WSO SP
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W EMILIANOWIE

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych
( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

1.Wewnątrzszkolny system oceniania jest to zbiór zasad dotyczących:
• oceniania wiedzy
• umiejętności i zachowania ucznia obowiązujących w szkole i nastawionych na wspieranie rozwoju ucznia.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem, który opisuje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomów i postępów w zachowaniu oraz opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej:
• precyzuje sposób formułowania tych opinii w postaci oceny;
• pomaga uczniom w planowaniu swojego rozwoju i motywuje ich do dalszej pracy;
• dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia ( zawiera stosowne procedury);
• umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z:
• Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004 r w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów w szkołach publicznych;
• podstawą programową,
• statutem szkoły.

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBEJMUJE:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć lekcyjnych;
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania
3.ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5.ustalanie rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6.ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7.ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 1


Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego w miesiącu wrześniu informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
- Uczniowie informowani są przez wszystkich nauczycieli na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym.
- Rodzice informowani są o zasadach oceniania na pierwszym ogólnym zebraniu przez wychowawców poszczególnych klas.
Zapoznanie z zasadami oceniania dokonuje się w następujący sposób:
- Uczniów – adnotacja w dzienniku lekcyjnym;
- Rodziców – adnotacja w dzienniki lekcyjnym, protokoły zebrań z rodzicami.
- Każdy uczeń kl. IV - VI ma obowiązek posiadania dzienniczka ucznia i wpisywania do niego wszystkich otrzymanych ocen.
- Rodzice mają obowiązek sprawdzania otrzymanych przez swoje dziecko ocen i podpisywania ich na koniec każdego tygodnia.
- Oprócz komunikowania się za pomocą dzienniczków ucznia, nauczyciele informują rodziców o postępach edukacyjnych uczniów w trakcie;
a) zebrań z rodzicami,
b) indywidualnych spotkań,
c) rozmów telefonicznych
1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne muszą być zgodne z przyjętym w szkole systemem oceniania.
2. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych:
A). DLA UCZNIÓW KLAS I – III:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć
edukacyjnych w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje
rozwiązania nietypowe;
b. wykonuje prace bez pomocy nauczyciela, pomaga w przygotowaniu zajęć,
c. wypowiada się na podany temat z pełną ekspresją, swobodą, stosując bogaty
zasób słów;
d. bierze udział w konkursach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. wykonuje prace bez pomocy nauczyciela,
b. prace są bezbłędne, bez zastrzeżeń;
c. posiada wiedzę i umiejętności przewidziane programem dla danej klasy;
d. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. posiada niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych
programem nauczania dla danej klasy,
b. wymaga podpowiedzi i uzupełnień nauczyciela,
c. jego prace mogą zawierać drobne błędy.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. posiada dość istotne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych
programem nauczania dla danej klasy,
b. jego prace, wypowiedzi są błędne, ubogie w szczegóły,
c. pracuje tylko z pomocą nauczyciela.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:
a. ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania
b. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

B). DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danej dziedziny edukacyjnej lub:
c. jest twórczy i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, uczestniczy w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych, gdzie osiąga znaczne sukcesy.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej;
b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, nie opanował jej na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
b. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a. ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w ciągu dalszej nauki;
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej;
b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;
c. ocena niedostateczna musi być uzasadniona w formie opisowej.
Szczegółowe kryteria oceniania określają nauczyciele poszczególnych edukacji
w przedmiotowych systemach oceniania.
3. W zależności od specyfiki przedmiotu wymagania na poszczególne oceny odnoszą się do:
a. działu programowego;
b. semestru;
c. roku, o czym nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia.
4. Różnorodne formy i narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów opracowują nauczyciele przedmiotu i informują o nich uczniów i rodziców na pierwszych spotkaniach.
NARZĘDZIA POMIARU
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
a) prac klasowych,
b) prac domowych,
c) odpowiedzi ustnych,
d) ćwiczeń, doświadczeń,
e) prac długoterminowych, rozprawek i projektów,
f) rozwiązywanie problemów
g) dodatkowe prace nieobowiązkowe,
h) Obserwacji uczniów poprzez
• przygotowanie do lekcji,
• aktywność,
• pracę w grupie,
• ćwiczenia praktyczne.

§ 2


Zasady oceny zachowania
1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.(podpis rodzica na liście obecności zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym świadczy o zapoznaniu się z w/w zasadami).
2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności:
a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
c. dbałość ucznia o piękno mowy ojczystej oraz honor i tradycje szkoły.
d. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
e. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
f. okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali :
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a. oceny z zajęć edukacyjnych,
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem (patrz : tryb ustalania oceny nagannej)
5. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien poznać opinię o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia
6. Oceną wyjściową z zachowania na początku roku szkolnego jest ocena dobra, bez względu na to, jaką ocenę uzyskał uczeń w poprzednim roku szkolnym. W indywidualnych przypadkach wychowawca może przyjąć tę zasadę na początku drugiego semestru.
6.1. Uczeń uzyskuje daną ocenę z zachowania, jeśli spełnia 2/3 jej kryteriów. Jeśli uczeń nagminnie łamie jeden z punktów kryteriów ocen z zachowania, uznaje się za uzasadnione obniżenie mu oceny o jedną w skali ocen, w stosunku do tej, która miał otrzymać.
6.2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
- spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto
• wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
• z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach
• jest aktywny w życiu klasy, szkoły
• dba o mienie, honor i tradycje szkoły
• dba o piękno mowy ojczystej
• zachowuje się godnie i kulturalnie
• zawsze postępuje etycznie, nie kłamie,
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• okazuje szacunek innym osobom
• chętnie pomaga słabszym w nauce
• wykazuje się inicjatywa w szkole i poza nią.
8. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który:
- spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto
• bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie, szkole
• bierze udział w konkursach i zawodach
• jest aktywny w życiu klasy, szkoły, jest uczynny i pomocny
• dba o mienie, honor i tradycje szkoły
• dba o piękno mowy ojczystej
• zachowuje się godnie i kulturalnie
• postępuje etycznie, nie kłamie
• dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
9. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• nie sprawia trudności wychowawczych
• ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności
• nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia
• jest koleżeński i życzliwy
• nie używa wulgaryzmów
• na uroczystościach szkolnych jest zawsze ubrany zgodnie z regulaminem szkoły, w dni powszednie nosi stosowny strój
• zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych
• wywiązuje się z powierzonych obowiązków
• nie spóźnia się na lekcje
• zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwa
• zawsze zmienia obuwie
• uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy klasy, w której jest realizowany obowiązkowy projekt edukacyjny).
10. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:
• nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej
• nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia
• nie zawsze zachowuje się odpowiednio
• nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie
• przejawia niewłaściwą kulturę językową (czasami przeklina)
• nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się
• nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.
11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
• naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej
• zachowuje się nieodpowiednio (często)
• przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania
• arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów
• nie okazuje szacunku symbolom szkoły
• nie dba o mienie szkoły i osób
• nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• przejawia agresję słowną i fizyczną
• prowokuje sytuacja konfliktowe.

11. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
• naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej
• zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie
• poprzez swoje postępowanie zagraża swojemu bezpieczeństwu oraz innych osób
• notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki
• używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy
• samowolnie opuszcza teren szkoły (wagaruje)
• dopuszcza się kradzieży
• jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także osób dorosłych.
11.1 Tryb ustalania oceny nagannej z zachowania
1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca po uzyskaniu opinii pozostałych nauczycieli i uczniów danej klasy oraz po dokonaniu samooceny przez zainteresowanego ucznia.
2. Wystawienie uczniowi pierwszej nagannej oceny rocznej z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. Jest jednak sygnałem dla rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności podjęcia wspólnych działań mających na celu uświadomienie uczniowi jego błędów w zachowaniu i doprowadzenie do systematycznej poprawy jego zachowania.
3. Jeżeli zabiegi te odniosą minimalny skutek lub okażą się bezskuteczne, tj. w zachowaniu ucznia nie będzie żadnej poprawy, wychowawca klasy wystawia uczniowi naganną ocenę z zachowania.
4. Jeśli pomimo podejmowania wobec uczniów różnorodnych działań wychowawczych, w następnym roku szkolnym zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie, wówczas trzecia z kolei naganna ocena zachowania ucznia będzie jednoznaczna z brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły przez ucznia.
5. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (podpis rodzica na liście obecności zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym świadczy o zapoznaniu się z w/w zasadami).


§ 3

Ocenianie bieżące
1. Bieżące ocenianie ustala się w stopniach szkolnych według skali:
a) w klasach I – III: - stopień celujący - 6
1. stopień bardzo dobry – 5
2. stopień dobry – 4
3. stopień dostateczny – 3
4. stopień dopouszczajacy-2(kl. II-III)
b) w klasach IV –VI: - stopień celujący – 6
5. stopień bardzo dobry – 5
6. stopień dobry – 4
7. stopień dostateczny – 3
8. stopień dopuszczający – 2
9. stopień niedostateczny – 1.
2. Ocenianie bieżące z religii ustala się w stopniach według w/w skali.
3. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-‘’.
4. Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w dzienniku lekcyjnym i w dzienniczku ucznia.
5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
6.Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń dostaje do wglądu na lekcji. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu pisemne prace klasowe podczas zebrań rodzicielskich lub konsultacji. Prace klasowe nauczyciel przechowuje na terenie szkoły do zakończenia roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia).
7. Inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia ( testy, kartkówki, zadania dodatkowe, ocena zadania domowego) jest udostępniona uczniowi i przekazana do wglądu rodzicom.
8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
9. W szkole obowiązują następujące zasady dotyczące prac pisemnych:
a) w tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe podsumowujące działy lub większą partię materiału nauczania, o których uczeń będzie poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem, a termin pracy zostanie wpisany do dziennika;
b) w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa;
c) krótki sprawdzian, tak zwana „kartkówka” nie przekraczająca 15-tu minut kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności po zrealizowaniu grupy tematycznej lub pracy domowej i nie dotyczy jej ograniczenie wymienione w punkcie a;
d) każdą praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową, która określa treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą lub podane przez nauczyciela problemy do powtórzenia ułatwiające uczniom przygotowanie się do pracy klasowej;
e) sposób oceniania prac kontrolnych, sprawdzianów, testów- uzyskane punkty w przeliczeniu na procent poprawnych odpowiedzi - wg przyjętej zasady

% - poprawnych odpowiedzi Uzyskany stopień
0 –35% Niedostateczny
36 – 55% Dopuszczający
56 – 75% Dostateczny
75 – 90% Dobry
91 – 100% Bardzo dobry

• ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeśli uzyska minimum 95% poprawnych odpowiedzi i odpowie poprawnie na pytania dodatkowe z poziomu wykraczającego sprawdzany zakres materiału – pytania na ocenę celującą nie muszą wchodzić w skład każdej pracy klasowej, sprawdzianu, testu.
• dopuszcza się, iż każdy nauczyciel może wystawić ocenę bieżącą w/g przedmiotowych wymagań edukacyjnych.

10. Uczestnictwo ucznia na zapowiedzianych lekcjach obejmujących kontrolę wiedzy i umiejętności jest obowiązkowe. Nieobecność może być usprawiedliwiona na podstawie zwolnienia lekarskiego, usprawiedliwienia rodziców i z powodu dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą.
11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo do zaliczenia pisemnej pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
12. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej (nieobecność jednodniowa lub nieusprawiedliwiona) zobowiązany jest do zaliczenia danego materiału programowego na pierwszej lekcji po pracy klasowej.
13. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od jej przeprowadzenia. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną i wpisaną w dziennik lekcyjny.
14. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty ich napisania.
15. Na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programów nauczania.
16. Każdy nauczyciel zobowiązany jest o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
18. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
19. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
20. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
21. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

§ 4

Śródroczne ocenianie uczniów
1.Ocenianie śródroczne odbywa się na zakończenie każdego semestru. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej są bieżące oceny wystawione w dzienniku szkolnym i w dzienniczku ucznia.
Obowiązkiem rodziców jest bieżące zapoznanie się z ocenami dziecka i proponowaną oceną śródroczną zapisaną w dzienniczku ucznia.
2. Uczeń nieobecny na zajęciach ma prawo i obowiązek poddania się indywidualnej formie kontroli i uzyskania oceny, jednak nie później, niż do ostatniego terminu wystawiania oceny śródrocznej, na zasadach określonych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
3. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej, ocenę uzyskaną z poprawy nauczyciel wpisuje do dziennika, poprawa oceny odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez nauczyciela.


§ 5

Roczne (semestralne) ocenianie uczniów
1. Roczne ocenianie uczniów uwzględnia wyniki uczniów uzyskane w obu semestrach.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć W-F i informatyki w jednym semestrze, ocena roczna odpowiada ocenie śródrocznej w semestrze, w którym uczeń uczestniczył w zajęciach. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć W-F, informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach. W przypadku takiego zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się "zwolniony".


§ 6

Klasyfikowanie śródroczne
1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu I semestru.
2. Na zakończenie semestru uczeń klasy I –III może otrzymać jedną z poniższych ocen:
• celująca - 6
• bardzo dobra - 5
• dobra - 4
• dostateczna - 3
• dopuszczająca - 2
• niedostateczna - 1
Śródroczne oceny klasyfikacyjne mogą być zróżnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków "+" i "-".
3. Klasyfikowanie śródroczne, począwszy od klasy I polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w § 6 pkt. 2 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w § 2 pkt. 5.
4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne uwzględnione w szkolnym planie nauczania kończą się ich zaliczeniem lub otrzymaniem przez uczniów ocen klasyfikacyjnych na ogólnie przyjętych zasadach, o powyższym decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Klasyfikowanie końcowe, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w § 6 pkt. 2 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w § 2 pkt. 5.
9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z
10. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
12. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wychowawców klas zobowiązani są powiadomić na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych co rodzic (opiekun prawny) powinien potwierdzić podpisem, wg ustalonego wzoru - zał.1.
13. Na 10 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
14. O przewidywanym nieklasyfikowaniu z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na 10 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał z zajęcia edukacyjnego ocenę niedostateczną, co daje podstawę do stwierdzenia, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuację nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu, (z którego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną) razem z wychowawcą klasy ustala formy oraz dalszy kierunek pracy które w miarę możliwości stworzą uczniowi szansę uzupełnienia powstałych braków edukacyjnych.
16. O możliwości nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje wychowawcę klasy najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej oraz umieszcza tę informacje o nieklasyfikowaniu ucznia.
17. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest bieżące zapoznawanie się z wpisami nauczyciela lub wychowawcy umieszczonymi w zeszycie przedmiotowym lud dzienniczku ucznia.
18. O dokonanych wpisach o możliwości nieklasyfikowania wychowawca w sposób zbiorczy informuje dyrektora szkoły w terminie 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wg wzoru – zał. nr 2.
19. Wpisu ocen klasyfikacyjnych w dzienniku lekcyjnym dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia i wychowawcy klas najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.
20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
21. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na wniosek swój lub rodziców (prawnych opiekunów), złożony pisemnie do dyrektora szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu, przypadający w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych danego semestru, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
22. Na umotywowaną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
23. Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi zdawać egzamin klasyfikacyjny /egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych/.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
24. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w następującym trybie:
prośbę o umożliwienie zdania egzaminu klasyfikacyjnego składa na piśmie uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) do dyrektora szkoły, na co najmniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
a. egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ciągu 7 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
b. w wyjątkowych sytuacjach (przewlekła choroba, pobyt poza granicami itp.) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w późniejszym terminie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego;
c. termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor szkoły.
d. dyrektor szkoły w ciągu 2 dni od daty złożenia prośby powołuje komisję w składzie:
• dyrektor, – jako przewodniczący,
• dwóch egzaminatorów poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania ( w tym nauczyciel uczący w danej klasie),
• przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
e. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) w charakterze obserwatorów;
h. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem następujących zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;
i. pytania (ćwiczenia, zadania) egzaminacyjne ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie) w porozumieniu z drugim egzaminatorem. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych odpowiednio w § 1 pkt. 2;
j. na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala (w różnicy zdań – większością głosów w głosowaniu jawnym) stopień według skali stopni wymienionych odpowiednio w
§ 6 pkt. 2;
k. z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
10. skład komisji,
11. termin egzaminu,
12. wynik egzaminu oraz ustalony stopień
13. zadania egzaminacyjne.
Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
l. od stopni ustalonych przez komisję nie przysługuje odwołanie o wynikach egzaminu klasyfikacyjnego uczeń jest informowany przez przewodniczącego komisji, bezpośrednio po jego zakończeniu i ustaleniu oceny. Uczeń ma obowiązek przekazać powyższą informacje rodzicom (prawnym opiekunom). Informacja powyższa ma formę pisemną według wzoru zał. nr 3.
m. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o wyznaczenie terminu dodatkowego, jednak nie później niż w drugim tygodniu po zakończeniu semestru.
25. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji semestralnej, jeśli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin uzupełnienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego semestru.
EGZAMIN POPRAWKOWY
26. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach (np. trudna sytuacja rodzinna, choroba, wypadek losowy itp.) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
27. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej oraz pisemnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, techniki i informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
28. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.
29. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji;
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, – jako egzaminujący;
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia, – jako członek komisji.
22. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły.
23. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
24. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
25. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
26. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii komisji egzaminacyjnej i wychowawcy klasy może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są kontynuowane w następnej klasie.


§ 7

Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen rocznych (semestralnych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od oceny klasyfikacyjnej wystawionej przez nauczyciela przedmiotu, jeżeli nie odzwierciedla ona (w opinii rodziców lub ucznia) faktycznego stopnia przyswojenia przez ucznia wiadomości i umiejętności.
2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał niedostateczną ocenę okresową (roczną) z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną (umotywowaną) prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
4. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).
5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel danego przedmiotu uczący ucznia, – jako egzaminator;
c. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, – jako członek komisji.
6. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:
a. przedstawiciel rady rodziców na wniosek rodziców ucznia;
b. doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora;
c. wychowawca klasy;
7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt., 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły).
8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika i informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
9. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
10. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a. podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;
b. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
11. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony wynik.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
13. Od ustalonego przez komisję stopnia nie przysługuje odwołanie.

Warunki i tryb odwoławczy od oceny zachowania ucznia

1. Nie później, niż na dziesięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca informuje uczniów ustnie o przewidywanych ocenach zachowania.
2.Ocenami obniżonymi są: nieodpowiednie i naganne, o nich wychowawca informuje rodziców na piśmie na dziesięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3.Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić nie później niż na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest nieadekwatna do zachowania ucznia.
4.Do rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
• dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji;
• wychowawca klasy;
• wskazany przez wnioskodawców nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
• przedstawiciel samorządu szkolnego;
• przedstawiciel klasowej rady rodziców.
a . komisja zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami i ustala, w drodze głosowania, propozycję oceny zachowania ;
b. ustalona przez komisję propozycja oceny zachowania przedstawiana jest wychowawcy klasy, który podejmuje ostateczną decyzję
c. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
• skład komisji;
• termin posiedzenia komisji;
• ustaloną propozycję oceny zachowania wraz z uzasadnieniem.
d. w wyniku działań odwoławczych ocena roczna może zostać utrzymana lub podwyższona. Dyrektor szkoły informuje ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku procesu odwoławczego.
e. od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania w wyniku w/w procesu nie przysługuje ponowne odwołanie.


§ 8


PROMOWANIE UCZNIÓW
1. Uczeń klas I-III uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §6 pkt 26.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał najwyższą średnią oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje tytuł Prymusa szkoły.

§ 9

Ukończenie szkoły podstawowej
1. Uczeń kończy SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.3;
2) jeżeli przystąpił do sprawdzianu w klasie VI /warunki przeprowadzania sprawdzianów określają odrębne przepisy/
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 10

Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci
1. W szkole podstawowej dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) Kontakty bezpośrednie:
• Zebranie ogólnoszkolne;
• Zebranie klasowe;
• Indywidualne rozmowy (np. podczas dyżurów nauczycielskich);
• Zapowiedziana wizyta w domu ucznia.
2) Kontakty pośrednie:
• Rozmowa telefoniczna;
• Internetowa strony WWW: www.emilszkola.pl
• Korespondencja listowna (z uwagami, z gratulacjami);
• Adnotacja w zeszycie przedmiotowym;
• Adnotacja w dzienniczku ucznia.
2. Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.
3. Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informację o:
a. bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych,
b. szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania,
c. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
d. zasadach oceny zachowania.
e. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.
Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.
5. Na dziesięć dni przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (przedmiotów, bloków przedmiotowych) i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie adnotacji w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku ucznia lub ustnie za pośrednictwem ucznia. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym, należy poinformować listownie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na cztery tygodnie przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych.

§ 11


TRYB ODWOŁAWCZY OD OCEN WYSTAWIONYCH NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCEGO TRYBU USTALANIA TEJ OCENY
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, co do trybu wystawiania oceny.
a. zgłaszający winni wskazać na piśmie (w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych), które przepisy prawa dotyczące trybu wystawiania oceny zostały naruszone.
b. zastrzeżenia rozpatruje dyrektor szkoły, po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminie 14 dni od zarejestrowania zgłoszonych zastrzeżeń.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 12


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obniżenie wymagań edukacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, regulują odrębne przepisy.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to jest on zobowiązany zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
3. Wychowawca udziela uczniom niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Opinie lub orzeczenia wydane przez tę poradnię są wiążące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie obniżają uczniom wymagania edukacyjne.
4. Dla uczniów uzdolnionych i niepełnosprawnych, dyrektor szkoły zapewnia realizację indywidualnego toku nauki lub programu nauczania na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych jest uzależnione od zgody organu prowadzącego.
6. Motywowanie uczniów do rzetelnego spełniania obowiązku szkolnego reguluje Statut szkoły w dziale "Uczniowie " poprzez system nagród i kar.
7. W celu podniesienia poziomu postępów i osiągnięć uczniów oraz prestiżu utalentowanych uczniów, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o wyborze "Ucznia miesiąca" lub "Mistrza przedmiotu" na zasadach przez nią określonych.
8. Dyrektor szkoły może ufundować nagrody rzeczowe (o ile będzie posiadał na ten cel wystarczające środki) w postaci dyplomów, książek, upominków, stypendiów, bezpłatnych wycieczek, itp. Zasady przyznawania nagród rzeczowych określa Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
9. Zasady wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.
10. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego systemu oceniania zostanie przeprowadzona w trzech etapach:
• wstępna - po I semestrze;
• częściowa - po roku szkolnym;
• gruntowna - po etapie nauczania.
11. Ewaluację przeprowadzi komisja w składzie:
a. Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący;
b. lider WDN - jako ewaluator;
c. przewodniczący zespołów przedmiotowych - jako członkowie komisji.
12. Zadaniem komisji jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów i opracowanie wyników w formie raportów.
13. Przewodniczący komisji, w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi raport Radzie Pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.
14. Zmiany w niniejszym Wewnątrzszkolnym systemie oceniania możne dokonać Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w formie uchwały zmieniającej.
15. Inne organy Zespołu mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian w WSO.