Prawa i obowiązki
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

1. Uczeń ma prawo do:

1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo,ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej a także poszanowanie jego godności, 
3/ korzystania z pomocy materialnej, o przyznaniu takiej pomocy decyduje komisja powołana przez radę pedagogiczną na wniosek dyrektora gimnazjum,
4/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5/ swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8/ pomocy w przypadkach trudności w nauce,
9/korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej przez gimnazjum, 
10/ korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11/ wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum,
12/ odwołania się do wychowawcy klasy w przypadku kwestionowanej oceny i składania egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego i wniesienia zastrzeżenia od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania, 
13/ uzyskania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień ze strony nauczyciela, wychowawcy i dyrektora gimnazjum,
14/ wolnych od prac domowych ferii i przerw świątecznych,
15/ pisania 3 prac sprawdzających w tygodniu zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniemciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa). Za pracę klasową uważa się pracę obejmującą materiał z więcej niż 3 jednostek lekcyjnych,
16/ równomiernego zadawania prac domowych, umożliwiających właściwy wypoczynek,
17/ reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
18/ do otrzymywania poprawionej pracy klasowej w ciągu 7 dni,
19/ uczestniczenia za pośrednictwem swoich przedstawicieli w określaniu kar i nagród dla swoich kolegów,
20/ przebywania w gimnazjum przed i po zajęciach lekcyjnych i korzystania ze sprzętu i środków dydaktycznych za zgodą dyrektora - jeżeli służy to pracy organizacji działających w gimnazjum i samorządu,
21/ zgłaszania do dyrektora gimnazjum uwag w sprawach szczególnie drażliwych za pośrednictwem klasowych rad rodziców,
22/ organizowania imprez rozrywkowych na terenie gimnazjum pod warunkiem zapewnienia wystarczającej opieki nauczycieli i rodziców.

 

2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum, a zwłaszcza:

1/ troszczyć się o honor i tradycje gimnazjum,
2/ szanować symbole narodowe, religijne i szkolne, w każdej sytuacji zachować się w sposób godny młodego Polaka,
3/ regularnie przygotowywać się do zajęć szkolnych i systematycznie uczyć się korzystając ze wskazówek nauczycieli i wychowawcy,
4/ punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia, nieobecność na zajęciach powinna być bez zbędnejzwłoki usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim, lub przez rodziców (prawnych opiekunów ucznia), na zatwierdzonym druku szkolnym.
Rodzice (prawni opiekunowie ucznia), mogą usprawiedliwić do dziesięciu dni nieobecności w roku szkolnym, jednak nie więcej niż dwa dni w miesiącu.
Rodzic (prawny opiekun) może zwolnić dziecko z części zajęć edukacyjnych w danym dniu osobiście u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia,
5/ rzetelnie wypełniać polecenia pracowników gimnazjum, okazywać należyty szacunek nauczycielom,innym pracownikom szkoły, osobom starszym, koleżankom i kolegom,
6/ podczas lekcji i innych zajęć nie przeszkadzać w utrzymywaniu atmosfery solidnej pracy, dotyczy to również bezwzględnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych urządzeń, które powinny pozostać wyłączone,
7/ dbać o czystość języka, unikać wulgarności,
8/ dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: nie krzywdzić słabszych i młodszych, nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu, nie ulegać innym nałogom,
9/ szanować mienie, pracę własną i innych, bezmyślnie nie niszczyć wykonanych dekoracji,
10/ nosić na terenie szkoły, w czasie zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym), jednolity strój szkolny zatwierdzony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców a w dniach uroczystości szkolnych strój odświętny (za strój odświętny uważa się białą bluzkę lub koszulę, granatową spódnicę lub spodnie i marynarkę) oraz dbać o czystość i schludność,
11/ zmieniać obuwie i nie przebywać w pomieszczeniach w okryciu zewnętrznym, 
12/ brać udział w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach, przyczyniać się do pomyślnego ich przebiegu,
13/ uczestniczyć w pracach społecznych podejmowanych przez klasę, organizacje uczniowskie, gimnazjum,
14/ godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,
15/ przestrzegać obowiązujących regulaminów i zarządzeń,
16/ postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 

3.Nagrody i kary

1/ rodzaje nagród:
a) pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę,
b) pochwała przez dyrektora gimnazjum wobec uczniów klasy,
c) wyróżnienie przez dyrektora gimnazjum wobec całego gimnazjum,
d) nagrody w formie książek, dyplomu, upominku od rady pedagogicznej,
e) wpisanie nazwiska do kroniki gimnazjum,

2/ nagrody przyznaje się za:
- wyniki w nauce i zachowaniu,
- wyróżniającą pracę na rzecz gimnazjum i środowiska,
- reprezentowanie gimnazjum w zawodach i konkursach,
- inne osiągnięcia ucznia na wniosek organów gimnazjum

3/ Nagroda za wyniki w nauce przyznawana jest w formie rzeczowej ( książki lub upominku) jeżeli uczeń spełnia następujące warunki: ze wszystkich przedmiotów nauczania nie ustalono mu oceny niższej niż dobry i uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4/ rodzaje kar:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie przez nauczyciela przy wychowawcy klasy,
b) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy, 
c) nagana wobec klasy z ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi gimnazjum wniosku o ukaranie,
d) nagana udzielona przez dyrektora gimnazjum wobec uczniów na apelu, 
e) zawieszenie prawa do udziału w imprezach pozalekcyjnych,
f) przeniesienie ucznia do innego oddziału w tym samym gimnazjum na wniosek rady pedagogicznej,
g) za świadome niszczenie mienia przez ucznia pociągnięci są do odpowiedzialności finansowej rodzice.

5/ Uczeń (jego rodzice – opiekunowie) ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary do nakładającego karę, a w szczególnych przypadkach do dyrektora. Odwołanie skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy, a zwłaszcza uwzględnieniem nowych okoliczności nieznanych wcześniej.