Procedura w okresie pandemii COVID-19
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Emilianowie
z dnia 19 stycznia 2022 r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW 1 GRUDNIA 1939 R.
W EMILIANOWIE OKRESIE PANDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCA OD 19 STYCZNIA 2022 R. DO ODWOŁANIA

WSTĘP
1. Poniższa procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjnych Szkoły, uczniów, rodziców/opiekunów oraz osoby trzecie przebywające w budynku placówki.
2. Celem procedury jest uregulowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV 2, wywołującego chorobę COVID-19. W szczególności:
a. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi szkoły,
b. ograniczenie ilości kontaktów interpersonalnych w danej jednostce czasu, w ramach zmniejszania potencjalnego ryzyka zakażenia,
c. kompleksowe działania przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji.

Procedura określa zasady postępowania ograniczające ryzyko zakażenia, jednak nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa oraz uniknięcia takiej możliwości.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie zapewnia niezbędne środki higieniczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pracy pracowników administracyjnych i obsługi, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń na terenie budynku szkolnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy odpowiada Dyrektor im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie.
2. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Nauki dotyczące zasad postępowania podczas pandemii COVID-19.
3. Nauczyciele, uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy administracyjni
i obsługowi, którzy wykazują objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej nie mogą przebywać na terenie budynku Szkoły.
4. Nauczyciele i wszyscy pracownicy oraz uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły, zwłaszcza w przestrzeni wspólnej, jeśli nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznego dystansu.
5. Osoby trzecie, które przebywają na terenie szkoły są zobowiązane do noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
6. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły.
7. W szkole obowiązuje rejestr wejść/wyjść osób trzecich, uwzględniający dane osobowe oraz kontaktowe odwiedzającego, cel wizyty, godzinę wejścia i wyjścia
z budynku szkoły. Rejestr znajduje się przy wejściu do szkoły.
8. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który wyraża chęć kontaktu bezpośredniego
z dyrektorem lub sekretariatem, zgłasza taką konieczność telefonicznie i umawia się na wskazaną datę oraz godzinę spotkania.
9. Uczniowie starają się nie wchodzić do sekretariatu szkoły. Wszystkie niezbędne sprawy są załatwiane poprzez wychowawcę oddziału lub, w razie nieobecności, przez dyrektora.
10. Na terenie szkoły, szczególnie w pomieszczeniach o przeznaczeniu sanitarnym znajdują się dokładne instrukcje mycia rąk oraz stały dostęp do ciepłej wody i mydła.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
1. Dyrektor szkoły ustala oraz zatwierdza regulaminy oraz procedury zgodne z reżimem sanitarnym, obowiązującym podczas pandemii SARS-COV2 oraz odpowiada za ich aktualizację.
2. Organizuje pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na okres pandemii SARS-COV2 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.
3. Przygotowuje procedurę w przypadku wykrycia podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie Szkoły oraz czuwa nad jej prawidłowym przeprowadzeniem.
4. W miarę możliwości organizacyjnych placówki, zapewnia w planie zajęć te same sale lekcyjne dla poszczególnych oddziałów oraz ogranicza wzajemne mieszanie się uczniów.
5. Ogranicza wejścia osób trzecich do szkoły. W przypadku nieuniknionej wizyty osób trzecich, dba o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas takich kontaktów.
6. Zapewnia stały dostęp do niezbędnych środków higienicznych dla wszystkich pracowników szkoły (szczególnie w przypadku kontaktu z osobami trzecimi) oraz dopilnowuje, aby przy głównym wejściu do szkoły znajdował się dystrybutor
z płynem dezynfekującym wraz z informacją o jego obowiązkowym użyciu przez każdą osobę wchodzącą do budynku.
7. Zapewnia niezbędny sprzęt oraz środki do utrzymania najwyższego poziomu czystości sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń szkolnych oraz monitoruje stan prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych: ławek szkolnych, klawiatur, włączników świateł, toalet, klamek, poręczy, krzeseł.
8. Przekazuje pracownikom zasady profilaktyki oraz bezpieczeństwa sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa samych pracowników.
9. Wyznacza pomieszczenie, w którym znajdować się będzie izolatorium dla osoby, u której podejrzewa się zakażenie wirusem SARS-COV2. W pomieszczeniu znajdują się środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, oraz termometr. Pomieszczenie musi zapewniać minimalną odległość pomiędzy osobami w nim przebywającymi, wynoszącą 2 metry.
10. Wyznacza osobę do opieki nad uczniem, u którego podejrzewa się wystąpienie objawów COVID-19, z pominięciem pracowników powyżej 60 roku życia.
11. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych.

ZADANIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w budynku szkolnym, w miarę możliwości dbają o zachowanie dystansu społecznego pomiędzy uczniami i innymi pracownikami.
2. Przypominają uczniom o konieczności regularnego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem, nie krócej niż 30s, kichania i kaszlu w wewnętrzną powierzchnię łokcia, używania chusteczek jednorazowych.
3. Podczas trwania lekcji, nauczyciel nie jest zobowiązany do noszenia maseczki. Może być w nią wyposażony ze względów bezpieczeństwa oraz z własnej potrzeby takiej ochrony.
4. Nauczyciel przebywający w bezpośrednim kontakcie z uczniem (nauczanie indywidualne, podejście do ławki ucznia, pomoc przy rozwiązywaniu zadania itp.) zobowiązany jest do zastosowania środków ochrony osobistej. Dotyczy to także sytuacji gdy przebywa w przestrzeni wspólnej tj. pokój nauczycielski, korytarze oraz wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu.
5. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu na teren szkoły.
6. Nauczyciel, wykazujący jakiekolwiek objawy choroby zakaźnej, informuje o tym fakcie dyrektora oraz pozostaje w domu na zwolnieniu lekarskim, do czasu ustąpienia choroby.
7. Nauczyciel informuje dyrektora lub wyznaczoną osobę o wszelkich niepokojących objawach zaobserwowanych u ucznia/uczniów.
8. W sytuacji zaobserwowania niepokojących objawów postępuje zgodnie
z przyjętą procedurą.
9. Nauczyciele w miarę możliwości zachowują dystans społecznym wynoszący minimum 2 metry.
10. Przypomina uczniom i w miarę możliwości czuwa nad tym, aby nie pożyczali sobie lub wymieniali się między sobą przyborami szkolnymi, podręcznikami lub innymi przedmiotami.
11. Regularnie wietrzy salę lekcyjną, przynajmniej raz na godzinę przez 5 minut.
12. W miarę możliwości dba, aby uczniowie nie gromadzili się w skupiskach w jednym pomieszczeniu np. szatnia, toaleta, małe sale lekcyjne.
13. Przestrzega wszystkich zasad profilaktyki zdrowotnej osobistej oraz dba
o ograniczanie rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych.
14. Wychowawcy zapoznają uczniów z korzyściami płynącymi z możliwości szczepień, wykorzystując do tego materiały MEiN, MZ i GiS, stale przypominają
o przestrzeganiu zasad higieny osobistej i konieczności ograniczania rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych.

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI
1. Pracownicy niepedagogiczni przestrzegają zasad higieny – częste mycie
i dezynfekowanie rąk, zakładanie maseczki w przestrzeniach wspólnych
w przypadku braku możliwości zachowania dystansu.
2. Zużyte maseczki i rękawiczki wyrzucają do kosza.
3. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. Regularnie wietrzą pomieszczenia, w których wykonuje powierzone obowiązki.
4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
5. Pracownicy niepedagogiczni starają się ograniczyć bezpośredni kontakt z uczniami, nauczycielami i osobami trzecimi.
ZADANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole podczas trwania pandemii COVID-19.
2. Procedura jest dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.
3. Rodzic/opiekun ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
1 grudnia 1939 r. w Emilianowie jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zapisów procedury bezpieczeństwa sanitarnego.
4. Rodzic/opiekun nie może przyprowadzić/posłać do szkoły dziecka, u którego obserwuje się wyraźne objawy choroby zakaźnej.
5. Rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie, że wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przez pracownika szkoły, w sytuacji wystąpienia
u dziecka niepokojących objawów chorobowych.
6. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do możliwe jak najszybszego odebrania ze szkoły dziecka, które skarży się na gorsze samopoczucie lub przejawia objawy choroby zakaźnej. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania ucznia ze szkoły, wskazuje imiennie osobę, która to zrobi w najkrótszym możliwym czasie.
7. W sytuacji niepokojących objawów chorobowych a także, jeżeli kontrola pomiaru temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
8. Rodzic/opiekun prawny udostępnia wychowawcy przynajmniej dwa numery telefonów kontaktowych, które posłużą do nawiązania szybkiego kontaktu
w sytuacji gorszego samopoczucia dziecka.
9. Rodzic/opiekun prawny informuje telefonicznie lub poprzez e-dziennik o zaistnieniu objawów chorobowych u dziecka.
10. Ograniczeniu ulega możliwość przebywania rodziców/opiekunów prawnych na terenie szkoły. Wszelkie niezbędne sprawy należy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny lub e –dziennik oraz poprzez wcześniejsze umówienie się na wizytę
w szkole, jeśli jest ona konieczna.
11. Rodzic/opiekun prawny przebywający na terenie szkoły obowiązkowo nosi maseczkę i dezynfekuje dłonie przy głównym wejściu.
12. Rodzic/opiekun prawny wyposaża dziecko w maseczkę niezbędną do używania
w przestrzeniach wspólnych w przypadku braku możliwości zachowania dystansu. Jeśli zdecyduje aby dziecko nosiło maseczkę częściej, jest zobowiązany wyposażyć ucznia w taką ich ilość, aby zapewniała komfortowe uczestniczenie w zajęciach
w ciągu całego dnia.
13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy
(w przypadku jego nieobecność –dyrektora) telefonicznie, bądź za pomocą dziennika elektronicznego o chorobach, alergiach i innych sytuacjach mogących objawiać się w sposób zbliżony do objawów COVID-19, przedkładając do wglądu odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIA
1. Na zajęcia lekcyjne uczęszczają uczniowie bez objawów chorób zakaźnych, szczególnie sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy rodzina ucznia zamieszkała pod wspólnym adresem, nie miała kontaktu z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
2. Wszystkie objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, duszność, osłabienie, bóle głowy i mięśni, inne nietypowe) uprawniają pracownika szkoły do odmowy wpuszczenia do szkoły.
3. Uczeń, który miał kontakt z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 14 dni lub gdy jego współdomownicy przebywają na kwarantannie/izolacji domowej, nie może uczestniczyć w lekcjach.
4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający lub odbierający dziecko nie może przebywać na terenie szkoły i przekazuje pod opiekę ucznia przy wejściu głównym szkoły nauczycielowi dyżurującemu, lub innej wskazanej przez dyrektora osobie.
5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego przed wejściem do budynku w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców, którzy oczekują w kolejce do wejścia/wyjścia, wynoszący min. 1,5 m. Oczekując
z dzieckiem na odebranie go przez nauczyciela dyżurującego/wskazaną przez dyrektora osobę, są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
6. Uczniowie przychodząc do szkoły, dezynfekują ręce i unikają skupiania się
w szatniach lub na korytarzach szkolnych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
1. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, poszczególne oddziały nie zmieniają sal lekcyjnych.
2. Oddziały klasowe przemieszczają się na zajęcia informatyczne, wychowania fizycznego lub inne, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Uczeń posiada własne przybory szkolne, podręczniki oraz inne niezbędne przedmioty. Nie wymienia ich oraz nie pożycza rówieśnikom.
4. Uczniowie nie przynoszą przedmiotów zbędnych podczas pobytu w szkole np. zabawek, dodatkowych książek i elementów wyposażenia plecaka, gier itp.
5. Rodzic/opiekun prawny systematycznie dezynfekuje wyposażenie plecaka ucznia.
6. Uczniowie zajmują podczas lekcji stałe miejsca, wyznaczone przez nauczyciela.
7. W czasie trwania zajęć, uczniowie nie przemieszczają się po sali lekcyjnej.
8. Uczeń może podejść do tablicy w celu rozwiązania zadania.
9. Pomieszczenia lekcyjne muszą być systematycznie wietrzone oraz dezynfekowane po każdym zakończonym przez dany oddział dniu nauki.
10. Wyposażenie sali powinny stanowić przedmioty, które można łatwo dezynfekować. Przedmioty lub sprzęty, których dezynfekcja jest utrudniona lub niemożliwa powinny zostać na czas trwania pandemii usunięte z pracowni.
11. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy unikać ćwiczeń mających charakter bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczniami. W miarę możliwości i warunków pogodowych, zajęcia te powinny być prowadzone na otwartej przestrzeni.
12. Wszystkie przedmioty używane podczas zajęć wychowania fizycznego powinny być systematycznie dezynfekowane po każdej zakończonej lekcji.

ORGANIZACJA PRZERW I DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
1. Nauczyciele klas I – III organizują przerwy dla uczniów w obrębie sali lekcyjnej lub na korytarzy szkolnym, w sposób naprzemienny z innymi klasami, nie rzadziej niż co 45 minut.
2. Klasy IV – VIII uczestniczą w przerwach śródlekcyjnych zgodnie z harmonogramem dzwonków oraz w przebywają w wyznaczonych obszarach korytarza szkolnego.
3. Zabrania się gromadzenia uczniów w pomieszczeniach sanitarnych.
4. Nauczyciele dyżurujący w miarę możliwości dbają, aby uczniowie przebywali
w gronie własnej klasy i nie kontaktowali się z uczniami pozostałych oddziałów oraz unikali tworzenia się skupisk.
5. Nauczyciel, który odbywa zastępstwo za nieobecnego pracownika, pełni również jego dyżur podczas przerwy.
6. Nauczyciel dyżurujący w miarę możliwości dba i zwraca uwagę uczniom
o konieczności zachowania dystansu społecznego.
7. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do używania maseczek w przestrzeni wspólnej w przypadku braku możliwości zachowania dystansu.
8. Uczniowie mogą zdjąć maseczki aby zjeść drugie śniadanie, starając się zachować dystans społeczny. Po zakończeniu jedzenia niezwłocznie zakładają maseczki.
9. Nauczyciel pełniący dyżur dba o konieczność zachowania dystansu w szatni i przy wejściu do szkoły.
10. Uczniowie, po zmianie obuwia i pozostawieniu odzieży wierzchniej w odpowiednim miejscu, opuszczają szatnię i udają się na korytarz wyznaczony w harmonogramie przerw.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
1. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub nie mieli kontaktu z osobą zarażoną SARS-COV2.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej, wychowawca świetlicy odmawia przyjęcia dziecka na zajęcia, niezwłocznie informując o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodzica/opiekuna prawnego.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w poszczególnych klasach.
4. Podczas trwania zajęć, nauczyciel przypomina uczniom o zasadach higieny oraz zachowywaniu dystansu społecznego.
5. Sala, w której odbywają się zajęcia świetlicowe, jest wietrzona przynajmniej raz na godzinę przez 5 minut. W miarę możliwości pogodowych zajęcia powinny odbywać się na świeżym powietrzu.
6. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady przestrzegania higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie z pobytu na boisku szkolnym.
7. Uczniowie wnoszą do świetlicy szkolnej tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły swoich zabawek.
8. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb, wyznaczony przez Dyrektora pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stolików, krzeseł, włączników, sprzętu komputerowego oraz powierzchni podłogowych.
9. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy o chęci odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny lub zdeklarowana pisemnie osoba do odbioru ucznia, oczekuje na niego przy wejściu do budynku.
10. Wychowawca świetlicy, który stwierdził u dziecka niepokojące objawy, izoluje go od pozostałych uczestników zajęć świetlicowych. Informację przekazuje dyrektorowi szkoły oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu z obowiązkiem odbioru ucznia
w najkrótszym możliwym czasie. Na czas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego, dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonej osoby.

ZASADY KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW SZKOLNYCH
1. Wydawanie posiłków odbywa się tylko podczas wyznaczanych przerw oraz wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych klas.
2. Uczniowie nie mogą korzystać z przerwy obiadowej poza swoją kolejnością.
3. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku uczeń zakłada maseczkę, oraz w miarę możliwości, zachowuje dystans. Maseczkę zdejmuje na czas spożywania posiłku, siedząc przy stoliku.
4. Uczniowie zajmują wyznaczone stoliki i nie zmieniają swoich miejsc w trakcie posiłku. Przy danym stoliku znajdują się uczniowie z tego samego oddziału. Młodsze dzieci spożywają posiłki w swoich salach.
5. Nauczyciel dyżurujący, w miarę możliwości, dba o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy uczniami.
6. Pracownik obsługi dezynfekuje stoliki pomiędzy kolejnymi przerwami obiadowymi.
7. Pracownicy zachowują wszelkie standardy bezpieczeństwa sanitarnego.

KORZYSTANIE Z BOISKA SPORTOWEGO ORAZ PLACU ZABAW
1. Podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych, bosko sportowe oraz plac zabaw są dostępne tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r.
w Emilianowie.
2. Zabrania się korzystania z w/w obiektów osobom trzecim.
3. Po powrocie z placu zabaw, nauczyciel zgłasza ten fakt pracownikowi obsług i prosi o dezynfekcję urządzeń, które się tam znajdują.
4. Podczas zajęć na boisku sportowym lub placu zabaw uczniowie powinni zachować dystans społeczny.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Na drzwiach wejściowych, znajduje się broszura z numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego najbliższego szpitala, służb medycznych oraz organów, którym należy niezwłocznie przekazać informacje
o stwierdzeniu objawów chorobowych COVID-19.
2. Przy wejściu głównym znajduje się dozownik płynu dezynfekującego oraz informacja o prawidłowym korzystaniu.
3. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
4. Pracownicy obsługi, którzy otwierają drzwi, są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
5. Na terenie szkoły znajdują się opisane kosze na zużyte środki ochrony osobistej.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie do izolowania osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV2, wyposażone w niezbędne środki ochrony własnej.
2. W przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów, nauczyciel lub inny pracownik niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który kontaktuje się
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko w najkrótszym możliwym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia ze szkoły.
4. Uczeń z objawami choroby zakaźnej obowiązkowo zakłada maseczkę, oraz jest natychmiast izolowany od pozostałych uczniów.
5. Pobyt ucznia w izolatorium odbywa się pod opieką osoby wyznaczonej prze dyrektora szkoły, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa osobistego (założona maseczka i rękawiczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu 2 metrów od ucznia).
6. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym (wyłączony lub nieaktywny telefon, nieodebrane połączenie) oraz pogarszającego się stanu dziecka, dyrektor informuje o zdarzeniu właściwe służby medyczne i sanitarne oraz wdraża uzyskane zalecenia.
7. Pracownik szkoły, u którego w ciągu dnia pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19, natychmiast przerywa pełnienie powierzonych obowiązków oraz przekazuje tą informację dyrektorowi lub wyznaczonej osobie. Jest zobowiązany do zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa własnego
i innych oraz ograniczania transmisji wirusa.
8. Obszar przebywania osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-COV2 musi być dokładnie i niezwłocznie zdezynfekowany, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych.
9. Dyrektor lub wyznaczona osoba sporządza imienną listę osób mających kontakt
z uczniem/pracownikiem, u którego wystąpiło podejrzenie zakażenia.
10. W przypadku potwierdzenia podejrzenia zakażenia, dyrektor przekazuje taką informację właściwemu organowi prowadzącemu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wdraża natychmiastowo uzyskane wskazówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura obowiązuje od 20 stycznia 2022 r. do odwołania.
2. Za jej aktualizację odpowiada dyrektor szkoły, uwzględniając zmiany uwarunkowań prawnych i zmieniająca się sytuację epidemiczną.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze obowiązuje statut szkoły, oraz regulaminy i procedury funkcjonujące w szkole, a także wytyczne GIS, MEiN, MZ.