Regulamin wycieczki/imprezy
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

rok szkolny 2016/2017

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

pedagog szkolny: Adam Krawczyk

 

Poniedziałek:     830- 1200 ; 1300- 1340; 1445 - 1545 

Wtorek:            830 - 940

Czwartek          830 - 1115

              

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:


• Masz problem i nie wiesz jak go rozwiazać;
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jestes samotny;
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz sie w trudnej sytuacji materialnej;
• Chciałbyś z kimś porozmawiać;
• Chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem;
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Poszukamy wspólnie rozwiązania!

 

Jeśli w Twojej rodzinie, sąsiedztwie, szkole pojawiają się następujące problemy:

powtarzające się konflikty między dziećmi a dorosłymi, podejrzewanie stosowania przemocy wobec dzieci, zaniedbywanie dzieci, nieprawidłowa opieka itd.

 

Przyjdź i porozmawiaj z pedagogiem w naszej szkole!

 

PAMIĘTAJ!

Nie jesteś sam!

 

Masz prawo szukać pomocy

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 

II
Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 

III
Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

IV
Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

 

V
Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego programu profilaktyki.

 

VI
Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

VII
Organizacja pracy własnej.

 

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia MENz dnia 30 kwietnia 2013r.:


w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:


1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.