Monitoring wizyjny
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all
Emilianów, dn. 25 maja 2018 r.
Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
o zastosowaniu monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie 
 
Na podstawie art. Art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000); art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996; art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967), oraz w powiązaniu z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L Nr 119, str. 1),
Dyrektor Szkoły informuje, że:
1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów 1 grudnia 1939 w Emilianowie, Stefanów 38, 09-500 Gostynin w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, w szczególności poprzez utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnieniem przez Dyrektora placówki bezpieczeństwa fizycznego uczniów i pracowników. Swoim zasięgiem obejmuje ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku szkoły oraz teren wokół placówki.
2. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
4. Monitoring zastosowany w Szkole nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
7. Dyrektor Szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
8. Dyrektor Szkoły oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
9. Dyrektor Szkoły uzgodnił z organem prowadzącym szkołę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 24-235-22-63, lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.