Deklaracja uczestnictwa w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie

 

 

Zgłszam uczestnictwo mojej córki/syna     ........................................................................

w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w dniu/dniach     ...................................................

 

 

                                                                                                      ..............................................

                                                                                                                               podpis rodzica/prawnego opiekuna