na zasadach określonych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
3. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej, ocenę uzyskaną z poprawy nauczyciel wpisuje do dziennika, poprawa oceny odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

§ 6

 

Roczne (semestralne) ocenianie uczniów
1. Roczne ocenianie uczniów uwzględnia wyniki uczniów uzyskane w obu semestrach.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć W-F i informatyki w jednym semestrze, ocena roczna odpowiada ocenie śródrocznej w semestrze, w którym uczeń uczestniczył w zajęciach. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć W-F, informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach. W przypadku takiego zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się "zwolniony".

 

§ 7

 

Klasyfikowanie śródroczne
1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu I semestru.
2. Na zakończenie semestru uczeń klasy I-III może otrzymać jedną z poniższych ocen:
• celująca - 6
• bardzo dobra - 5
• dobra - 4
• dostateczna - 3
• dopuszczająca - 2
• niedostateczna - 1
Śródroczne oceny klasyfikacyjne mogą być zróżnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków "+" i "-".
3. Klasyfikowanie śródroczne, począwszy od klasy I polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w § 6 pkt. 2 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w § 2 pkt. 5.
4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne uwzględnione w szkolnym planie nauczania kończą się ich zaliczeniem lub otrzymaniem przez uczniów ocen klasyfikacyjnych na ogólnie przyjętych zasadach, o powyższym decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
7. Klasyfikacja roczna w klasach I –III szkoły polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Klasyfikowanie końcowe, począwszy od klasy I, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w § 6 pkt. 2 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w § 2 pkt. 5.
9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy I, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z
10. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
11.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
12. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wychowawców klas zobowiązani są powiadomić na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych, co rodzic (opiekun prawny) powinien potwierdzić podpisem, wg ustalonego wzoru - zał. nr 1.
13. Na 10 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (dzienniczek ucznia) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
14. O przewidywanym nieklasyfikowaniu z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na 10 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał z zajęcia edukacyjnego ocenę niedostateczną, co daje podstawę do stwierdzenia, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuację nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu, (z którego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną) razem z wychowawcą klasy ustala formy oraz dalszy kierunek pracy, które w miarę możliwości stworzą uczniowi szansę uzupełnienia powstałych braków edukacyjnych.
16. O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę klasy najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej oraz umieszcza tę informacje o nieklasyfikowaniu ucznia.
17. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się z wpisami nauczyciela lub wychowawcy umieszczonymi w zeszytach przedmiotowych ucznia lub podanych w formie pisemnej przyjętej przez wychowawcę.
18. O dokonanych wpisach o możliwości nieklasyfikowania wychowawca w sposób zbiorczy informuje dyrektora szkoły w terminie 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wg wzoru – zał. nr 2.
19. Wpisu ocen klasyfikacyjnych w dzienniku lekcyjnym dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia i wychowawcy klas najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.
20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
21. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na wniosek swój lub rodziców (prawnych opiekunów), złożony pisemnie do dyrektora szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu, przypadający w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych danego semestru, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
22. Na umotywowaną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
23. Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi zdawać egzamin klasyfikacyjny /egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych/.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w następującym trybie:
a. prośbę o umożliwienie zdania egzaminu klasyfikacyjnego składa na piśmie uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) do dyrektora szkoły, na co najmniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
b. egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ciągu 7 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
c. w wyjątkowych sytuacjach (przewlekła choroba, pobyt poza granicami itp.) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w późniejszym terminie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego;
d. termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor szkoły.
e. dyrektor szkoły w ciągu 2 dni od daty złożenia prośby powołuje komisję w składzie:
• dyrektor – jako przewodniczący,
• dwóch egzaminatorów poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania ( w tym nauczyciel uczący w danej klasie),
• przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
f. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) w charakterze obserwatorów;
g. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem następujących zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;
h. pytania (ćwiczenia, zadania) egzaminacyjne ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie) w porozumieniu z drugim egzaminatorem. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych odpowiednio w § 1 pkt. 2;
i. na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala (w różnicy zdań – większością głosów w głosowaniu jawnym) stopień według skali stopni wymienionych odpowiednio, w § 6 pkt. 2;
j. z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1. 1. skład komisji,
2. termin egzaminu,
3. wynik egzaminu oraz ustalony stopień
4. 4. zadania egzaminacyjne.
Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
k. od stopni ustalonych przez komisję nie przysługuje odwołanie o wynikach egzaminu klasyfikacyjnego uczeń jest informowany przez przewodniczącego komisji, bezpośrednio po jego zakończeniu i ustaleniu oceny. Uczeń ma obowiązek przekazać powyższą informacje rodzicom (prawnym opiekunom). Informacja powyższa ma formę pisemną według wzoru zał. nr 3.
l. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o wyznaczenie terminu dodatkowego, jednak nie później niż w drugim tygodniu po zakończeniu semestru.
2. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji semestralnej, jeśli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin uzupełnienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego semestru.

EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach (np. trudna sytuacja rodzinna, choroba, wypadek losowy itp.) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej oraz pisemnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, techniki i informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji;
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, – jako egzaminujący;
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia, – jako członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii komisji egzaminacyjnej i wychowawcy klasy może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są kontynuowane w następnej klasie.

 

§ 8

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen rocznych (semestralnych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od oceny klasyfikacyjnej wystawionej przez nauczyciela przedmiotu, jeżeli nie odzwierciedla ona (w opinii rodziców lub ucznia) faktycznego stopnia przyswojenia przez ucznia wiadomości i umiejętności.
2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał niedostateczną ocenę okresową (roczną) z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną (umotywowaną) prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
4. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).
5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel danego przedmiotu uczący ucznia, – jako egzaminator;
c. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, – jako członek komisji.
6. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:
a. przedstawiciel rady rodziców na wniosek rodziców ucznia;
b. doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora;
c. wychowawca klasy;
7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt., 5. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły).
8.Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika i informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
9. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
10. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a. podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;
b. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
11. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony wynik.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
13. Od ustalonego przez komisję stopnia nie przysługuje odwołanie.

Warunki i tryb odwoławczy od oceny zachowania ucznia
1. Nie później, niż na dziesięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca informuje uczniów ustnie o przewidywanych ocenach zachowania.
2.Ocenami obniżonymi są : nieodpowiednie i naganne ,o nich wychowawca informuje rodziców na piśmie na dziesięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3.Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić nie później niż na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest nieadekwatna do zachowania ucznia.
4.Do rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
• dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji;
• wychowawca klasy ;
• wskazany przez wnioskodawców nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie ;
• przedstawiciel samorządu szkolnego ;
• przedstawiciel klasowej rady rodziców .
a. komisja zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami i ustala, w drodze głosowania, propozycję oceny zachowania ;
b. ustalona przez komisję propozycja oceny zachowania przedstawiana jest wychowawcy klasy, który podejmuje ostateczną decyzję
c. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
• skład komisji;
• termin posiedzenia komisji;
• ustaloną propozycję oceny zachowania wraz z uzasadnieniem.
d. w wyniku działań odwoławczych ocena roczna może zostać utrzymana lub podwyższona. Dyrektor szkoły informuje ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku procesu odwoławczego.
e. od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania w wyniku w/w procesu nie przysługuje ponowne odwołanie.

 

§ 9

 

PROMOWANIE UCZNIÓW
1. Uczeń klasy I – III gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §6 pkt 26.
2. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniają specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał najwyższą średnią oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje tytuł Prymusa szkoły.

Projekt edukacyjny
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który musi być zrealizowany najpóźniej w drugiej klasie.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o którym mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 10

 

UKOŃCZENIE GIMNAZJUM
1. Uczeń kończy gimnazjum:
2) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.3;
3) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego /warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy/
2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§10

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY
1. W klasie III uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego, który sprawdza poziom opanowania:
a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,
b) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
c) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
2. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się, jako przedmiotu obowiązkowego.
3. W przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
4. Deklaracje, o której mowa w ust. 2 i 3 składa się nie później ni5 do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
5. Informacje o języku obcym, z zakresu, którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy uczniów zwolnionych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
6. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadzane są w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, bądź innej specjalistycznej (spełniającej warunki, o których mowa w odrębnych przepisach).
8. Opinia powinna być wydana, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie wcześniej niż po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej. Rodzice (prawni opiekunowie) przekazują opinie do szkoły najpóźniej do 15 października.
9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o ich stanie zdrowia, wydanego przez lekarza.
10. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
11. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego lub jego części na podstawie zaświadczenia przedłożonego przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, stwierdzającego uzyskanie odpowiedniego tytułu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, w ustalonym terminie lub przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
13. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, w terminie do 20 sierpnia danego roku, uczeń powtarza ostatnia klasę oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym.
14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
15. Wynik egzaminu gimnazjalnego, nie wpływa na ukończenie szkoły, nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.
16. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, regulują odrębne przepisy.


§ 11

 

Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci
1. W gimnazjum dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) Kontakty bezpośrednie:
• Zebranie ogólnoszkolne;
• Zebranie klasowe;
• Indywidualne rozmowy (np. podczas dyżurów nauczycielskich);
• Zapowiedziana wizyta w domu ucznia.
2) Kontakty pośrednie:
• Rozmowa telefoniczna;
• Internetowa strony WWW: www.emilszkola.pl
• Korespondencja listowna (z uwagami, z gratulacjami);
• Adnotacja w zeszycie przedmiotowym;
2. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
3. Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o:
a) bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych,
b) szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania,
c) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
d) zasadach oceny zachowania.
e) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.
Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.
5. Na dziesięć dni przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (przedmiotów, bloków przedmiotowych) i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie adnotacji w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku ucznia lub ustnie za pośrednictwem ucznia. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym, należy poinformować listownie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na cztery tygodnie przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych.

 

§ 12


TRYB ODWOŁAWCZY OD OCEN WYSTAWIONYCH NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCEGO TRYBU USTALANIA TEJ OCENY
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, co do trybu wystawiania oceny.
a. zgłaszający winni wskazać na piśmie (w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych), które przepisy prawa dotyczące trybu wystawiania oceny zostały naruszone.
b. zastrzeżenia rozpatruje dyrektor szkoły, po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminie 14 dni od zarejestrowania zgłoszonych zastrzeżeń.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obniżenie wymagań edukacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, regulują odrębne przepisy.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to jest on zobowiązany zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
3. Wychowawca udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Opinie lub orzeczenia wydane przez tę poradnię są wiążące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie obniżają uczniom wymagania edukacyjne.
4. Dla uczniów uzdolnionych i niepełnosprawnych, dyrektor szkoły zapewnia realizację indywidualnego toku nauki lub programu nauczania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych jest uzależnione od zgody organu prowadzącego.
6. Motywowanie uczniów do rzetelnego spełniania obowiązku szkolnego reguluje Statut szkoły w dziale "Uczniowie " poprzez system nagród i kar.
7. W celu podniesienia poziomu postępów i osiągnięć uczniów oraz prestiżu utalentowanych uczniów, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o wyborze "Ucznia miesiąca" lub "Mistrza przedmiotu" na zasadach przez nią określonych.
8. Dyrektor szkoły może ufundować nagrody rzeczowe (o ile będzie posiadał na ten cel wystarczające środki) w postaci dyplomów, książek, upominków, stypendiów, bezpłatnych wycieczek, itp. Zasady przyznawania nagród rzeczowych określa Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
9. Zasady wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.
10. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego systemu oceniania zostanie przeprowadzona w trzech etapa
• częściowa – po roku szkolnym;
• gruntowna - po etapie nauczania.
11. Ewaluację przeprowadzi komisja w składzie:
a. Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący;
b. lider WDN - jako ewaluator;
c. przewodniczący zespołów przedmiotowych - jako członkowie komisji.
12. Zadaniem komisji jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów i opracowanie wyników w formie raportów.
13. Przewodniczący komisji, w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi raport Radzie Pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.
14. Zmiany w niniejszym Wewnątrzszkolnym systemie oceniania możne dokonać Rada Pedagogiczna Gimnazjum w formie uchwały zmieniającej.
15. Inne organy Zespołu mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian w WSO.
16. W sprawach nieuregulowanych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

STATUT

Gimnazjum

im. Bohaterów 1 grudnia 1939r.

w Emilianowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Typ i nazwa szkoły: „Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r w Emilianowie”.

 1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj:

Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r w Emilianowie”.

§ 2.

1. Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Stefanowie 38 Gmina Gostynin woj. mazowieckie.

      1)         E-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            2)         Szkolna strona internetowa: www.emilszkola.pl

§ 3.

 1. Na pieczęci okrągłej używana jest nazwa: „Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r w Emilianowie”.
 2. Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi, tj.: świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 1. Na stemplu używana jest nazwa: Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie. Stefanów 38, 09-500 Gostynin. NIP 971-06-99-652,REGON 611401849, tel.24 235 22 63

1)   Stempla szkoły używa się w pismach wychodzących ze szkoły np. zaświadczeniach, wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp.

2)   Stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach dyrektora, pismach wewnętrznych np. kary, nagrody dyrektora, dokumenty szkolne, regulaminy, procedury, instrukcje itp.

3)   Stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej.

§ 4.

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty ul. Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

§ 5.

 1. Gimnazjum jest szkołą opartą na podbudowie szkoły podstawowej, kształcącą młodzież w oddziałach w cyklu trzyletnim, zgodnie z przepisami ramowego planu nauczania.

§ 6.

 1. Do Gimnazjum mogą uczęszczać wszystkie dzieci zamieszkujące w obwodzie Gimnazjum

obejmującym miejscowości: Legarda, Bierzewice, Rogożewek, Podgórze, Stefanów, Bolesławów, Zwoleń, Emilianów, Mysłownię, Bielawy, Łokietnica :

2. Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest złożenie podania oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu.

3. Do Gimnazjum mogą uczęszczać dzieci zamieszkujące poza obwodem Gimnazjum, o ile pozwalają na to warunki organizacyjne. Szczegółowe wytyczne dotyczące przyjmowania do szkoły uczniów zawarte są w regulaminie rekrutacji stanowiącym - załącznik do statutu.

II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 7.

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia

07.09.1991r. tekst jedn. Dz.U. Nr 67 z 1996r. poz.329 z późniejszymi zmianami        

oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami;

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

b) od roku szkolnego 2015/2016 gimnazjum zapewnia bezpłatne podręczniki dla klas I, a w następnych latach dla pozostałych klas;

c) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

 1. systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów;
 2. współpracuje z rodzicami w zakresie zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce;
 3. koordynuje indywidualny rozwój ucznia;
 4. rozwija i kształci poczucie patriotyzmu, poszanowanie dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz symboli narodowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji:

a)   Święto Edukacji Narodowej – 14.10.

b)   Rocznicę Odzyskania Niepodległości - 11.11.

c)   Święto Patrona Szkoły – 01.12.

d)  Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05.

 1. kształtuje szacunek do historii, literatury, języka i kultury własnej ojczyzny;
 2. wychowuje dla pokoju i demokracji;
 3. rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć;
 4. uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej;
 5. kształtuje szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących;
 6. wpaja zasady tolerancji wobec różnych przekonań religijnych
  i światopoglądowych:

a) organizacja religii w Gimnazjum odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN

z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478);

b) religia i etyka w gimnazjum są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców; Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w każdym roku, może jednak być zmienione;

c) gimnazjum ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy.;

d) naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów- organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt.11e;

e) w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym;

 1. uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu i ochronie środowiska, działań proekologicznych;
 2. przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, społeczności lokalnej i państwie;
 3. motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość
  na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze
  i inne;
 4. rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku;
 5. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności dających podstawę do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego wyboru kierunków kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych;
 6. rozwija umiejętności łączenia wiedzy i praktyki i wykorzystania swoich umiejętności

w życiu codziennym;

 1. doskonali i kształtuje zainteresowania, talenty, predyspozycje uczniów;
 2. dba o bezpieczeństwo uczniów i pracowników gimnazjum;

kształtuje umiejętności współpracy w grupie.                                                    

20) Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki;        

21) Szkoła określa regulamin wycieczek -Załącznik Regulamin Wycieczek;                

22)  Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich - Załącznik Regulamin Dyżurów.

§ 8.

 1. Gimnazjum może opierać działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na własnych programach nauczania oraz wprowadzonych innowacjach, eksperymentach, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 9.

 1. W szkole funkcjonuje szkolny system doradztwa. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny i specjaliści.
 2. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:
  1. zajęcia z wychowawcą klasy;
  2. zajęcia prowadzone przez nauczyciela - doradcę zawodowego;
  3. udzielanie porad rodzicom przez wychowawców i doradcę zawodowego;
  4. warsztatów dla uczniów.
  5. Zajęcia prowadzone przez pracowników poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyninie.

§ 10.

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 2. pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym organizację specjalistycznych zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego;
 3. wsparcie dydaktyczno – wychowawcze ze strony nauczyciela wychowawcy.
  1. Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  2. W zależności od potrzeb i możliwości uczniów organizuje zajęcia rozwijające uzdolnienia,

w formie kół zainteresowań, organizacji, sekcji.

III. ORGANY GIMNAZJUM

§ 11.

 1. Organami Gimnazjum są:
  1. Dyrektor gimnazjum;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

2. Statut określa szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 12.

 1. Dyrektor Gimnazjum jest pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor Gimnazjum:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,

           sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju                  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz działania przeciw               uzależnieniom;

 1. reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;

przestrzega zasad bezpieczeństwa uczniów i pracowników- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły. Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły

         oraz określa kierunki ich poprawy. Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują biorące w niej udział osoby. Kopię   protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu;

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
 2. dwa razy w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 3. dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego,
  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 4. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 6. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum;
 9. dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego;
 10. wyznacza opiekuna stażu;
 11. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela;
 12. powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty;
 13. nadaje nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego;
 14. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego;
 15. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 16. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy powyższymi organami;
 17. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 18. decyduje o możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w oparciu o zaświadczenie lekarskie;
 19. decyduje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, w uzgodnieniu z organem prowadzącym;
 20. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 21. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznych   poradni psychologiczno – pedagogicznych lub niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka;
 22. przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;
 23. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 24. corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

§ 13.

 1. Rada Pedagogiczna:
  1. przygotowuje projekt zmian w statucie gimnazjum;
  2. uchwala regulamin pracy Rady Pedagogicznej – załącznik do statutu.;
  3. zatwierdza plany pracy gimnazjum;
  4. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
  5. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  6. uchwala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  7. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora;
  8. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
  9. podejmuje uchwały dotyczące egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających;
  10. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum lub prowadzący pracę wychowawczo-opiekuńczą. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;
  11. Wszystkich uczestników posiedzenia Rady Pedagogicznej obowiązuje nieujawnianie poruszanych spraw podczas posiedzeń rady (art.40 i 43 ust.3 UoSO).

                                                                     § 14.

 1. Rada Rodziców:
  1. występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
  2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
  3. uchwala realizowany w szkole program wychowawczy i profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów;
  4. wydaje opinię o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
  5. współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
  6. współfinansuje działania szkoły w porozumieniu z dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
  7. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły;
  8. deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum;
  9. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin opracowywany
   przez Radę Rodziców i zatwierdzany na zebraniu ogólnym – załącznik do statutu.
  10. Regulamin ustala między innymi:
   1. kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców;
   2. tryb podejmowania uchwał;
   3. zasady wydatkowania funduszy.

§15.

 1. Samorząd Uczniowski:
  1. na wniosek dyrektora lub innych organów szkoły opiniuje pracę ocenianych nauczycieli;
  2. reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
   1. rozstrzygania spraw spornych,
   2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
   3. przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, m.in.:
    1. prawa do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    2. prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,
    3. prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
     z dyrektorem,
    4. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

                                                                         § 16.

 1. 1.Zasady rozwiązywania konfliktów.
  1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, wykonuje uchwały, zgodnie z prawem oświatowym. W przypadku uchwał sprzecznych z obowiązującym prawem oświatowym dyrektor wstrzymuje ich wykonanie, powiadamiając o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
  2. W sprawach spornych zaistniałych między uczniem, a nauczycielem ustala się co następuje:
   1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego;
   2. Przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
   3. sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

§ 17

 1. W gimnazjum dopuszcza się możliwości utworzenia jednego stanowiska społecznego wicedyrektora.
  1. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności;

IV. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 18.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący ma obowiązek zatwierdzić arkusz organizacyjny gimnazjum do 30 maja każdego roku.
  1. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący;
  2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.
  3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
   i wychowawczych.

§ 20.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
  1. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym
   z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora.
  2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26.
   1. przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
   2. podział uczniów na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
    i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń (w tym laboratoryjnych) w oddziałach liczących 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
   3. wychowanie fizyczne prowadzone jest w grupach liczących 12-26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

§ 21.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
  1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  2. W przypadku zajęć specjalistycznych wymiar czasu tych zajęć wynosi 60 minut.

§ 22.

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne (rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i inne), nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 23.

 1. Uczniowie gimnazjum raz w cyklu kształcenia biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać
  poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. wykonanie zaplanowanych działań;
  3. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
  4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpływa na ocenę z zachowania zgodnie
   z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
  5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
  7. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  8. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określają odrębne procedury realizacji projektu edukacyjnego, stanowiące załącznik do statutu.

§ 24.

 1. Zasady oceniania kompetencji uczniów i ich zachowania określa „Wewnątrzszkolny System Oceniania” uchwalony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum – załącznik do statutu.
 2. Zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów oraz wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.

§ 25.

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia
  nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
  1. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
  2. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum
   na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

§ 26.

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców organizuje się zajęcia świetlicowe.
  1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
  2. Zadania i rola świetlicy gimnazjum – regulamin świetlicy i regulamindowozu jest załącznikiem do statutu:

 1. Godziny pracy świetlicy są dopasowane do aktualnego planu zajęć w gimnazjum;
 2. celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:

- pomoc nauczyciela w przygotowaniu się uczniów do lekcji, odrabianiu zadań domowych,

- organizowanie zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,

- stworzenie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- ujawnianie i rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień,

- wyrabianie nawyków higieny, czystości, promocja zdrowia,

- rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej,

- umożliwienie udziału w różnych imprezach o charakterze ogólnoszkolnym
i środowiskowym;

 1. w świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 2. wychowawca świetlicy sprawuje opiekę nad uczniami po ich przyjeździe, do czasu rozpoczęcia zajęć oraz po zajęciach lekcyjnych do chwili odjazdu;
 3. uczniowie dowożeni mają obowiązek przebywania w świetlicy gimnazjum;
 4. uczeń może być zwolniony z przebywania w świetlicy na wyraźną pisemną prośbę rodzica lub opiekuna skierowaną do wychowawcy świetlicy;
 5. wychowawcy świetlicy informują na bieżąco dyrektora gimnazjum oraz składają sprawozdanie z działalności.

§ 27.

 1. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:
  1. sale dydaktyczne w liczbie 3, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,
  2. gabinet dyrektora,
  3. pomieszczenie świetlicowe,
  4. pracownię internetową,
  5. sekretariat,
  6. kantorek woźnego,
  7. kuchnia,
  8. pomieszczenia gospodarcze,
  9. sala gimnastyczna wraz z zapleczem,

§ 28.

 1. Przy Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu filia nr 4 w Emilianowie służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
  1. Uczniowie Gimnazjum korzystają z zasobów biblioteki na zasadach wynikających z regulaminu pracy biblioteki.

§ 29.

 1. W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje uczniów estetyczny, schludny strój.
  1. W czasie uroczystości szkolnych, państwowych i egzaminów uczniów obowiązuje noszenie stroju galowego według wzoru: biała bluzka/ koszula i czarna/ granatowa spódnica/ spodnie.
  2. Na terenie szkoły uczniom nie wolno mieć wyzywających fryzur, farbowania włosów, makijażu oczu, ust, paznokci, tatuaży, i tym podobnych „ozdób” i kolczyków w miejscach innych niż uszy, nosić obuwia na wysokich obcasach.

§ 30.

 1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniom i nauczycielom nie wolno używać telefonów komórkowych.
 2. W czasie przerw międzylekcyjnych w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zadzwonić do rodziców jedynie z telefonu szkolnego za zezwoleniem nauczyciela pełniącego dyżur.
 3. W przypadku, gdy uczeń złamie wprowadzony zakaz, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne jest przez ucznia dostarczane do sekretariatu w depozyt na polecenie nauczyciela.
 4. Po zajęciach edukacyjnych w danym dniu uczeń odbiera telefon lub inne urządzenie multimedialne z sekretariatu.
 5. W przypadku gdy uczeń nie zastosuje się do polecenia nauczyciela informacja o zaistniałej sytuacji jest przekazywana rodzicom lub opiekunom prawnym, a uczeń otrzymuje upomnienie od wychowawcy.

§ 30.

 1. Uczniów gimnazjum obowiązuje zakaz stosowania używek:

1)                    palenia tytoniu i e- papierosów,

 1. picia alkoholu,
 2. stosowania narkotyków i dopalaczy.
 3. W przypadku złamania wyżej wymienionego zakazu przez ucznia nauczyciele prowadzą działania wychowawcze zgodnie z procedurami adekwatnymi do rodzaju wykroczenia – załączniki do statutu.

§ 31.

 1. Dyrektor dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  1. Szkolny zestaw programów obowiązuje w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum.
  2. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonego dla trzeciego etapu edukacyjnego.
  3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników obowiązujący od początku następnego roku szkolnego
   1. Szkolny zestaw podręczników obowiązuje w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 33.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
  1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
  2. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:
   1. sekretarki,
   2. sprzątaczki,
   3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.

   Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 1. Obsługę finansowo-księgową opracowuje i prowadzi dyrektor.

§ 34.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny

     za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. dbać bezwzględnie o bezpieczeństwo uczniów rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
  2. realizować program nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
  3. realizować założenia statutowe szkoły i przestrzegać zapisów Statutu Gimnazjum;
  4. uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym w radach szkoleniowych;
  5. współpracować z innymi nauczycielami w formie zespołów przedmiotowych, wychowawczych, zadaniowych i problemowych;
   1. uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
   2. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
   3. dbać o mienie szkolne, usuwać drobne szkody względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;
    1. przestrzegać szkolnych regulaminów;
    2. kontrolować obecność uczniów;
    3. przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
    4. dbać o poprawność językową uczniów;
    5. prowadzić dokumentację nauczyciela i wychowawcy;
    6. pełnić dyżury w czasie przerwy zgodnie z opracowanym harmonogramem;
    7. podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne;
    8. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
    9. wzbogacać warsztaty pracy;
    10. wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych- zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań;
    11. wybrać podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;
    12. wybrać program nauczania wspólnie z innymi nauczycielami przedmiotów pokrewnych;
    13. realizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
    14. prowadzić zajęcia wynikające z art. 42. ust.2. pkt. 2. Karty Nauczyciela oraz dokumentować ich realizację w dziennikach zajęć.

§ 35.

 1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
  06 czerwca 1997r. – kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 563, z późn. zm.).

§ 36.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności opiniowanie programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
  1. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe
   lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.
  2. Do zadań zespołu m.in. należy:

     a) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji,

     b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,

     c) stymulowanie rozwoju uczniów,

     d) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się.

 1. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy

w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
  1. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.

3. Do zadań pedagoga w gimnazjum w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

   4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów            wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę;

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

   4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji    językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę;

5) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który w porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora- rodzice ucznia.

7. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego.

§ 37.

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
  1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania
   w gimnazjum.
  2. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie prośbę o zmianę.
  3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum,
   a w szczególności:
   1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
   2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
   4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.3. winien:
    1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
    2. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
    3. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
    4. współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyninie.
    5. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
    6. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
    7. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
    8. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
     i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
    9. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce
     i zachowaniu się ucznia,
    10. powiadomić ucznia osobiście, a rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub listem poleconym o przewidzianej dla ucznia śródrocznej / rocznej ocenie niedostatecznej lub o nagannym zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice są zobowiązani pisemnie potwierdzić powyższą informację,
    11. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych

dla niego ocenach śródrocznych /rocznych,

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
  ze strony: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyninie i pedagoga szkolnego.
 3. Wychowawca jest odpowiedzialny za koordynowanie wszystkich działań związanych
  z realizacją projektu edukacyjnego przez swoich wychowanków.

VI. UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 38.

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 3. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 39.

 1. Uczeń gimnazjum ma prawo:
 2. do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
 3. znać kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
 4. do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
 5. do poszanowania swej godności;
 6. do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. do swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
 8. korzystania z pomocy i wsparcia, w tym również pomocy materialnej ze względu
  na trudności rodzinne lub losowe;
 9. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 10. nietykalności osobistej;
 11. do bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 12. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
 13. korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
 14. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

§ 40.

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
  2. uczestniczyć raz w cyklu kształcenia w realizacji wybranego projektu edukacyjnego,
  3. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  4. nosić wymagany strój szkolny, w tym strój na zajęcia wychowania fizycznego,
  5. wystrzegać się szkodliwych nałogów,
  6. naprawiać wyrządzone szkody materialne,
  7. przestrzegać zasad kultury współżycia,
  8. dbać o honor szkoły i tradycje gimnazjum,
  9. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  10. zachować w sprawach spornych trybu określonego w § 16., o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
  11. przestrzegać zapisów statutowych szkoły.
  12. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w formie pisemnej wystawionej przez rodzica (prawnego opiekuna) w terminie nie później niż dwa tygodnie. Rodzic (prawny opiekun) może również usprawiedliwić nieobecność ustnie.
  13. W przypadku zwolnienia z lekcji, uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi pisemne zwolnienie od rodziców. Rodzic może również zwolnić ucznia osobiście.
  14. W gimnazjum uczniowie pod kierunkiem nauczycieli biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
  15. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  16. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  17. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
   i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. (załącznik do statutu: Procedury realizacji projektu edukacyjnego)

9. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. (załącznik do statutu - WSO).

10. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

11. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 41.

 1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia,
  4. dzielność i odwagę.
  5. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  6. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I -III gimnazjum:
   1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
   2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,
   3. dyplom,
   4. nagrody rzeczowe,
   5. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców szkoły.
   6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 42.

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  2. upomnienie dyrektora,
  3. pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia,
  4. w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub uczniowskiego szkodę pokrywają rodzice
   lub opiekunowie ucznia, szkoda musi być naprawiona w ciągu tygodnia,
  5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  6. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy
   lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty wymierzenia kary.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi pieczęciami:
  1. pieczęć okrągła zawiera treść: Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie
  2. pieczęć podłużna zawiera treść: Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie. Stefanów 38, 09-500 Gostynin. NIP 971-06-99-652,REGON 611401849, tel.24 23522 63
  3. pieczęć podłużna zawiera treść: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie. Stefanów 38, 09-500 Gostynin. NIP 971-06-99-646,REGON 611401789, tel.24 23522 63

§ 44.

 1. Szkoła posiada Regulaminy określające działalność organów gimnazjum.
 2. Regulaminy stanowią kolejne załączniki do statutu.
 3. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, które stanowią załączniki do Statutu.
 4. Szkoła posiada Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń i niewłaściwych zachowań uczniów, stanowiące załącznik do Programu Profilaktyki.
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania zawiera Przedmiotowe Systemy Oceniania, stanowiące załącznik do WSO.
 6. Statut gimnazjum może zawierać inne załączniki dokumentów, które powstają zgodnie

z wymogami prawa oświatowego.

§ 45.

 1. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 2. Ceremoniał szkolny stanowi załącznik do statutu.

§ 46.

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47.

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej gimnazjum określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 48.

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

§ 49.

Procedury wprowadzania zmian w statucie

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie Szkoły, SU oraz Radzie Pedagogicznej.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.
 4. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
 5. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 6. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 7. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 8. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
  1. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest Rada Pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
  2. Inicjatorami projektu zmian mogą być:
   1. dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,
    1. Rada Rodziców,
    2. Samorząd Uczniowski,
    3. Organ Prowadzący,
    4. Organ Nadzoru Pedagogicznego.

9. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w sekretariacie szkoły.

Uchwala się statut Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie Uchwałą Rady nr 5/14/15 z dnia 29. 08. 2014r. Statut Gimnazjum obowiązuje z dniem 1 września 2014r. Traci moc statut z dnia 19.10.2004r..          

RADA RODZICÓW                        SAMORZĄD UCZNIOWSKI         RADA PEDAGOGICZNA  

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W EMILIANOWIE

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych
( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

1.Wewnątrzszkolny system oceniania jest to zbiór zasad dotyczących:
• oceniania wiedzy
• umiejętności i zachowania ucznia obowiązujących w szkole i nastawionych na wspieranie rozwoju ucznia.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem, który opisuje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomów i postępów w zachowaniu oraz opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej:
• precyzuje sposób formułowania tych opinii w postaci oceny;
• pomaga uczniom w planowaniu swojego rozwoju i motywuje ich do dalszej pracy;
• dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia ( zawiera stosowne procedury);
• umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z:
• Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004 r w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów w szkołach publicznych;
• podstawą programową,
• statutem szkoły.

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBEJMUJE:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć lekcyjnych;
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania
3.ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5.ustalanie rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6.ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7.ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 1


Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego w miesiącu wrześniu informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
- Uczniowie informowani są przez wszystkich nauczycieli na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym.
- Rodzice informowani są o zasadach oceniania na pierwszym ogólnym zebraniu przez wychowawców poszczególnych klas.
Zapoznanie z zasadami oceniania dokonuje się w następujący sposób:
- Uczniów – adnotacja w dzienniku lekcyjnym;
- Rodziców – adnotacja w dzienniki lekcyjnym, protokoły zebrań z rodzicami.
- Każdy uczeń kl. IV - VI ma obowiązek posiadania dzienniczka ucznia i wpisywania do niego wszystkich otrzymanych ocen.
- Rodzice mają obowiązek sprawdzania otrzymanych przez swoje dziecko ocen i podpisywania ich na koniec każdego tygodnia.
- Oprócz komunikowania się za pomocą dzienniczków ucznia, nauczyciele informują rodziców o postępach edukacyjnych uczniów w trakcie;
a) zebrań z rodzicami,
b) indywidualnych spotkań,
c) rozmów telefonicznych
1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne muszą być zgodne z przyjętym w szkole systemem oceniania.
2. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych:
A). DLA UCZNIÓW KLAS I – III:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć
edukacyjnych w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje
rozwiązania nietypowe;
b. wykonuje prace bez pomocy nauczyciela, pomaga w przygotowaniu zajęć,
c. wypowiada się na podany temat z pełną ekspresją, swobodą, stosując bogaty
zasób słów;
d. bierze udział w konkursach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. wykonuje prace bez pomocy nauczyciela,
b. prace są bezbłędne, bez zastrzeżeń;
c. posiada wiedzę i umiejętności przewidziane programem dla danej klasy;
d. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. posiada niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych
programem nauczania dla danej klasy,
b. wymaga podpowiedzi i uzupełnień nauczyciela,
c. jego prace mogą zawierać drobne błędy.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. posiada dość istotne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych
programem nauczania dla danej klasy,
b. jego prace, wypowiedzi są błędne, ubogie w szczegóły,
c. pracuje tylko z pomocą nauczyciela.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:
a. ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania
b. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

B). DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danej dziedziny edukacyjnej lub:
c. jest twórczy i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, uczestniczy w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych, gdzie osiąga znaczne sukcesy.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej;
b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, nie opanował jej na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
b. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a. ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w ciągu dalszej nauki;
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej;
b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;
c. ocena niedostateczna musi być uzasadniona w formie opisowej.
Szczegółowe kryteria oceniania określają nauczyciele poszczególnych edukacji
w przedmiotowych systemach oceniania.
3. W zależności od specyfiki przedmiotu wymagania na poszczególne oceny odnoszą się do:
a. działu programowego;
b. semestru;
c. roku, o czym nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia.
4. Różnorodne formy i narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów opracowują nauczyciele przedmiotu i informują o nich uczniów i rodziców na pierwszych spotkaniach.
NARZĘDZIA POMIARU
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
a) prac klasowych,
b) prac domowych,
c) odpowiedzi ustnych,
d) ćwiczeń, doświadczeń,
e) prac długoterminowych, rozprawek i projektów,
f) rozwiązywanie problemów
g) dodatkowe prace nieobowiązkowe,
h) Obserwacji uczniów poprzez
• przygotowanie do lekcji,
• aktywność,
• pracę w grupie,
• ćwiczenia praktyczne.

§ 2


Zasady oceny zachowania
1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.(podpis rodzica na liście obecności zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym świadczy o zapoznaniu się z w/w zasadami).
2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności:
a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
c. dbałość ucznia o piękno mowy ojczystej oraz honor i tradycje szkoły.
d. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
e. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
f. okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali :
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a. oceny z zajęć edukacyjnych,
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem (patrz : tryb ustalania oceny nagannej)
5. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien poznać opinię o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia
6. Oceną wyjściową z zachowania na początku roku szkolnego jest ocena dobra, bez względu na to, jaką ocenę uzyskał uczeń w poprzednim roku szkolnym. W indywidualnych przypadkach wychowawca może przyjąć tę zasadę na początku drugiego semestru.
6.1. Uczeń uzyskuje daną ocenę z zachowania, jeśli spełnia 2/3 jej kryteriów. Jeśli uczeń nagminnie łamie jeden z punktów kryteriów ocen z zachowania, uznaje się za uzasadnione obniżenie mu oceny o jedną w skali ocen, w stosunku do tej, która miał otrzymać.
6.2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
- spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto
• wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
• z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach
• jest aktywny w życiu klasy, szkoły
• dba o mienie, honor i tradycje szkoły
• dba o piękno mowy ojczystej
• zachowuje się godnie i kulturalnie
• zawsze postępuje etycznie, nie kłamie,
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• okazuje szacunek innym osobom
• chętnie pomaga słabszym w nauce
• wykazuje się inicjatywa w szkole i poza nią.
8. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który:
- spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto
• bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie, szkole
• bierze udział w konkursach i zawodach
• jest aktywny w życiu klasy, szkoły, jest uczynny i pomocny
• dba o mienie, honor i tradycje szkoły
• dba o piękno mowy ojczystej
• zachowuje się godnie i kulturalnie
• postępuje etycznie, nie kłamie
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
9. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• nie sprawia trudności wychowawczych
• ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności
• nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia
• jest koleżeński i życzliwy
• nie używa wulgaryzmów
• na uroczystościach szkolnych jest zawsze ubrany zgodnie z regulaminem szkoły, w dni powszednie nosi stosowny strój
• zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych
• wywiązuje się z powierzonych obowiązków
• nie spóźnia się na lekcje
• zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwa
• zawsze zmienia obuwie
• uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy klasy, w której jest realizowany obowiązkowy projekt edukacyjny).
10. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:
• nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej
• nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia
• nie zawsze zachowuje się odpowiednio
• nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie
• przejawia niewłaściwą kulturę językową (czasami przeklina)
• nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się
• nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.
11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
• naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej
• zachowuje się nieodpowiednio (często)
• przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania
• arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów
• nie okazuje szacunku symbolom szkoły
• nie dba o mienie szkoły i osób
• nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• przejawia agresję słowną i fizyczną
• prowokuje sytuacja konfliktowe.

11. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
• naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej
• zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie
• poprzez swoje postępowanie zagraża swojemu bezpieczeństwu oraz innych osób
• notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki
• używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy
• samowolnie opuszcza teren szkoły (wagaruje)
• dopuszcza się kradzieży
• jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także osób dorosłych.
11.1 Tryb ustalania oceny nagannej z zachowania
1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca po uzyskaniu opinii pozostałych nauczycieli i uczniów danej klasy oraz po dokonaniu samooceny przez zainteresowanego ucznia.
2. Wystawienie uczniowi pierwszej nagannej oceny rocznej z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. Jest jednak sygnałem dla rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności podjęcia wspólnych działań mających na celu uświadomienie uczniowi jego błędów w zachowaniu i doprowadzenie do systematycznej poprawy jego zachowania.
3. Jeżeli zabiegi te odniosą minimalny skutek lub okażą się bezskuteczne, tj. w zachowaniu ucznia nie będzie żadnej poprawy, wychowawca klasy wystawia uczniowi naganną ocenę z zachowania.
4. Jeśli pomimo podejmowania wobec uczniów różnorodnych działań wychowawczych, w następnym roku szkolnym zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie, wówczas trzecia z kolei naganna ocena zachowania ucznia będzie jednoznaczna z brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły przez ucznia.
5. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (podpis rodzica na liście obecności zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym świadczy o zapoznaniu się z w/w zasadami).


§ 3

Ocenianie bieżące
1. Bieżące ocenianie ustala się w stopniach szkolnych według skali:
a) w klasach I – III: - stopień celujący - 6
1. stopień bardzo dobry – 5
2. stopień dobry – 4
3. stopień dostateczny – 3
4. stopień dopouszczajacy-2(kl. II-III)
b) w klasach IV –VI: - stopień celujący – 6
5. stopień bardzo dobry – 5
6. stopień dobry – 4
7. stopień dostateczny – 3
8. stopień dopuszczający – 2
9. stopień niedostateczny – 1.
2. Ocenianie bieżące z religii ustala się w stopniach według w/w skali.
3. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-‘’.
4. Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w dzienniku lekcyjnym i w dzienniczku ucznia.
5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
6.Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń dostaje do wglądu na lekcji. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu pisemne prace klasowe podczas zebrań rodzicielskich lub konsultacji. Prace klasowe nauczyciel przechowuje na terenie szkoły do zakończenia roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia).
7. Inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia ( testy, kartkówki, zadania dodatkowe, ocena zadania domowego) jest udostępniona uczniowi i przekazana do wglądu rodzicom.
8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
9. W szkole obowiązują następujące zasady dotyczące prac pisemnych:
a) w tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe podsumowujące działy lub większą partię materiału nauczania, o których uczeń będzie poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem, a termin pracy zostanie wpisany do dziennika;
b) w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa;
c) krótki sprawdzian, tak zwana „kartkówka” nie przekraczająca 15-tu minut kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności po zrealizowaniu grupy tematycznej lub pracy domowej i nie dotyczy jej ograniczenie wymienione w punkcie a;
d) każdą praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową, która określa treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą lub podane przez nauczyciela problemy do powtórzenia ułatwiające uczniom przygotowanie się do pracy klasowej;
e) sposób oceniania prac kontrolnych, sprawdzianów, testów- uzyskane punkty w przeliczeniu na procent poprawnych odpowiedzi - wg przyjętej zasady

% - poprawnych odpowiedzi Uzyskany stopień
0 –35% Niedostateczny
36 – 55% Dopuszczający
56 – 75% Dostateczny
75 – 90% Dobry
91 – 100% Bardzo dobry

• ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeśli uzyska minimum 95% poprawnych odpowiedzi i odpowie poprawnie na pytania dodatkowe z poziomu wykraczającego sprawdzany zakres materiału – pytania na ocenę celującą nie muszą wchodzić w skład każdej pracy klasowej, sprawdzianu, testu.
• dopuszcza się, iż każdy nauczyciel może wystawić ocenę bieżącą w/g przedmiotowych wymagań edukacyjnych.

10. Uczestnictwo ucznia na zapowiedzianych lekcjach obejmujących kontrolę wiedzy i umiejętności jest obowiązkowe. Nieobecność może być usprawiedliwiona na podstawie zwolnienia lekarskiego, usprawiedliwienia rodziców i z powodu dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą.
11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo do zaliczenia pisemnej pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
12. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej (nieobecność jednodniowa lub nieusprawiedliwiona) zobowiązany jest do zaliczenia danego materiału programowego na pierwszej lekcji po pracy klasowej.
13. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od jej przeprowadzenia. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną i wpisaną w dziennik lekcyjny.
14. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty ich napisania.
15. Na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programów nauczania.
16. Każdy nauczyciel zobowiązany jest o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
18. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
19. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
20. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
21. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

§ 4

Śródroczne ocenianie uczniów
1.Ocenianie śródroczne odbywa się na zakończenie każdego semestru. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej są bieżące oceny wystawione w dzienniku szkolnym i w dzienniczku ucznia.
Obowiązkiem rodziców jest bieżące zapoznanie się z ocenami dziecka i proponowaną oceną śródroczną zapisaną w dzienniczku ucznia.
2. Uczeń nieobecny na zajęciach ma prawo i obowiązek poddania się indywidualnej formie kontroli i uzyskania oceny, jednak nie później, niż do ostatniego terminu wystawiania oceny śródrocznej, na zasadach określonych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
3. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej, ocenę uzyskaną z poprawy nauczyciel wpisuje do dziennika, poprawa oceny odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez nauczyciela.


§ 5

Roczne (semestralne) ocenianie uczniów
1. Roczne ocenianie uczniów uwzględnia wyniki uczniów uzyskane w obu semestrach.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć W-F i informatyki w jednym semestrze, ocena roczna odpowiada ocenie śródrocznej w semestrze, w którym uczeń uczestniczył w zajęciach. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć W-F, informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach. W przypadku takiego zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się "zwolniony".


§ 6

Klasyfikowanie śródroczne
1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu I semestru.
2. Na zakończenie semestru uczeń klasy I –III może otrzymać jedną z poniższych ocen:
• celująca - 6
• bardzo dobra - 5
• dobra - 4
• dostateczna - 3
• dopuszczająca - 2
• niedostateczna - 1
Śródroczne oceny klasyfikacyjne mogą być zróżnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków "+" i "-".
3. Klasyfikowanie śródroczne, począwszy od klasy I polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w § 6 pkt. 2 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w § 2 pkt. 5.
4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne uwzględnione w szkolnym planie nauczania kończą się ich zaliczeniem lub otrzymaniem przez uczniów ocen klasyfikacyjnych na ogólnie przyjętych zasadach, o powyższym decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Klasyfikowanie końcowe, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w § 6 pkt. 2 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w § 2 pkt. 5.
9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z
10. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
12. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wychowawców klas zobowiązani są powiadomić na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych co rodzic (opiekun prawny) powinien potwierdzić podpisem, wg ustalonego wzoru - zał.1.
13. Na 10 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
14. O przewidywanym nieklasyfikowaniu z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na 10 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał z zajęcia edukacyjnego ocenę niedostateczną, co daje podstawę do stwierdzenia, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuację nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu, (z którego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną) razem z wychowawcą klasy ustala formy oraz dalszy kierunek pracy które w miarę możliwości stworzą uczniowi szansę uzupełnienia powstałych braków edukacyjnych.
16. O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę klasy najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej oraz umieszcza tę informacje o nieklasyfikowaniu ucznia.
17. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się z wpisami nauczyciela lub wychowawcy umieszczonymi w zeszycie przedmiotowym lud dzienniczku ucznia.
18. O dokonanych wpisach o możliwości nieklasyfikowania wychowawca w sposób zbiorczy informuje dyrektora szkoły w terminie 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wg wzoru – zał. nr 2.
19. Wpisu ocen klasyfikacyjnych w dzienniku lekcyjnym dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia i wychowawcy klas najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.
20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
21. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na wniosek swój lub rodziców (prawnych opiekunów), złożony pisemnie do dyrektora szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu, przypadający w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych danego semestru, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
22. Na umotywowaną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
23. Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi zdawać egzamin klasyfikacyjny /egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych/.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
24. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w następującym trybie:
prośbę o umożliwienie zdania egzaminu klasyfikacyjnego składa na piśmie uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) do dyrektora szkoły, na co najmniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
a. egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ciągu 7 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
b. w wyjątkowych sytuacjach (przewlekła choroba, pobyt poza granicami itp.) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w późniejszym terminie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego;
c. termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor szkoły.
d. dyrektor szkoły w ciągu 2 dni od daty złożenia prośby powołuje komisję w składzie:
• dyrektor, – jako przewodniczący,
• dwóch egzaminatorów poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania ( w tym nauczyciel uczący w danej klasie),
• przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
e. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) w charakterze obserwatorów;
h. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem następujących zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;
i. pytania (ćwiczenia, zadania) egzaminacyjne ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie) w porozumieniu z drugim egzaminatorem. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych odpowiednio w § 1 pkt. 2;
j. na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala (w różnicy zdań – większością głosów w głosowaniu jawnym) stopień według skali stopni wymienionych odpowiednio w
§ 6 pkt. 2;
k. z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
10. skład komisji,
11. termin egzaminu,
12. wynik egzaminu oraz ustalony stopień
13. zadania egzaminacyjne.
Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
l. od stopni ustalonych przez komisję nie przysługuje odwołanie o wynikach egzaminu klasyfikacyjnego uczeń jest informowany przez przewodniczącego komisji, bezpośrednio po jego zakończeniu i ustaleniu oceny. Uczeń ma obowiązek przekazać powyższą informacje rodzicom (prawnym opiekunom). Informacja powyższa ma formę pisemną według wzoru zał. nr 3.
m. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o wyznaczenie terminu dodatkowego, jednak nie później niż w drugim tygodniu po zakończeniu semestru.
25. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji semestralnej, jeśli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin uzupełnienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego semestru.
EGZAMIN POPRAWKOWY
26. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach (np. trudna sytuacja rodzinna, choroba, wypadek losowy itp.) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
27. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej oraz pisemnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, techniki i informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
28. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.
29. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji;
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, – jako egzaminujący;
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia, – jako członek komisji.
22. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły.
23. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
24. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
25. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
26. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii komisji egzaminacyjnej i wychowawcy klasy może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są kontynuowane w następnej klasie.


§ 7

Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen rocznych (semestralnych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od oceny klasyfikacyjnej wystawionej przez nauczyciela przedmiotu, jeżeli nie odzwierciedla ona (w opinii rodziców lub ucznia) faktycznego stopnia przyswojenia przez ucznia wiadomości i umiejętności.
2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał niedostateczną ocenę okresową (roczną) z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną (umotywowaną) prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
4. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).
5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel danego przedmiotu uczący ucznia, – jako egzaminator;
c. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, – jako członek komisji.
6. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:
a. przedstawiciel rady rodziców na wniosek rodziców ucznia;
b. doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora;
c. wychowawca klasy;
7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt., 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły).
8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika i informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
9. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
10. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a. podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;
b. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
11. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony wynik.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
13. Od ustalonego przez komisję stopnia nie przysługuje odwołanie.

Warunki i tryb odwoławczy od oceny zachowania ucznia

1. Nie później, niż na dziesięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca informuje uczniów ustnie o przewidywanych ocenach zachowania.
2.Ocenami obniżonymi są: nieodpowiednie i naganne, o nich wychowawca informuje rodziców na piśmie na dziesięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3.Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić nie później niż na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest nieadekwatna do zachowania ucznia.
4.Do rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
• dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji;
• wychowawca klasy;
• wskazany przez wnioskodawców nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
• przedstawiciel samorządu szkolnego;
• przedstawiciel klasowej rady rodziców.
a . komisja zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami i ustala, w drodze głosowania, propozycję oceny zachowania ;
b. ustalona przez komisję propozycja oceny zachowania przedstawiana jest wychowawcy klasy, który podejmuje ostateczną decyzję
c. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
• skład komisji;
• termin posiedzenia komisji;
• ustaloną propozycję oceny zachowania wraz z uzasadnieniem.
d. w wyniku działań odwoławczych ocena roczna może zostać utrzymana lub podwyższona. Dyrektor szkoły informuje ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku procesu odwoławczego.
e. od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania w wyniku w/w procesu nie przysługuje ponowne odwołanie.


§ 8


PROMOWANIE UCZNIÓW
1. Uczeń klas I-III uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §6 pkt 26.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał najwyższą średnią oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje tytuł Prymusa szkoły.

§ 9

Ukończenie szkoły podstawowej
1. Uczeń kończy SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.3;
2) jeżeli przystąpił do sprawdzianu w klasie VI /warunki przeprowadzania sprawdzianów określają odrębne przepisy/
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 10

Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci
1. W szkole podstawowej dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) Kontakty bezpośrednie:
• Zebranie ogólnoszkolne;
• Zebranie klasowe;
• Indywidualne rozmowy (np. podczas dyżurów nauczycielskich);
• Zapowiedziana wizyta w domu ucznia.
2) Kontakty pośrednie:
• Rozmowa telefoniczna;
• Internetowa strony WWW: www.emilszkola.pl
• Korespondencja listowna (z uwagami, z gratulacjami);
• Adnotacja w zeszycie przedmiotowym;
• Adnotacja w dzienniczku ucznia.
2. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
3. Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o:
a. bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych,
b. szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania,
c. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
d. zasadach oceny zachowania.
e. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.
Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.
5. Na dziesięć dni przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (przedmiotów, bloków przedmiotowych) i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie adnotacji w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku ucznia lub ustnie za pośrednictwem ucznia. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym, należy poinformować listownie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na cztery tygodnie przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych.

§ 11


TRYB ODWOŁAWCZY OD OCEN WYSTAWIONYCH NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCEGO TRYBU USTALANIA TEJ OCENY
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, co do trybu wystawiania oceny.
a. zgłaszający winni wskazać na piśmie (w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych), które przepisy prawa dotyczące trybu wystawiania oceny zostały naruszone.
b. zastrzeżenia rozpatruje dyrektor szkoły, po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminie 14 dni od zarejestrowania zgłoszonych zastrzeżeń.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 12


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obniżenie wymagań edukacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, regulują odrębne przepisy.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to jest on zobowiązany zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
3. Wychowawca udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Opinie lub orzeczenia wydane przez tę poradnię są wiążące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie obniżają uczniom wymagania edukacyjne.
4. Dla uczniów uzdolnionych i niepełnosprawnych, dyrektor szkoły zapewnia realizację indywidualnego toku nauki lub programu nauczania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych jest uzależnione od zgody organu prowadzącego.
6. Motywowanie uczniów do rzetelnego spełniania obowiązku szkolnego reguluje Statut szkoły w dziale "Uczniowie " poprzez system nagród i kar.
7. W celu podniesienia poziomu postępów i osiągnięć uczniów oraz prestiżu utalentowanych uczniów, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o wyborze "Ucznia miesiąca" lub "Mistrza przedmiotu" na zasadach przez nią określonych.
8. Dyrektor szkoły może ufundować nagrody rzeczowe (o ile będzie posiadał na ten cel wystarczające środki) w postaci dyplomów, książek, upominków, stypendiów, bezpłatnych wycieczek, itp. Zasady przyznawania nagród rzeczowych określa Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
9. Zasady wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.
10. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego systemu oceniania zostanie przeprowadzona w trzech etapach:
• wstępna - po I semestrze;
• częściowa - po roku szkolnym;
• gruntowna - po etapie nauczania.
11. Ewaluację przeprowadzi komisja w składzie:
a. Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący;
b. lider WDN - jako ewaluator;
c. przewodniczący zespołów przedmiotowych - jako członkowie komisji.
12. Zadaniem komisji jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów i opracowanie wyników w formie raportów.
13. Przewodniczący komisji, w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi raport Radzie Pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.
14. Zmiany w niniejszym Wewnątrzszkolnym systemie oceniania możne dokonać Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w formie uchwały zmieniającej.
15. Inne organy Zespołu mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian w WSO.

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 1. Szkoła Podstawowa zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 Nr 26 poz.113)

z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:

w odrębnych przepisach.

4) Realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:

 1. podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych
 2. plan nauczania

5) Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w oparciu

o Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r ( z póź. zm) w sprawie warunków             i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

§ 1

 1. Typ szkoły – Szkoła Podstawowa
 2. Organ prowadzący – Gmina Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin
 3. Nazwa szkoły –Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r.                           w Emilianowie
 4. Siedziba szkoły – Stefanów 38,09-500 Gostynin    

§ 2

 1. Ustalona nazwa (imię jest używane w pełnym brzmieniu)

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie

 1. Na pieczęci używana jest nazwa „Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie
  1. Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi, tj.: świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3. Na stemplu: Szkoła Podstawowa

                     im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie

adres: Stefanów 38, 09-500 Gostynin

 1. Stempla szkoły używa się w pismach wychodzących ze szkoły np. zaświadczeniach, wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp.
 2. Stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach dyrektora, pismach wewnętrznych np. kary, nagrody dyrektora, dokumenty szkolne, regulaminy, procedury, instrukcje itp.
 3. Stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej.

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 3

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gostynin Organem sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły jest Mazowiecki Kurator Oświaty ul. Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

§ 4

 1. Cykl szkolny wynosi 6 lat.
  1. Sześcioletni cykl kształcenia zgodny z ramowym planem nauczania
   w klasach I – VI i tygodniową liczbą godzin.
  2. Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania. W zajęciach uczestniczą przede wszystkim uczniowie dojeżdżający oraz w miarę potrzeb i życzeń rodziców - uczniowie miejscowi.

3) Szkoła prowadzi:

   a) nauczanie indywidualne i zajęcia na podstawie orzeczeń PPP,

   b) w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami
i opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania nauczania indywidualnego, klasy wyrównawczej
i integracyjnej na zasadach określonych zarządzeniami MEN.

   c) szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy organów szkoły.

§ 5

 1. Do obwodu szkoły, na podstawie Uchwały Rady Gminy należą następujące miejscowości: Emilianów, Bolesławów, Stefanów, Rogożewek, Legarda, Bierzewice. Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu.
 2. Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji, który stanowi - załącznik do statutu.    

CELE I ZADANIA

§ 6

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, także realizuje cele i zadania zawarte
  w programie wychowawczym i profilaktyki szkoły, w szczególności:

 1. Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów.

a) Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników dla uczniów klas I, a w następnych latach dla kolejnych klas,

b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

 1. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych,
 2. Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych,
 3. Rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości
  z okazji rocznic państwowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji:

 1. Święto Edukacji Narodowej - 14.10.
 2. Rocznicę Odzyskania Niepodległości - 11.11.
 3. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja- 03.05.
 4. Święto Patrona Szkoły - 1.12

5) Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania              i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów- Załącznik WSO

6) Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej;  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych;                z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne,
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni,
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy;

- ucznia;

- rodziców ucznia;

- dyrektora;

- pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

- kuratora sądowego;

- nauczyciela, wychowawcy;

- specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 1. W szkole pomoc udzielana jest w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć logopedycznych, porad i konsultacji oraz innych form, zależnych od możliwości finansowych szkoły,
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników tych zajęć według potrzeb,

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników tych zajęć według potrzeb,

- zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć według potrzeb,

- zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie i zalecenia PPP. (Rozporządzenie MEN z 20.01.2012r. w sprawie ramowych planów nauczania),

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami

w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć według potrzeb.

 1. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor niezwłocznie, informuje rodziców ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana,

h) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

7) Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia szkoły w skróconym czasie, udziału w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań, funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje,

8) Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

 1. Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,

10) Reprezentuje chrześcijański i etyczny system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych,

11) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji.

a) Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478),

b) Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców,

c) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym,

d) Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów. Organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt. 11c.

12) Wychowuje dla pokoju i demokracji,

13) Rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć,

14) Uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej,

15) Motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze i inne,

16) Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku,

17) Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne po wydaniu orzeczenia PPP,

18) Określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,

19) Określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,

rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

20) Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych:

a) dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz

   pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole;

21) Szkoła sprawuje indywidualna opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP,

b) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania, pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków,

22) Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki.

23) Szkoła określa regulamin wycieczek (Załącznik Regulamin Wycieczek),

24) Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich (Załącznik Regulamin Dyżurów).

§ 7

ORGANY SZKOŁY

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje poszczególnych organów:

3. Statut określa szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 1. 1)Dyrektor szkoły

                 a)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno– wychowawczą
       i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

                b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego                rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz działania przeciw               uzależnieniom,

c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli
i wychowawców, opracowuje plan nadzoru pedagogicznego,
dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

d) przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje o czym powiadamia organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący,

e) powołuje stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

f) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

g) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

 1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły

     i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

i) opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku,

j) dba o powierzone mienie,

k) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty.

l) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

ł) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

m) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

n) przestrzega postanowień statutu,

o) jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły,

p) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

r) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli

i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania,

s) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

t) występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

u) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

w) opracowuje projekt planu finansowego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

y) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą                      i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,

z) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,

ż) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

     ź) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także                       bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły. Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły oraz określa kierunki ich poprawy.

         Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują biorące w niej udział osoby. Kopię                protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

 

 1. 2)Rada pedagogiczna

a) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły,

b) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

c) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

d) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,

e) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

- zatwierdza plan pracy szkoły,

- zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

- przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację,

- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

- może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły,

- deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

- opiniuje tygodniowy podział godzin,

- opiniuje projekt planu finansowego,

- opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych prac            i zajęć,

- opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,

- opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,

- wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

- wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów,

- postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

- postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej - raz w jednym cyklu nauczania,

- opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego,

- uchwala program profilaktyki i wychowawczy szkoły,

- opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole,

- opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

f) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane.

g) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady.

h) Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. (Załącznik Regulamin Rady Pedagogicznej)

4) Rada rodziców

a) W szkole działa rada rodziców, Działalność rady rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele, struktury i zasady działania Rady Rodziców. Określa tryb i procedury powoływania Rady Rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac Prezydium/Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Regulamin Rady Rodziców określa zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady. (załącznik- Regulamin Rady Rodziców)              

b) W szkole może powstać i działać rada szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia.

c) Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

d) Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski.

e) Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci.

f) Rodzice opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

g) Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora projekt planu finansowego szkoły.

h) Rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora Szkolny Zestaw Podręczników.

i) Rodzice uchwalają Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły.

5) Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez radę samorządu uczniowskiego,
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw, takich jak:

- prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem            i stawianymi wymaganiami,

- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce

i zachowaniu,

- prawa do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

- prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

- prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. (załącznik Regulamin Samorządu Uczniowskiego).

§ 8

1. W szkole podstawowej dopuszcza się możliwość utworzenia jednego stanowiska społecznego wicedyrektora. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

§ 9

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca.

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie w ciągu ostatniego pełnego tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego, Szczegółowe zasady oceniania                  i klasyfikowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do statutu.

3. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się w sierpniu.

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący   do 30 maja każdego roku.

5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

6. Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć        z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale ( po ustaleniu z organem prowadzącym) nie powinna przekraczać 26 uczniów. Od 1 września 2014r liczba uczniów w klasach I-III nie może przekroczyć 25 uczniów .

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach            z języków obcych oraz informatyki.

4. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, oraz w zasadzie na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów w klasach IV-VI.

5.   W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

6. Zajęcia wychowania fizycznego powinny prowadzone być w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.

§ 11

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy zaś rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 12

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone   w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut.

3. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

§ 13

 1. służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły podstawowej, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z zasobów biblioteki na zasadach wynikających z regulaminu pracy biblioteki.

.

§ 14

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

1) Świetlica, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,                      w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

2. Godziny pracy świetlicy dopasowane są do rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole podstawowej. Grupa wychowawcza liczy co najmniej 25 uczniów.

3. Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką nauczyciela świetlicy.

4. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy, zawierający również rozwiązania techniczne dowozu uczniów (Załącznik Regulamin Świetlicy, Regulamin Dowozów).

§ 15

1.   Dla realizacji celów statutowych szkoła podstawowa zapewnia możliwość korzystania z :

1) sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,

2) sali gimnastycznej wraz z zapleczem,

3) terenu rekreacyjnego, boisk sportowych,

4) świetlicy szkolnej,

5) z zaplecza kuchennego,

6) sekretariatu, gabinetu dyrektora i wicedyrektora,

7) pracowni komputerowej,

§ 16

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę, pedagoga, oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Obsługę finansową zapewnia dyrektor.

4. W szkole jest utworzone stanowisko społecznego wicedyrektora szkoły.

5. Ww. osoby wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez dyrektora szkoły.

§ 17

 1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli jest związany z:

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, nauczycieli świetlicy),

2) prawidłowym przygotowaniem się do lekcji,

3) przygotowaniem pomocy dydaktycznych,

4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów,

5) stosowaniem zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

6) rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień,

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach
z doradcami metodycznymi,

8) realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:

1) dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć,

2) rozkłady materiału/ plany pracy z poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny (według aktualnych programów),

3) sprawozdania z działalności, za którą nauczyciel jest odpowiedzialny.

4. Nauczyciele w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolne, nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań lub opieki nad organizacjami typu SKO, PCK, PTTK, LOP i inne.

    

§ 18

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo - zadaniowe.

2.     Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3.     Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.

4. Zespół może opracować kryteria oceniania uczniów.

5. Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.

 1. Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.
 2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
 3. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 6. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.
 7. Do zadań pedagoga w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,

3) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

4) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

5) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę,

6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

10) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

e) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także zapewnienie                     bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który w porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora - rodzice ucznia.

§ 19

1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań wychowawcy:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Gostyninie,

5) powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

6) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej,

2. Zadania wychowawcy klasy:

1) Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy,

2) Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:

a) prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji tego zadania,

b) bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu,

c) dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy,

d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami.

3) Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

4) Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów,

- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,

- współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

- wyłączania ich w sprawy klasy i szkoły.

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia,

f) organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

g) Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek
i instytucji oświatowych.

3. Ponadto do obowiązków wychowawcy należą:

1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:

a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),

b) analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych,

c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania,

d) dbanie regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek
i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,

e) współdziałanie z biblioteką w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

f) systematyczne współdziałanie z pedagogiem szkoły w celu wyeliminowania trudności wychowawczych,

g) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:

- kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,

- egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju(biała bluzka/koszula, czarna/granatowa spódnica/spodnie) w zależności od sytuacji,

- rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły

i szerszego środowiska m.in.: przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi,

- rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy,

- interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji,

- budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska,

- wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności,

- współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy,

- badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych.

h) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

- wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP życiu szkolnym
i przedszkolnym,

- interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się
z lekarzem oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia.

i) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:

- prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

- wpisywanie świadectw szkolnych,

- wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej,

j) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego
w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczym.

k) wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie
z przebiegu i wyników swojej pracy,

l) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),

m) O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej . Kopię listu do rodziców wychowawca zostawia w swojej teczce.

2)Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia ustnego, napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

a) usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,

b) czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny z wzorem podpisu złożonym w dzienniku lekcyjnym,

c) usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona).

3) Wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

a) W razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia, wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość,

b) W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor (wicedyrektor) szkoły,

c) Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.

4) Sposób postępowania z dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną. Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego.

4. Od roku szkolnego 2014/2015 w szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy

1) Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy,

2) Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy,

3) Asystentowi, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 20

UCZNIOWIE SZKOŁY

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 6, ale nie wcześniej niż od 5-tego roku życia.

2.     Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód szkoły.

3.     Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

5. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji, będący załącznikiem do Statutu Szkoły.

§ 21

Tryb rozwiązywania sporów

1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:

1) rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie,

2) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

3) negocjuje w sprawach konfliktowych miedzy uczniami, rodzicami
i nauczycielami,

4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

5) wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego,

6) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły,

7) zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym
w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu.

2. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

3. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

4. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.

5. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.

6. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

7. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.

§ 22

Prawa uczniów

1. Uczeń szkoły ma prawo do znajomości swoich praw.

1) szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw,

2) dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem. Statut szkoły jest ogólnodostępny i znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.emilszkola.pl

2. Uczeń ma prawo do:

1) otrzymania informacji dotyczących ucznia o zapadających
w szkole decyzjach, takich jak np. ocena z przedmiotów,

2) Wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia to:

a) możliwość wypowiadania własnych sądów światopoglądowych,   opinii o bohaterach historycznych, literackich,

b) możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,

c) możliwość wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie,

d) możliwość przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów.

3) Wolność myśli, sumienia, wyznawania:

a) uczeń ma możliwości uzewnętrznienia przekonań religijnych
i światopoglądowych,

b) szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,

c) w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej,

kulturowej, etnicznej.

4) Wolność zrzeszenia się:

a) uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym,

b) w szkole działa SU, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów,

c) uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły.

5) Wolność od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia:

a) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności cielesnej),

b) poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej).

6) Ochrona prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:

a) ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny- status materialny, wykształcenie rodziców, ewentualne problemy- alkoholizm, rozwód itp.),

b) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia.

7) Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:

a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry- słaby),

b) równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość dowiedzenia swoich racji),

c) życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

d) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,

e) ma prawo do niezadawania prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych,

f) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Prawa proceduralne.

1) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:

a) zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,

b) przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do dyrektora szkoły,

c) przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczna do rady rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

2) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej.

3) W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice.

4) Działania wyjaśniające powinny być podjęte w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 23

Obowiązki uczniów

Uczeń ma obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.  

2. Zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

3. Noszenia schludnego stroju: stonowane kolory odzieży wierzchniej (bez jaskrawych i wielobarwnych strojów), nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych, nie używania makijażu, bez farbowanych włosów i pomalowanych paznokci, nie noszenia krótkich spódnic i spodni biodrówek, bez bluzek z dużymi dekoltami, ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule.

4. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.

5. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

6. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

7. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor

i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

8. Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności).

9. Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.

10. Nauczycieli i uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

11. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych
i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.

12. Dbanie o bezpieczeństwo zdrowie własne oraz swoich kolegów   wystrzegać się szkodliwych nałogów: alkohol, papierosy, narkotyki.

13. We własnym zakresie naprawiać udowodnione, wyrządzone szkody materialne.

14. Przestrzegać zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

15. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, ustaleniom samorządu uczniowskiego.

16. Okazywać szacunek nauczycielom , wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym, przestrzegając społecznie akceptowane normy.

17. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych zajęciach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na pisemną
i osobistą prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy.

18. Uczeń ma obowiązek odjazdu do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po zakończeniu lekcji.

§ 24

Nagrody i kary

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) wzorową postawę,

2) wysokie wyniki w nauce,

3) znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych,

4) dzielność, odwagę,

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom, list gratulacyjny,

4) prymus szkoły,

5) nagroda rzeczowa,

6) bezpłatna wycieczka (możliwość),

7) nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

4. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie dyrektora,

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora,

4) uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły - za zgodą Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły do której jest przeniesiony,

5) powiadomienie policji w przypadku:

a) kradzieży ( w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek),

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły,

c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły,

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami,

e) brutalności,

f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne,

g) obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WSO.

6) Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

§ 25

PROCEDURY   ODWOŁAWCZE   OD   WYMIERZONEJ   KARY

1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas lub rodziców, odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

2. Uczeń może odwołać się od kary na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły.

3. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana informować rodziców ucznia
o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 26

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły.
 2. Szczegółowy Ceremoniał wykorzystania sztandaru szkoły został zawarty w odrębnym dokumencie, stanowiącym Załącznikdo Statutu Szkoły.
 3. Szkoła posiada własny sztandar nadany dnia 28.10.2010r.
 4. Sztandar używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt państwowych oraz szkolnych takich jak:

1)Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

2) Święto Odzyskania Niepodległości,

3) Święto Patrona Szkoły - 1.12,

4) Pożegnanie pracowników szkoły.

 1. Sztandar szkoły jest przechowywany w gablocie, opiekę nad nim sprawuje SU.
 2. Szkoła posiada własny hymn, który śpiewany jest podczas Święta Patrona Szkoły oraz ważniejszych uroczystościach szkolnych.
 3. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy

1) flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne,

2) w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed budynkiem szkoły,

3) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły,

4) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.

10. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,

11. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

                                                        § 27

Procedura wprowadzania zmian w Statucie Szkoły

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie Pedagogicznej.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.
  2. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
  3. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
  4. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
  5. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
  6. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
  7. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest rada pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
   1. Inicjatorami projektu zmian mogą być:

1) dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący rady pedagogicznej,

2) Rada Rodziców,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Organ Prowadzący,

5) Organ Nadzoru Pedagogicznego.

 1. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w sekretariacie szkoły.

Uchwala się statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie Uchwałą Rady nr 4/14/15 z dnia 29.sierpnia 2014r. Statut Szkoły Podstawowej obowiązuje z dniem 1 września 2014r.

Traci moc statut z dniz 19.10.2004r..          

RADA RODZICÓW                        SAMORZĄD UCZNIOWSKI         RADA PEDAGOGICZNA