Prawa i obowiązki
Mistrzynie powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt
Jasełka 2019 r.
#RazemNaŚwięta
Mistrzynie powiatu w halowej piłce nożnej !!!
Karty świąteczne dla hospicjum
Mikołajki 2019 r.- klasa pierwsza
Święto szkoły
Święto szkoły
Szkoła do hymnu!!! godz. 11.11
Dzień seniora
Szkoła pamięta
Szczoteczki dla dzieci z Czadu

Aktualności

  • Świeto szkoły - 2019 r.
  • Dzien Seniora 2019
  • Bądźmy godni ich pamięci

      80 lat temu doszło do największego masowego mordu na terenie Ziemi Gostynińskiej. 1 grudnia 1939 r. Niemcy rozstrzelali w lesie        w Woli Łąckiej ludzi zasłużonych dla krzewienia dobra wspólnego, jakim jest nasza Ziemia Gostynińska. Straciło życie 29 mieszkańców Gostynina i okolic. Byli to przedwojenni przywódcy społeczni, ówczesna elita polityczna, religijna i kulturalna naszej Małej Ojczyzny.
     W związku z tą rocznicą w Szkole Podstawowej w Emilianowie noszącej od 2010 r. zaszczytne imię Bohaterów 1 grudnia 1939 r, poniedziałek 2 grudnia 2019r. był dniem wyjątkowym. Od kilkunastu lat obchodzony jest jako święto Szkoły. Dyrektor szkoły p. Marzenna Kozłowska wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycielami uczestniczyła w apelu poległych w Woli Łąckiej, w miejscu gdzie przed 80. laty hitlerowcy rozstrzelali 29 naszych rodaków.
     Druga część uroczystości odbyła się w szkole. Społeczność szkolna gościła P. Macieja Ozdowskiego z małżonką, wnuka zamordowanego w Woli Łąckiej nauczyciela Józefa Ozdowskiego. Jak co roku gośćmi byli również kombatanci wojenni, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych, powiatu, gminy i miasta Gostynina, jak również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji a także rodzice uczniów, absolwenci                  i społeczność lokalna.
     Uczniowie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego zaprezentowali widowisko słowno- muzyczne pod hasłem „Pamiętaliśmy, pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać”. Słowem, muzyką, obrazem, ruchem, tańcem uczniowie pragnęli wyrazić swoje uczucia miłości, wdzięczności, podziwu, szacunku i uznania dla poświęcenia naszych przodków. Zamiarem występujących było także zwrócenie uwagi nam współczesnym, że patriotyzm nie polega tylko na tym, aby o nim mówić, lecz działać, tzn. dbać, opiekować się      i troszczyć o sprawy dotyczące naszej Małej i Dużej Ojczyzny.
     Przedstawiciele każdej klasy starali się jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Najwięcej sympatii wzbudził występ najmłodszych dzieci, 3-4 – latków, ale zachwyciły również dzieci z oddziału przedszkolnego w piosence „ Od morza aż do Tatr”. Należy również zaznaczyć, że świetnie wywiązali się ze swych ról starsi uczniowie, recytatorzy, wokaliści oraz opracowujący prezentację multimedialną uczeń klasy VII. Ostatnią częścią uroczystości był gościnny poczęstunek, dla przybyłych gości.
     Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim przybyłym oraz tym, którzy miłe, dobre słowa skierowali do naszej szkoły a także pozostawili je na kartkach naszej szkolnej kroniki.

Read More

Dzień Seniora 2019

 

Dzień Seniora to szczególne święto-święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są strażnikami tradycji, niosą ciepło i zrozumienie, kultywują stare obrzędy i zwyczaje.
25 października w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 Grudnia 1939 roku w Emilianowie seniorzy mieli okazję do wspólnego świętowania-
był poczęstunek, były występy artystyczne, moc ciepłych życzeń, a przede wszystkim był czas na rozmowę i integrację.      W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu seniorów. Organizatorami były szkoła podstawowa oraz biblioteka gminna filia w Emilianowie. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Gostynin E. Zieliński, E. Tyszkiewicz - wiceprzewodnicząca Rady Gminy, kierownik GOPS-u M. Dołęga, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina K. Leśniewska, instruktor biblioteki powiatowej G. Staniszewska, G. Orzeł ze Starostwa Powiatowego, prezes ZNP S. Durma, prezes Sekcji Emerytów i Rencistów L. Boguszewska, dziekan, ks. R. Kruszewski, pracownicy bibliotek filialnych, sołtysi. Zaproszeni goście życzyli wszystkim Seniorom wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, a każdy dzień niech dostarcza im radości, łask Bożych i uśmiechu na twarzy. Pogodny klimat w trakcie uroczystości zapewniała pięknie udekorowana sala w stylu kawiarnianym zaaranżowana przez panią Ewelinę Filińską oraz występy artystyczne uczniów ze szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Hanny Karwackiej. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać koncertu w wykonaniu duetu Aleksandra Ziemińska wokal oraz Paweł Machała gitara, a następnie uczestniczyć w pokazie iluzji i magii. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc, wsparcie i przyczynili się do organizacji tego spotkania.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 Grudnia 1939 roku w Emilianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu Filia w Emilianowie

Read More

     1 grudnia to bardzo ważny dzień dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie. Szczególnie w tym roku, bo przypada w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości. Od 8 lat nasza placówka z dumą nosi imię Bohaterów 1 grudnia 1939 r. jak co roku upamiętniliśmy ten dzień oddając hołd i składając kwiaty w miejscu kaźni bestialsko zamordowanych Bohaterów Woli Łąckiej.
     Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali swoje talenty w programie słowno-muzycznym, poświęconym wydarzeniom sprzed 79 lat.
W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Bądźmy godni ich pamięci”, z dumą możemy powiedzieć, że nasza placówka wypełnia to zadanie – pamięta. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium, władz gminy, miasta, powiatu, Kombatanci, radni, sołtysi, rodzice, mieszkańcy Emilianowa i okolicznych wsi.

 

Read More

1. Uczeń ma prawo do:

1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo,ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej a także poszanowanie jego godności, 
3/ korzystania z pomocy materialnej, o przyznaniu takiej pomocy decyduje komisja powołana przez radę pedagogiczną na wniosek dyrektora gimnazjum,
4/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5/ swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8/ pomocy w przypadkach trudności w nauce,
9/korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej przez gimnazjum, 
10/ korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11/ wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum,
12/ odwołania się do wychowawcy klasy w przypadku kwestionowanej oceny i składania egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego i wniesienia zastrzeżenia od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania, 
13/ uzyskania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień ze strony nauczyciela, wychowawcy i dyrektora gimnazjum,
14/ wolnych od prac domowych ferii i przerw świątecznych,
15/ pisania 3 prac sprawdzających w tygodniu zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniemciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa). Za pracę klasową uważa się pracę obejmującą materiał z więcej niż 3 jednostek lekcyjnych,
16/ równomiernego zadawania prac domowych, umożliwiających właściwy wypoczynek,
17/ reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
18/ do otrzymywania poprawionej pracy klasowej w ciągu 7 dni,
19/ uczestniczenia za pośrednictwem swoich przedstawicieli w określaniu kar i nagród dla swoich kolegów,
20/ przebywania w gimnazjum przed i po zajęciach lekcyjnych i korzystania ze sprzętu i środków dydaktycznych za zgodą dyrektora - jeżeli służy to pracy organizacji działających w gimnazjum i samorządu,
21/ zgłaszania do dyrektora gimnazjum uwag w sprawach szczególnie drażliwych za pośrednictwem klasowych rad rodziców,
22/ organizowania imprez rozrywkowych na terenie gimnazjum pod warunkiem zapewnienia wystarczającej opieki nauczycieli i rodziców.

 

2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum, a zwłaszcza:

1/ troszczyć się o honor i tradycje gimnazjum,
2/ szanować symbole narodowe, religijne i szkolne, w każdej sytuacji zachować się w sposób godny młodego Polaka,
3/ regularnie przygotowywać się do zajęć szkolnych i systematycznie uczyć się korzystając ze wskazówek nauczycieli i wychowawcy,
4/ punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia, nieobecność na zajęciach powinna być bez zbędnejzwłoki usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim, lub przez rodziców (prawnych opiekunów ucznia), na zatwierdzonym druku szkolnym.
Rodzice (prawni opiekunowie ucznia), mogą usprawiedliwić do dziesięciu dni nieobecności w roku szkolnym, jednak nie więcej niż dwa dni w miesiącu.
Rodzic (prawny opiekun) może zwolnić dziecko z części zajęć edukacyjnych w danym dniu osobiście u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia,
5/ rzetelnie wypełniać polecenia pracowników gimnazjum, okazywać należyty szacunek nauczycielom,innym pracownikom szkoły, osobom starszym, koleżankom i kolegom,
6/ podczas lekcji i innych zajęć nie przeszkadzać w utrzymywaniu atmosfery solidnej pracy, dotyczy to również bezwzględnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych urządzeń, które powinny pozostać wyłączone,
7/ dbać o czystość języka, unikać wulgarności,
8/ dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: nie krzywdzić słabszych i młodszych, nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu, nie ulegać innym nałogom,
9/ szanować mienie, pracę własną i innych, bezmyślnie nie niszczyć wykonanych dekoracji,
10/ nosić na terenie szkoły, w czasie zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym), jednolity strój szkolny zatwierdzony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców a w dniach uroczystości szkolnych strój odświętny (za strój odświętny uważa się białą bluzkę lub koszulę, granatową spódnicę lub spodnie i marynarkę) oraz dbać o czystość i schludność,
11/ zmieniać obuwie i nie przebywać w pomieszczeniach w okryciu zewnętrznym, 
12/ brać udział w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach, przyczyniać się do pomyślnego ich przebiegu,
13/ uczestniczyć w pracach społecznych podejmowanych przez klasę, organizacje uczniowskie, gimnazjum,
14/ godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,
15/ przestrzegać obowiązujących regulaminów i zarządzeń,
16/ postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 

3.Nagrody i kary

1/ rodzaje nagród:
a) pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę,
b) pochwała przez dyrektora gimnazjum wobec uczniów klasy,
c) wyróżnienie przez dyrektora gimnazjum wobec całego gimnazjum,
d) nagrody w formie książek, dyplomu, upominku od rady pedagogicznej,
e) wpisanie nazwiska do kroniki gimnazjum,

2/ nagrody przyznaje się za:
- wyniki w nauce i zachowaniu,
- wyróżniającą pracę na rzecz gimnazjum i środowiska,
- reprezentowanie gimnazjum w zawodach i konkursach,
- inne osiągnięcia ucznia na wniosek organów gimnazjum

3/ Nagroda za wyniki w nauce przyznawana jest w formie rzeczowej ( książki lub upominku) jeżeli uczeń spełnia następujące warunki: ze wszystkich przedmiotów nauczania nie ustalono mu oceny niższej niż dobry i uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4/ rodzaje kar:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie przez nauczyciela przy wychowawcy klasy,
b) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy, 
c) nagana wobec klasy z ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi gimnazjum wniosku o ukaranie,
d) nagana udzielona przez dyrektora gimnazjum wobec uczniów na apelu, 
e) zawieszenie prawa do udziału w imprezach pozalekcyjnych,
f) przeniesienie ucznia do innego oddziału w tym samym gimnazjum na wniosek rady pedagogicznej,
g) za świadome niszczenie mienia przez ucznia pociągnięci są do odpowiedzialności finansowej rodzice.

5/ Uczeń (jego rodzice – opiekunowie) ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary do nakładającego karę, a w szczególnych przypadkach do dyrektora. Odwołanie skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy, a zwłaszcza uwzględnieniem nowych okoliczności nieznanych wcześniej.